marți, 5 ianuarie 2016

CCXIX. BLÁGUSOV NA UDATA 2016

Etu či smi dučekali i taze gudina hubanćija práznéć Tri Krále. U večéra napreći toze práznéći, pu običája se blagusvi udata, blagusvénata uda détu za ja uputrebuvami sata gudina i détu za mu pázi i bráni ud satu zlo i sata ničistus.
S rádus smi zal del na pubožnustite ud čarkvata, a posle sekuj u tej s mulitva sij blagusvili kaštata, gumnuti/ dvora i márvata.

Mulitva za blágusova na udata
     Brájće i sistri! Da se pumolimi na Guspudina Boga za da blagusvi taze uda, s kujatu za badimi preruséni za spumenevanji na náštu krašténji. Da ištimi nebésćija Baštá da mu pumogni s négvata milus za da ustánimi verni na Duha Svetija, kogutu smi gu dubávli ud négu ( malčenji).

Da se pumolimi
    Satmožni véčni Bože! S puniznus molimi tojta milusarcnus: blagusvi i pusveti, pu tujata baštinska dubrustivus, taze solj, kujatu si ja storil za da ja uputrebuva čelešćija nárud. Dáj na unezi, kujatu ja uputrebuvat, da ji služi za spasénji na telotu i dušata. Unuj, na kujetu ja pusipat ali s kujetu ja umešet, da se ulslubudi ud  skudlivata možnus i ud dekanjétu za nipuslušnus na ničistija duh. Pu Isukrasta náša Guspudin.
Da se pumolimi:
Guspudine, Bože náš, ti pu udata dávaš unez náj – skapucén tájni dárve, kujatu sa udredéni za spasénjtu na horata. Uslušej nášta mulitva: Spusni toja blágusov nad taze uda, kujatu ij prelékata na različnite náčine na učistvanjétu. Dáj za taze uda, kujatu ij u službata na tojte nebésći harizmi, da izgoni ničistija duh, da udstarni ud nám bulestite i da sadarže u nija rabutlivata možnus na božjata milus.
   Aku neštu ud kaštata ali ud makár kujé mestu na tojte vernici se dupré du nija, ali ij prerusénu s nija, to néka dustégni da badi sassém čistu. Ničistija duh da ni moži da se zadumi tám i da ni moži da se zakureni tám duha na izhárvanjétu. Néka prekasni seku prevára na ničistija duh. Pu prerusevanjétu s taze uda i pu vikanjétu u pomuš na tojtu svetu ime, upazi zdrávtu i mira u kaštite na stanovnicite. Pu Isukrasta náša Guspudin.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu