marți, 22 ianuarie 2019

DXXVI. 50 HILJADI ZAFÁLNUS, I “UZROC” ZA RÁDUSZafálemi za teze 50 hiljadi “puháždenjéta” na toze blog.


       Kača gá i blo ušćére, gá sam sedeli, sam ji bunali i sam se kurážili da kréna da piša, i etu či vremeto nenuva, farka i nos sas niji i gulemata rádus i zafálnus či moža još, Tébe Boga Fála, da piša na toze milini banátsći balgarsći- palćensć jazić.

      Pregladel sam i státističite, i pu neku pać misla či si teze svetičta gji utvárem, mlogu nisa umenati, ama pa gji páza i gji predstávem s gulemata nadežde, ali po dubre ubádnu, cigurnus či neku pać za badati haznuviti, ali ni… out za badati po interesni státističite za mlogjete drugja izdávanjéta na banátsći balgarsći palćensći jazić.

      I aku taj se tréf, tugáz s mlogu po gulema rádus za ubliva našte sarcá, či le, na seku ániversárna dáta ali numer si tuj si žélimi, zajéstu ud svi sarcu.DXXV. DUBRAJTA POLITIKA JI U SLUŽBATA NA MIRA


SVETOVNIJA DENJ NA MIRA 2019 gudinaSvetovnija denj na mira se praznékuva seku gudina  u Rimskata Katuličanska Čarkva na 1 jánuár. Pu žélbata na Sveti Bašta Pápa  Paul VI-ja, praznikuvan za paruv pać na 1 jánuár 1968 kača „svetlus“ u studénija boj.

Istorjata se piši s udladžbite na politikata kujatu i blá usnuvéna  za da ucigureva i predstáve právcite na horata, istu taj, seku stanovnić i „političini čeleći“, tojest i vikani da učástva u žuvota na družstvutu u kujetu žuvej. Ama i da darži svaska s clenvete na družstvutu pu idnija principji zabelezani pu žuridičeska forma.

Menatite vremeta sa mu naučili či ni seku fel politični ángážáment i dubar i haznuviti za obštnusta, makár či  pu neku pać idnija ud sočjálnite sisteme sa se vládali pu dubri i právi principji.
Za parvija denj ud novata gudina Sveti Bašta Pápa Fránc u négvotu naraćvanji s prelegata  na 52-ja Svetovin Denj na  Mira  mu spumeneva, još ud titla, či „Dubrajta politika i u službata na mira“.

Možimi da ričim či temata niji báš na primer udbrána, osubitu aku se mislim či toze titlu  i bili izjavéni ud Vátikán još ud 6 november 2018-ta gudina, sámu s neku denj napraći navaršvanjétu na 100 gudini ud sklučvanjétu na Parvija Svetovin Boj (1914 – 1918), za žalus svaršini s álduva na mlogja junác.

Dubrajta politika  i izgradéna na temelijata na diáloga nedgju predstávitelete na sate socjálnite klás, nedgju  pukulénjta i kulturi s mlogu briga kantu nuždite na seku persona, i seku persona, seku čeleci treba da duznaj či i toj ima idin političin rol, tojest ima odguvornust za napreduvanjétu i razvivanjétu na obštbusta.

Aku politikata raboti u istena za dubrojtu na čeleka, tugaz ta stánva, ubliče náj gulemata forma na milusarcnusta kantu bližnika.

Mira ni moži da se izdarži biz idin istensći diálog, istensku razbirenji, biz da ucigurevaš prejemenjétu na satu unuj kujetu nosi mira. Idno takoze neštu i ji uvervanjétu idini u drugj, uvervanj kujetu ubážde Sveti Bašta Papa Fránc, se gradi na fundamenta na izvaršvanjétu  na ubićánite raboti.


luni, 21 ianuarie 2019

DXXIV. 12 JÁNUÁR – SVETOVNIJA DENJ NA PREGRÁŠTENJETU


      “Imami mužda za 4 pregráštenjéta za da žuvejmi, za 8 za da se upázimi i za 12 za da purastémi“ - ubážde „Virginia Satir“ ámerikánska dokturća psihoterápeut.

      Ni znája nitu áz, ama nitu drugj nekuj aku tuje i istena, ali makár numerete jálvati, sa cigurni. Istenata-j či idno pregráštenj mu nos zdrávu i taj či nekuj se-j mislili da iznameri idini práznić idin denj na pregráštenjétu. I satu tuje, u ségášnotu zimsku vreme, po žálnu. Još ud 80-te gudini, dnéšnija denj, 12 jánuár i imenuvani  - svetovinija denj na pregráštenjétu.    

     Vu pregráštemi    i áz milni čitátele na toze blog, s mlogu mila, rádus i uvervanj. Vu pregráštemi i useštemi váštu dubližvanj, i stéga, makár i taje virtuálnu.

    Hajdati da se pregarnimi i da sapćásami, da usetimi či pregráštenjétu ni mu uliva sámu zdrávu, negu i nadežde i po mlogu putera za da vidim po jásnu hubusta na badeštite vremeta na nášta nácja.DXXIII. SE UVERVATI LI U DOKTURETE?


   U idno manenu sélče, pu idini zemv i mlogu ćerpičev pać meneva, se iztáče puléku idini žálin purcucjon, s navédni glavi, s saldz u učite i s mulitva utádeti kantu grobištata. Ama ud tolkuse repelják, ud tolkuse horcanji, ráklete se'j izlasnala, pádnala-j, za žálus, biz da sapćásat nekuj.
   Sled idno vreme, pu toze pać meneva idin stár trakturist, pustánati, i ud gudinte, ama po mlogu ud udvišnite pahárčita rićija i biz da vidi, pregázili ji grešnija u négvata rakla. Sapćasal ji toj posle či-i pregázil neštu, i katu i videli, homa u menuta i iztavrezil. Za da se udkupi, da ni znáj nékuj ništu, homa i farlil martavija u žilata (uda, bára).
   U taze uda, baš tugaz, na smurdževanj nekolkus tima sa luvál riba na izkrušnu (bránkonjere). No le tija za da uluvati mlogu riba, i se razbire, barži i bizi mlogu trudba, sa haznuvali dinamita. Sled katu sa grabnali pákvanata dinamita, etu či telotu na náša čeleć i izlezalu i  krénalu-j da pluva báš pukraj tejnata lagja. Mlogu sa se uplášli i barži sa zal telotu i sa –j farli na gráncata, báš ne meždinata ud sreć daržávite. Graničárete katu sa videli, sa viknali du tri pate:“Zastani! Ubadise koj si! Zastani či za grabna!“ i biz da čekati odguvor, le nitu ni bi imálu ud kogu da gu dubávati, sa krénali da garmati, durdi nisa si izpráznali sate kartuše. Puléku, puléku dubližli sa se du négu i ud idnaš idina ud graničárete ubážde:
-         Bože, toze čeleć niji begáč, toze i čiču Andrija, moja kunšijini. Cigurnu se-j upili kača  majmunj pa i zaspáli tuke. Hájdati da gu zanesémi u špitale.
      Zanili sa gu. I véći ud nekolkus saháte s mlogu trudba, sate dokture sa se prebrali i gu operirvati. Sled neku saháti, kaćétu sam kázali, etu či izlezva idin ud dokturete, i pustánati marda s rakata i duma:


   
  -    I imáli gulem ángjel, se-j udkupili, za žuvej!


DXXII. DA VU BOG ŽUVEJ, GUSPUDIN NIKOLA NAKOV


 Fálin badi Isus!

        Milni vernici, Drágji čitátele, Mlogu pučitvan palćene! Dnés guspudin Nikola Nakov, navaršva 79 gudini. Sas tazi prelega gu puzdrávemi ij mu žélimi:

Da vu Bog žuvej na mlogu i blažén gudini, palni sas mlogu, mlogu zdráv, rádus ij náj više milus ij blažénstvu!

Pu sredustujánijtu na Májća Božja, Guspudine Bože, uprávej ráskačete na nášte misnici, za pu svetlusta na Duha Svetija, da mámat náša nárud. Pu pate kantu véčnusta mami, Guspudine Bože náš, sate nášte misnici!

Guspudin  Nikola Nakov, se-j rudil u Stár Bišnov na 21 jánuár 1940-ta gudina. Ud trite močita na familjata Nakov, toj ij náj gulemija, náj stárija. U 1954-ta gudina ij počnal kánturskata škula, ličeja, u “Alba Iulia”, sled tuj ij kárel teologijata, 6 gudini... ij u 5 aprila 1964-ta gudina, biskupa Márton Áron, gu-j pusvetil za misnić, u kátedrálata Sveti Miháil, ud “Alba Iulia”. Ij bil kaplán u Stár Bišnov, u Giármátá... ij na kasu vreme ij stégnal parok u Vinga. Više ud 30 gudini ij služil vernicite ud Vinga.

Satu za po gulema sláva Božja!

P.R.

duminică, 6 ianuarie 2019

DXXI. GUSTENINI U NUŠTA USREĆ GUDINTE


   Menali sa Koladnite práznici, i nitu nisam se uburávil hubeve, nitu áz, nitu zlačta-mi a čarnija drob nitu tolkus, i etu či véć se mislimi i se pákvami da pusretimi novata gudina, razbire se či s neku staklo vinu (da se četi: bardác). Ali sas dve, či idno mu treba za da izprodimi stárata gudina, otu moremi da se ucigurisami či…za se máni.
   Náj gulemata našta briga, ali vájda sámu mojta, i da se udlača di, kaći i s kogu za pusreta novata gudina. Idnija drugáre sa me vikal s tej, kajči:
          -Za dodiši i ti sas námu u vás?
   I sina na kumšijete na čuka-mi bába me-j vikali, makár či ni se puznávami. No, le ništi ustávimi nija za idna takvaze drébna i manena rabota da mu preč. Kako či ni se puznávami? S mlogu hitrus i bili ubleni, i homa u menuta i izmislili kaći za se upatati rabotite. Za da me puznáj ga dodi za méne na štácjata, áz u levajta raka za darža idin bardáć s vinu, a u desnicata, pud miscete idno prašče. Mlogu dubra ideja, taj za se udkupa i ud nekolkus pudáraci, či le áz sam usetin. Méne taj me-j učila bába, gá utida nedgji da utora vratáta s glavata ali s kraka, ni kača mlogje ud niusetnite ud dnéšnite deni. Kájči némati nosce za pudárac, a tija se šétati s i dváta bubreci.
   No, sinca čekami s nistarplévus i s gulema rádus „Dedu Kolada“. Grešnija, kolku ima da se luta pu celija svet za da zaduoli sate mirnite. Of, i vaz méne i stégnali uščére. I dušali da mi išti nazájami 100 leja du petnájstuga, kájči tugázi za mu stégni kulevtivskata pénzja.
   Seda i se buna, le nitu nimami s kako da izpatuvami. I da bi imáli mašina, aku ida s nija, s kuláta, sam cigurini či za se nameri idin s čtvartita glava, s pamećta u ćošacite, ublekani u galabi drej  kojtu za me pita aku sam pil. Felaj tejna, nikuj ni te pita aku si jali.
  I aku báš ništa imami di da pusreta novata gudina, di da práva reveljone, za gu ustáva...ni naprávini. Mojta sréća či sam gu pravil unazi gudina.
No, i durkatu sam se katkal áz, etu či... i menali reveljone, bizi da sapćásam.

Sréćna, dugudišna, nova gudina!

joi, 3 ianuarie 2019

DXX. KOLADNI PESMI

U 27 december 2018 g., dene na SVETI IVÁN APOŠTOL I EVANGJELIST, u čarkvata ud Bréšća, se-j daržál idin končert sas koladni pesmi.Na toz končert sa zal del:

- Guspudáre Teo Kátárov i nekolkus dičeta ud Slávjak;

- Dicáta ud Dénta;

- Šebi Cucov, ud Smikluš;

- Mažćija kor ud Stár Bišnov;

- Vinga, zágjnu sas Guspudina Stujánku Mirciov:

 I ne náj na sétne, Bréšća.

Sled končert, Guspudin Stujánku Mirciov, paroh u Vinga, mu-j ugrejal sarcáta sas idna duševna-rana:
“Koladnite pesmi, furt mu napalnat sarcito sas rádust, spured či Koladata ij praznéka na radusta, praznéka na milata, praznéka na familjata...
Žálnu-j stánjtu na nám palćenete ud dnéšnutu vreme... se bunimi, či kako bi mogal da právimi za da se ujdinimi? Kako bi mogal da se právi?
Da se pitami, vájda, nakade utváždemi?!
Tuj sa se pital i nášte stárite, sigá 80 gudini... Tugáz, pá takoze neštu preličnu stánj i blo, ij sa se pital či nakade da utváždemi?! Treba da se sabudimi.
Poeta ANTON LEBANOV, toj, ima idna hubanka poezija, dit báš taj sa ja imenuval: “SABUŽDENJI”. Bi trebalu da se sabudimi, málku, ij da se pitami, nakade utváždemi?!

Poezijata taj ubážde:

Tuj mestu, u Banáta
Ij na palćenete u sarcáta,
Kade néja, palućene, sedimi,
Véć ud dvestotini gudini.

Tuka sa mu dunéli za dubro,
Či u tejnu tursku jáku ij zlo,
Nji se`j prá`lu, či ij blo,
I taj, da rábutimi sinca u idno.

Tuka néja da se rádvami,
Ud zlotu da se bránimi,
Nikade da ni se mánvami,
I pušténjitu da si pázimi.

Baštinstu i didinstvu,
Satu ij blo u idinstvu,
Na idno sate palućene,
Sa bli u unuj vreme!

Smi imáli gulema fala,
Durkatu ne dušlá idna magla,
Kuja satu ij zatamnila,
Sat svet ij razdelila.

I da pugladnimi sigá sveta:
Žálin ij pu darváta i cveta!
I slancitu drugjijáče mu pičé,
Rádusnutu lici námu umené.

Hej! Kade si vreme menatu?
Kugá smi imáli ud satu,
Kade si? Já varni se!
Za námu spumeni se!

I zašto néja sinca se mrázimi,
Učite štémi da si vádimi,
Megju námu se káremi,
I ud satu tuj ni máremi.

Zažto, brájće, prájmi tuj?
Da li vetara taj mu duj?
Da li smi néja više?
Da li palućenska krav mu iztiče?

Iláti da se sabudimi,
U rabota da se uluvimi.
U idno sinca da bajmi,
Idnaš “Fála Bogu” da kájmi.

Nácijata da si daržimi
Još neizbrojni gudini.
Pomuš' Božja da viknimi,
I jazika da si izdignimi.

Da slušemi palućenin naučén,
Koj ud Boga ij nadarén
Námu sinca da mu upati,
Zámanji u pomušt da mu badi.

Brájće! Sinca da se preberémi,
Nov žuvot da si uvedémi,
Sinca da se uprustimi,
Raka da si uluvimi

Sabudi se, palućenin, ud toja dalbok san!
Sabidi se, či ij samnalu véć van!
Sabudi se i badi doveka palućenin,
Badi doveka mudar i verin!

(SABUŽDENJI, ANTON LEBANOV,
VINGA, 15 novembera 1932 g.)

            Da si uluvimi idin sas drugji rakata, da s mi mudri ij na dálja, ij da žuvejmi pu nauka na Guspudina Boga. Aku taj žuvejmi, tugáz, cégurnu se namervami pu dubrija pać.
Sate kujatu sa zal del u toze končert, sa bli puzván, na pladnina, da sedim zágjnu, na idna palućenka hurta...

Na sklučvanj, na toze hubanćija končert, sas uvervanj; smi izmoli, idin Baštá náš..., ij Zdráva Mario... ij náj na sétne, sincata smi izpel pesmata “Iláti o sinca”.
 P.R.