sâmbătă, 18 martie 2017

CCCLVI. U BRÉŠĆA NAPATE…

  Cégurnu sti čuli taze hubankata pesma ”U Bréšća napate-j mlogu hubanći”. Ama ni za taze pesma išta da vu piša ségá, négu sámu či  se misla na taze pesma gá se ubráštem s miseljta kantu menatite deni.
  Na kasu, komiteta na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija, Filiálata Bréšća se i prebrálu na novu s idnstvenata točka na devnija red: Pudarevanjétu pu idna početna diploma za satu trudba, ne sámu za nášta filiála, negu za sate banátsći balgare palćene na gusp. Početin Konsul na Republika Balgárja – Gjusi NÁKOV i na gusp. Miki Mirkoviči (sin na bivšnija deputát i predsedátel na BDB-R.)
  Uholni, taj kaćitu sa si, mamáčete na Družstvuti nisa šteli da utorat Balgarskata kašta, taj či… smi sedel napate. Moža da ubáda,  s rakata na sarcito či jáku sam se rádvali či gusp. Konsul i dušali na tuje sreštenj, samičeći. Niznája di bi se izkrili ud srámu aku bi dušali i nekuj ud Posolstvotu?!
  Guspudáre Miki Mirkovič prez sms mu-j naznajéli či, za žálust niji u dažávata i ništi moži da dodi da si prezami ličnu taze nagráda.
  Ustánva idno gulemu pitánče? Kaći moži, za clenvete na komitete na idna filiála, ali či clenvete na idno družstvu da nisa ustávni da flezati u Balgarskata kašta?
  Nadálja, pa teze vladánce sa se mislili či bi blo dubre za tej da umenati toze komitet i taj sa rékali či komiteta i ”dizolviran” véć udkole i sa uredili idno izvandrednu obštu prebireni na clenvete na filiálata Bréšća. Kaćitu i státutárnu, konvokátore treba da badi pudpisam, istu taj i ”procesa verbal” na šedincata.
  No, horata sa bli nalupni, bá či pudpisvat za dicáta, bá či za dodi novija deputát da hurtuva s tej, za da pudpišati – vájda i konvokátore i ”procesa verbal” na šedincata, makár či idin gulem tál ud unezi détu sa pudpisali nisa dušli na tuje prebirenj.
 Sédnicata se –j krénala s policjata i žandármete, a gustenete ud Smikluš sa bli ”pukánati” da izlezati van, i ne sámu tija, negu i clenvete na komiteta kujatu nisa šteli da pudpišati  báš u šedincata či sa bli naznajéni s neku denj po ránu.
Izbráli sa si idin komitet sastavini ud hora détu, nekuja ud tej nitu nisa clenve na BDB-R i détu du uščere sa se prutivli na družstvutu. Znájati či niji dubre, za tij nitu idna kápka mastilu u nuvnata za satu tuje.

  Prez neku deni dubávemi telefonj u kojtu ni se kánati ”sas sklučna raka” da malča. I malča… sámu ud pučitvanj na satu détu zlamenuva Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija, négvite istensći clenve i négvotu badeštu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu