joi, 15 mai 2014

LXXII. ŽUVIJA, MILUSTIVI SAHÁTI


   Se prekázva ud starnj či i  žuveli  idini mlogu stári čeleći, gulemi i pručuti májsturi - détu sej razbireli da namestva saháte – čeásovnikár.

   Idini denj, kaćitu sej šétali toj iz gurata, da trasi gabi i da si naberi neku suvu klonče, videl ij toi idin saháti  pu dole pukraj idini dubeli i stári žalak.

   Saháta i bili gulemi, taj kača idno čitir gudišnu ditenče, jazicite sa  mu bli ud zlátu, a borojvete – numerete, naćični sas skapi kámačeta.

   U négva dalgija žuvoti, náša čeleći ne videl taj hubanći saháti. Mlogu sej čudili na négvata hubus, ama makár kolku gu ij varteli nasmi i natáta, saháta ne utvádeli. Čeleka sej udlačili da gu zémi u tej i da proba da gu namesti.

   U unuj vreme u seku saháti i žuveli pu idin maneni čeleći – čeleče.

   Toj i bili ondz détu i varteli cájgerete i s idno čukče i čukali pu cel denj i nošt za horata da čujati puznátija tik-ták… ama saháta détu gu i namerili, stárca ne imáli čeleče u négu.

  Ama čeleka i imáli idno čeleče izustánatu ud idin stári - véti saháti détu negvata gázda guj istarváli i gu ij izgázili, taj či i zal čelečitu pa i premestili u zlátnija, namerin saháti. Sled katu gu ij namestili, gu ij ugudili na lávcata, i čekali, vájda za dodi nekuj da si gu puznáj i da mu gu varni.

   Taj sej tréflu či cáre na taze ukulina, i menali idnaši  du vaz stárca pa i videli hubanćija saháti, gu ij zaharésvali i gu ij kupili.

   Zanéli gu ij u tej, u paláta, namerili mu ij idno mestu u desnicata na trona, no i gudili katánte da gu pázati denj i nošt.

   Ud toze denj, čudni raboti sa krénali da se dugáždeti. Ga goti i dvádeli vaz cáre neku ćaburi, neku gazdášći čeleći da se revi  ud páurete, niti ni svári  cáre da izirči : Te slušemi, imaši idini saháti vreme, homa i menalu vremeto, a bugátija čeleći ne svárili de izirči nitu idna hurta.

    Bugátija čeleći jadosini i moreli da si utidi, bizi da svári da ubábi neštu na cáre. Ama gá i dvádela vaz cáre pu neku uduvica détu sej žálila na cáre či za tejnata rabota bugátija ništi daj dedi niti ćésela zélena čurba- cáre j rékali:

 – Urtuvaj po barži, či némami tolkus vreme da si guba s tébe !  Imaši idini mig …

    I etu či čudésnija zlátini saháti i zastávili vremeto, i toze mig i trájali, i trájali, durdi sirmáškata žina ne si ubádila satu détu i imála na sarcito.

   Sa sapćásali tuj, možnite i bugátite gazdáše , sa se prebráli i sa učli vaz cáre da  se tužati.

- Čestiti cár, ni možimi više da tarpimi, váša saháti ni hodi ubeve, i mu ugurčeva žuvota.

   Cáre i prátili slugite da dunesati stárca, da namesti saháta. Dušali i stárca, i zal saháta i si učali zabunati. Katu i stignali u tei i izvádili čelečitu ud saháta pa i zapitali:  - Kako se ij tréflu ?

- Bože, Bože ! -I šuknalu čelečitu- koko da se práva katu taj me deka sarcito ? Sarcito mi šapni da darža sas sirmásete i taj dukáremi vremeto kaćitu me deka sarcito, tojest da darža sa sirmásete, ama rabagije páure.

   Stárca sej zabunali, ama i negu pa taj gu i dekalu sarcito.  I za da se udkupi ud cáre, stárca i zanéli saháta vazi drugj májsturi.

   Toze májsturi i umenali žuvotu čeleče s idno železnu čeleče, détu ne imálu sarci, za da buta to cájgerete na saháta.

   Mlogu sa se rádvali bugátite hora, či sa mogali da hurtuvati s cáre pu cel saháti a sirmásete  sam pu idini mig…grešnite nitu nisa svárli da si utorati ustáta…

   Prez vreme sate žuvite čelečta détu sa žuveli u sahátete sa ustareli i sa se premestli u Daržávata na prikazćite, a tejnotu mestu sa i zali železni čelečta, fidere i kulelčeta, a sahátete sas žuvi čelečta détu sa imáli sarci i sa daržáli sas sirmásete sa ustánali sámu u prikazćite.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu