luni, 5 februarie 2018

CDLV. RIMSKA KATULIČÁNSKA PARAĆIJA LUGOŽ


Piry RÁDULOV i bili izprátini u V-ta gudina, práktična u RIMSKA KATULIČÁNSKA PARAĆIJA LUGOŽ

   U oktober meseca 1716-ta gudina áustrijskata imperjálna ármja i uslubudila váruša Timišvár ud turcete. Otu zimata se-j dubližvala, katánte, oficirete i drugjate hora ud ármijata sa se zasélili u seláta ud naoklu Timišváre. Katu sa stégnali u Lugož, tuka sa usnuvali idna obštnust, na  levija breé na técata Timiš, taj zváni po kasnu: Nemsćija Lugož.

   Na 7 máj 1718, ud Árád stága  Páter Gábriel Gáil, gardiján na manastire na minorite, i toj proba da usnuji idna katuličánska obštnust s dupusténjétu na  guvernátore Mercy i na biskupa  Ládislau Nadasdy. Ud parenj kalugjerete sa žuveli u idna kašta na mestutu détu siga i Ličeja „Brediceanu”. U 1739-ta gudina Pater Storkovics Pius, kojtu i sledili P. Gábriel Gáil, i kupili s lejvete na kalugjerete zemete na sigášnija manastir. U 1733-ta gudina, P Storkovics prášte molba na guvernatore Mercy i išti dupusnénji da izgradi idna čarkva. Taz molba i blá udubréna na  19 máj, i u 14 juni 1733 i ugudini parvija kámak (ćarmida) na čarkvata, kámak pusveténi ud Mayer Gabor, kanonik na Čenádskata Diečeza. Čarkvata i blá pusveténa na Svetotu Trojstvu.
   U 1735-ta gudina, na Svetu Trojstvu i blá udslužna parvata sveta misa u taze nova čarkva. Pud čarkvata i blá izgradéna idna kripta(pudrum). Parvija kalugjer kojtu i bili zakupán tuka i bili Páter Storkovics Pius, pučinati na 6 áugust 1736-ta gudina. Za kasu vreme i pučinali i négva kapelán Hiacinthus a Ponte, tojest na 22 november 1737-ta gudina.
   Ud počnivanj plafone na čarkvata i bili napravini ud darvu, a udgore na ultáre i blá izgradéna idna čtvartita turna. Dzonjtata sa bli zakačni na idna skela pukraj čarkvata du 1805-ta gudina.
   Preku vremeto čarkvata i premenela hargjevi vremeta i mlogu umenuvanjéta.  I blá narušna ud turcete u 1788-ta gudina. Áustrijsćija králj Iozef II-ja, sled katu i zal del na sveta misa i ubićáli pomuš za uprávenjétu i dumestvanjétu na čarkvata. U 1796-ta gudina počniva gradenjétu na turnata, kujatu i blá svaršna u 1814-ta gudina.
   Na čarkvata ud van i napisanu: “Deo uni in esentia trino in personis Patri Filii Spiritui Sancto pii reddite vota vestra in spiritu et veritate”
Sigášnite jorgane sa napravni u 1926-ta gudina ud firmata Wegenstein.
U 4 márt 1807-ta gudina na čélu, napreći ultáre i blo napisanu:  “Tibi omnipotenti Deo sit in loco sancto Gloria”.
Si u unuj vreme i blá ugudna sveticata na Svetu Trojstvu ud na ultáre.
   Saháta ud na turnata i bili ugudini ud májstura Spindler Josef, toj i  bili za parva féć 12-ete saháte ud na pláde na 28 máj 1829 za radusta na sate stanovnici.
Gulemata kandilnica (vlášći: candelabru) i blá harizana ud Zsidák Agoston u 1874-ta gudina.
   Prebrojvanjétu na horata (rečensaminta) ud 1900-ta gudina ubážde či u unuj vreme u grada Lugož sa stanuvali 7439 vernici katuličáne.
Kurénta i bili baknati u čarkvata u 1928-ta gudina.
Čtirte sigášni dzonjta sa bli blagusvéni u 20 oktober 1928-ta gudina, tija sa bli izleni u Árad ud meštera Ferdinand Hönig i négvite sinve.
   U máj meseca na 1932-ta gudina se-j krénalu dumestvanjétu i udpuštenjétu na saroku na carkvata. Rabotata i blá svaršna u 1933-ta gudina. Tugázi sa se izgradili i dvete turni ud kanu na pate. Novu  dumestnata čarkva i imála 35 métera dalgja i 12 métera šaroka.
   Čarkvata i izgradéna u stila na kasnáčevija barok izmešeni s elemene ud klásičisma. Dzonjtata sa bli ugudni da bijati na kurént u 1974-ta gudina. Sétnotu pudnuvevani, vatre u čarkvata se-j dugudilu u 1975-ta gudina. U 2007-ta gudina i blá umenata sas sém sata instalácja na kurénta. Vankašnu, sétnata féć čarkvata i blá dumesta  u 2010-ta gudina.
   U 2011-ta gudina sa bli dumestni dzonjtata, sa ji bli umenati jazicte,  darvotu kujétu gj darži i moturete, i ji blá ugudna digitálna komanda.
Čarkvata i izdaržála 281 gudini s pumušta na  minoritite guspudinve, ama i na vernicite kujatu nisa máreli da pumágati za tejnotu izdaržénji.
Sétnija kalugjer minorit i bili Páter Elmar Kroner, ud 1992-ta gudina paraćijata i vládana ud misnici ud Timišvárskata Diečeza.

”Idno dite bizi rodnici i kača idna lagja biz vetar, nikade ništi stégni nidgji, rodnitite bizi dicá sa kača vetara u pustinjétu, duj biz nužda i nu ustáve ništu sled négu”.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu