luni, 11 martie 2013

IV. PUKNATIJA ŠULIC                                              PUKNATIJA ŠULIC
( starna prezadna ud interneta, prerabotna i preubarnata na balgarsći –  palućensći jazići )Idna mlogu stára žina i imála dvá sulci s kujatu pu cel denj i nosila uda ud deličnija gjeráni.
Idina ud šulcite i bili puknati a ondz drugija i bili cel, i se razbire či ud négu ne tekalu nitu  idna kápka uda i taj i stégalu seku paći palini. U tuj vreme puknatija šulic ud na gjeráne              du tej mu  ij istikala pulvina ud udata i taj žinata i stégala seku pać  u tej s négu sámi pulvina palini.
Za dalgiju vreme žinata pu seku denj i nosila uda i seku pać  gá i stégala  u tej puknatija šulic i bili sámu pulvina palini – ali aku viditi drugjáče ud méne toze šulic – tugázi i pulvina prázini.
           Razbire se či celija šulic sej gurdeli či toj seku paći se vrášte ud na gjeráne palini.  
           Puknatija šulic u satu tuj vreme sej razžálili i idini denj katu sa stégnali na gjeráne i kázali na žinata:
   -Tolkusi me`j srámu či ti se mačiši seku pać da me napalniši a áz sas mojta puknetina stignami sámu pulvina du duma, bi blo dubre da ni me zemeši više za uda.
    Stárata žina sej razsmela i mu ij kázala:
   -Aku ulágaši  gá si utvádemi za sapćásaši či pu pate na tojta starna i palnu s cveći, a na drugata starna néma  da rasti nitu treva. I tuj se dugážde otu áz sam znájala či si puknati i sami sejala cveći na tojta starna na putikata,i taj seku pać ga menuvami ti s tojta puknetina pulivaši tuje cveći. Udkole vreme áz  remnuvami na tuje cveći i pu nekupać si nabera i za u dumá da naćiča i razmerišemi sata kašta s nij. Le aku  ti né bi bili puknati tuje cveći ne samu ci né bi iniknalu negu nitu né bi caftelu tolkusi hubanći.
Sekuj idini ud námu i idinstveni.Treba sámu da puznájmi seku persona, stvári ali rabota taj kaćitu si i ta u istena i da trasimi da ja puznájmi osubitu hubanćite starni.

Morala: Puknetinata na šulica ni gu právi nihaznuviti, negu  mu dáva prelega da badi haznuvit  na drugije raboti. 

 

***

„ Sámu života détu gu izžuvejmi za da pumognimi drugjiete  i vrednu da badi izžuveni.”
A. Einstein

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu