miercuri, 4 iunie 2014

LXXXI. SINCA RAZLIĆNI, SINCA IDNÁKVI- II -03 JUNI  u BRÉŠĆA
     Etu či  kaćétu menuva vremeto, nija napreduvami u učenjétu na novi igri.
     Toze denj, u tornić smi se prebrál sate malčestva ud ukulinata u Balgarskata kašta ud Bréšća.
     Smi prejali gustenete s rádust u sarcáta i zágjnu, kaćétu i du siga,  smi se veselili, ama i smi učili igrite. Za da gj upuštuvami, smi i zaváleli pitčeta za da uluvati puteri, da se ukripat i taj zágjnu da se veselimi, pu kaćétu sam rékal  ali po dubre ubádnu – napisali s rabota, tojest s učeni na igrite na sate malčenstva.


  
     Gustenete nisa mogali da se naremnuvati na bugacéjata ud Balgarskata kašta ud Bréća, no le ni u mlogje sela, ali po dubre ubádnu u nitu idno sélče ud ukulinata néma i sála gulema s tarpézi i stulove, prust sas satu potrebnu da se gotvi,  sportna báza sas sintetéčini teren za fotbal i tenis i ni u sétnija red hubankata sčena.
   Taj či, na sétne katu smi se razdelili, gustenete sa se ubéćáli či za se sreštemi po mlogja pate u Bréšća, otu tvarde mlogu i harésvalu.  No udvan váruša Dédva smi, dubávli još idna pukána za idno sreštenj u Butén. Sate teze sreštenjita, i ne sámu, tija mu dusvedočvati još idnaš, aku i nužnu či u mloguetéčnija Banát kraluva razbirenjitu megju horata, makár kakva nácija da sa tija.
         I još idno néstu smi razmeli, nija dicáta ud Ánsámbal Brest, tuj či zajistena se gordejmi či smi banátsći - balgare palćene.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu