sâmbătă, 29 iulie 2017

CCCLXXXII. TRI SAHÁTE U PAKALE

   Pisátela na taze kniga  sij zapisali po dolnite redve (ud taze kniga) – mlogja ud tej za samu sébe- u vremeto katu i bili u “pakale”, parenj kača rubjáš  u Žilává i izbegnati a  posle, vreme za 17 gudini,  rabagijini u náj dolnite raboti.
Či ji zapisanu kača tréfnu u Germánja se razbire či i blo uredénu ud tukažnija  polétéčin séstem za da se razberi či pakale ud  vaz námu i blo rája. Izdátelite ama i čatnicite na knigata sa razbráli u vremeto na izdávanjétu na knigata, u 1970-ta gudina álegorijata.  Se vidi či i čenzorete sa ja razbráli, ama sa udubrili izdávanjétu out ji harésvalu i na tej  unuj détu se-j videlu na glad oči kača idin konspérátévna rabota.
 Knigata kuri straja, pretiskanjétu, prutivnusta  kantu ličnusta na horata i sate drugjete hargjevusti na tugáznotu vladánstvu.  Horata sa dubávli izmislini imete u knigata a ávtore zabelezva žuvota u toze zemájsći pakalj i možnusta na  nivernicite u Boga za da  preklupati duševnusta na čeleka.
Čenzorete sa žuveli i tija u toze pakalj, i s tejnata pomuš  plámaka ne ugásnali i tamninata i blá po dalboka. Ávtore misli či nedgji u tejnata  vatrešnust ima još neku kápka bubrustivus. Dabe séga proba da ja izvádi i uzmloži u tejnite duši.


U Kápsálá, na planinata Áthos i žuveli idin izbrusini kalugjer kojtu ud više ud
dvátce gudini ne stánvali ud odara.
Ne mogali više da pudnáse i se-j molili da umri, ama smracta i bávela da dodi.

Idin denj i dušali idin ángjeli i mu-j kázal:
-         Guspudin Bog i čuli tojte mulitvi i me ji prátili du vaz tébe. Za tojte zemájsći grešći vrediši da buleduvaš još idna gudina, sled tuj  si uprustén i za možiš da pučinis u mir. Ama aku prejamiš da prežuveš ségá tri saháte u pakale, sled tuj, smraćta za te udkupi ud bulevite i te čeká véčnotu blažénstvu.
-          Prejemem i izrékal stárija sled katu se-j mislili či makár kolku da badat tažći maćéte ud pakale, tri saháte za menati po barži ud idna gudina.
I namestutu i bili zanésini u pakale.

Sa krénali groznite maći, i sa izmenali tri saháte, tri dene, tri gudini i tri stotni gudini ama ángjela ne se javevali.
Du na sétne smulevata, dalboka stramna tamnina i bla razbita ud idna svetlus: I dušal ángjela.

-         Za kako si taj sardit? Gu ji zapital ángjela.
-         Nisam verval či nebésćéte ángjele možat da lagati! I udguvoril razžálini čeleka.
-         Kaći misliš taj? Gu ji zapitali ángjela kača ga ne razbráli kako išti da ubadi stárca.
-         Si ubéćáli či za dodiš da me izvádiá ud tuka prez tri saháte. I etu sa menali tri stotni gudin ud katu páta teze maći.
-         Tri stotni gudini ? Pita začudin ángjela. Si se preváril. Ne nenalu samu idin sahát, i imaš još dvá.
Tugáz stárca se-j tratili klekniči napreći angjela i mu se-j molil sas saldz u učite:
-         Molati-se izbávejme ud tuka, dáj mi druga maka, drugija boles i bulevi na zemete, megju horata, i ne sámu idna gudina, negu hiljadi gudini, makár i du svarši svet, ama izvadime ud tuka!
U toz mig se-j sabudil u négva bolnija odar, ud Kápsálá. I pugladel na saháta. I menali idini sahát ud katu i zaspál.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu