duminică, 24 iunie 2018

CDLXXIV. IZPRÁTNIKA NA SVETI BAŠTA PÁPA MU PUHÁŽDE
      Nuncjuša Msgr. Miguel Maury Buendia, izprátnika na Sveti Bašta Pápa Fránc u Rumanija i Moldova i dunéli gulema rádus u sarcáta na palćenete s prelegata na puháždenjétu na banátsćite balgare palćene. U petak, 18 mája, u 6 saháte posle pládne ij udslužili idna hubanka Sveta Misa u čarkvata ud Stár Bišnov, zágjnu sas  bivšnija biskup, sigášnija ápostolsći ádministrátor na nášta biskupija, sas sate palćensćite misnici ama i drugija misnici.

    Dicáta hubanći premenati sa pusretli náša gustenini i sa puzdrável gustenina s hubanći poezij. Na krája na svetata misa, ápostolsćija nuncjuš i ápostolsćija ádministrátor sa bli pudarén s idna kopja ud  Historia Domus – Istorjata na Bišnovskata paraćija.
     Na utre, u sabuta, 19 máj 2018-ta gudina i dušali reda na banátsćite balgare palćene ud Vinga da prejamati milnija gustenim,  da se rádvati i molati zágjnu Májenskata Pubožnust.

      

CDLXXIII. MSGR. JÓZSEF CSABA PÁL SLÉDNIJA BISKUP   Sveti Bašta Pápa Fránc i izjavili na 16 máj, novija biskup na Timišvárskata Diečeza, msgr. József Csaba Pál.
     Msgr.Pál za badi 92-ja naslidnić na Sv. Gerhárd, parvija mamáč na stárata Čenádska Diečeza. Rudén na 3 december 1955 gudina u Šojmeni – Čjuk okrad Hárghita i zavaršili teologija u Álbá Julja i ji bili pusvetén za misnić na 21 juni u 1981-ta gudina ud biskupa Jákáb Ántál. Ud 1987 i parok u Rešica, a posle  dustiga árhidijákon na Banátsćija Planinsći Árhidijákonat.
     Du meseca áugust gá za badi pusvetén novija biskup, bivšnija biskup Mártin Roos i imenuvan ápostolsći ádministrátor.
    Mlog hubanći raboti bi mogalu da pišimi, ama za ustávimi tuj za u meseca áugusta. Nija ličnu gu puznávami ud hubanćite uredéni i vredni za nášta duševnust, sreštenjta na katuličánsćite familj.


sâmbătă, 23 iunie 2018

CDLXXII. DRUGATA VAZMOŽNUST    Se puutváret merćite 61/A i 1/6B. Pu kaćétu znájti teze merći sa bli utorni, ama etu či se puutváreti za da ima vazmožnust da se utruši sati buget.
 Za ujdinvanjétu na náj málku 5 páure, hora ali áutorizirani personi i firmi ima još 83.990 euro.

   Na drugata merka , tojest 1/6B za napreduvanjetu na selata moži da se napišati projekte de 120 hiljati euro ud sekuja obšnust i du 20 hiljadi ud ásočijacji ali fundácji. Bugeta za teze projekte i 366.720 euro.

Po mlogja dáti možiti da duznájti ud dolnite svetičta.  Vu čekami s hubanći projekte.CDLXXI. 924825 + 90000 EURO

     1_6B, taze merka i dunéla prez GAL TTB 924.825 euro. Makár či i mogalu da pišati projekte i drugje orgánizácji, out i hurtata za napreduvanjétu na seláta, obštnite sa bili puzván da si ubádati za kako ima nužda seku tejna obšnust.

    Ud  dumetvanjétu na kašti, sportni terenve, putéći, kapéli u grobištite du novi i moderni kompjutere za obžtnite sa iskanjéta na obštnustite.

 Druga merka i 6/1A u kujatu idna firma proba da ujdini sate manenite páure za taj zágjnu da možati da si uzmložat háznata. U tozi projekt se išti i se-j udubrilu 90.000 euro. No, se vidi či horata sa málku uplášni i homa se mislati na komunisćija  Kulektiv.
     
     Vájda za sapćásati či áz nisam pudpisali  dvata “Ráporta”,  i tuj spured či rábota u obštinata Denta, pa  da ni dumati drugjete obštnust či pumágam s neštu, ali tagla za Denta proti drugjete. Cigurnu či nikade ništi se tréfva takozi neštu. Sate ud toze komitet se borati za štuti po mlogja projekte da badati udubréni i platéni i na dálja, či le treba da menati i prez drugja “race” détu gj udubrevati.


       I žélimi na sate uspeh , da izpalnat i zavaršati teze, dnés udubréni projekte za napreduvanj kantu po dubari žuvoti na horata.

miercuri, 16 mai 2018

CDLXX. JAVEVANJÉTU NA BLAŽÉNATA DIVICA MARIJA UD FÁTIMA


      Idna nova kniga izdádina ud guspudina Stujánku Mirčov, parok u Vinga mu zarádva. Prepuznávami či, otu taze knika i blá izdádina sigá idna gudina,  tvarde kasnu vu ja predstávemi. No etu či dnés 13 mai 2018, kugá se navaršvati 101 gudina ud javevanjétu sam dustégnali du nija.


   Neka da nášta nebéska májća, Fátimska Gospa da mu blagusvi i da mu ”nauči za kača nija da milvami dicáta i sirmásete, udstarnénite i izmačnite, grešnite i uplášnite,  preberi sate pud tujata ubrámba i sate gji prepuračej na toja premilin Sin, náša Guspudin Isukras”.
duminică, 13 mai 2018

CDLXIX. LITÁNJA NA SATE SVETCI

Pu: DUHOVNA RANA
 ALI
 MULITVENA I PESMENA KNIGA
ZA KATULIČÁNSĆIJA NÁRUD
TREĆOTU SAS NOVI MULITVI PESMI DUMESTNU IZDAVANJI UD
IVÁN VADÁSZ, PAROCH
I
STEPAN SZABODOS, KAPLÁN
LIPOVA
ŠTAMPISANU U ŠTAMPÁRNICATA NA NIKOLA BEER
 1924LITÁNJA NA SATE SVETCI

Guspudine pumilvaj, Isukraste pum., Gusp. pum.
Isukraste slušaj mu nám. Isukraste uslušaj mu nám.
Baštá nebesći Bože, pumilvaj mu nám.
Sine Udkupitelj na sveta Bože, pum. mu nám.
Duše Sveti Boše, pumilvaj mu nám.
Svetu Trijstvu, idini Bože, pumilvaj mu nám.
Sveta Mario,                                                                                     /
Sveta Bogurodico,                                                                            /
Sveta Divico na divici,                                                                     / muli za nám.
Sveti Mihále,                                                                                    /
Sveti Gábriele,                                                                                 /
Sveti Ráfaele,                                                                                  /
Sate sveti Ángjele i Arkángjele muleti za nám.
Sate sveti Redve na blažénite Duhve, muleti za nám.
Sveti Iváne kraštitelj, muli za nám.
Sveti Jozefe, muli za nám.
Sate sveti Patriárke i Pruroci muleti za nám.
Sveti Petre,                                                                                      /
Sveti Paule,                                                                                     /
Sveti Andrea,                                                                                  /
Sveti Jakobe,                                                                                  /
Sveti Iváne,                                                                                    /
Sveti Toma,                                                                                   /
Sveti Jakobe,                                                                                 /
Sveti Filipe,                                                                                   / muli za nám.
Sveti Bártule,                                                                                /
Sveti Mathea,                                                                                /
Sveti Šimune,                                                                               /
Sveti Thadea,                                                                               /
Sveti Mathea,                                                                               /
Sveti Bárnaba,                                                                             /
Sveti Luka,                                                                                  /
Sveti Marko,                                                                               /
Sâte sveti Apoštole i Evangjeliste, muleti za nam.
Sâte sveti učenic Guspudinuvi, muleti za nám.
Sveti Stépane,                                                                           /
Sveti Laurence,                                                                        / muli za nám.
Sveti Vincence,                                                                        /
                                                                                                            
Sveti Fabiáne i Sebastiáne,                                                      /
Sveti Iváne i Páule,                                                                  /
Sveti Kuzma i Dámiane,                                                          / muleti za nám.
Sveti Gervásio i Protásio,                                                        /
Sate sveti macenici,                                                                 /

Sveti Silvestre,                                                                         /
Sveti Gergule,                                                                          /
Sveti Ambrosio,                                                                       /
Sveti Hieronime,                                                                      / muli za nám.
Sveti Augustine,                                                                      /
Sveti Martine,                                                                          /
Sveti Nikola,                                                                            /
Sâte sveti Biskipve i Izpuvednic, muleti za nám.
Sâte sveti Naučitelje, muleti za nám.
Sveti Antune,                                                                            /
Sveti Benedikte,                                                                       /
Sveti Bernáde,                                                                          / muli za nám.
Sveti Dominiko,                                                                       /
Sveti Frančeško,                                                                       /
Sâte sveti Misnici i Leviti, muleti za nám.
Sâte sveti Reduvnici i Pustinjaci, muleti za nám.
Sveta Mario Mandalino,                                                            /
Sveta Ágato,                                                                              /
Sveta Lucio,                                                                              /
Sveta Agnezo,                                                                           / muli za nám.
Sveta Cecilio,                                                                            /
Sveta Katarino,                                                                          /
Sveta Anastázio,                                                                        /
Sâte sveti Divici i Udivici, muleti za nám.
Sâte Svetci i Svetici božji, muleti za nám.
Milustiv mu nám badi, uprusti mu  Guspudine,
Milustiv mu nám badi, uslušaj mu Guspudine.
Ud seku zlo,                                                                                 /
Ud seku grêh,                                                                               /
Ud tujáta srâčba,                                                                          /
Ud barza i ninadevana smrac,                                                      /
Ud djávska prevára,                                                                     /
Ud srâčba i nikajilnus i seka zlá ole,                                           /
Ud duha ničistija,                                                                         /
Ud bljâskanji i tresnenji,                                                              /
Ud biča na zemerâsenji,                                                               /
Ud kuga (čuma), gláć i boj,                                                          /
Ud smraćta véčna,                                                                        /  utarvej mu Guspudine.
Pu Tájnusta na tujétu svetu utelovénji,                                        /
Pu tujétu dušášći,                                                                         /
Pu tujétu purudénji,                                                                      /
Pu tujétu kraštenji i toja svet post,                                               /
Pu toja križ i tujéte maći,                                                             /
Pu tujata smrać i tujétu zarovenji,                                               /
Pu tujétu svetu uzkeasnénji,                                                        /
Pu tujétu čuduvitu nebuutádenji,                                                 /
Pu dušášćitu na Duha Svetija Utušitélji,                                     /
Ud sadnija denj,                                                                          /
                                                                                                 
Néja grešnici,                                                                            /
Da mu udpušteš,                                                                       /
Da mu uprustiš,                                                                        /
Da se dustujiš na práva pukora da mu duvedéš,                      /
Da se dustujiš tujata čarkva da vládaš i upáziš,                      /
                                                                                                /
Da se dustujiš (Guspodstvutu apoštolsku i) sate carkovni     /
Redve u svetata vera da gji uzdarževaš,                                 /
                                                                                                /
Da se dustujiš nipriatélete na svetata carkva da gji puniziš,  /
                                                                                                /
Da se dustujiš na krastjánsćite kraljé i puglavare mir i          /
právu uidinstvu da daruvaš,                                                    /
                                                                                                /
Da se dustujiš  na sât krastijánsći narud mir i  idinstvu         /
da daruvaš,                                                                             /  Te molimi uslušaj mu nám.
                                                                                               /
Da se dustujiš  isti nám  u tujata sveta služba da mu             /
pukripiš i uzdaržêvaš,                                                            /
                                                                                               /
Da nášta pámeć na nebeskutu zaktevánji upraviš,                /
Da na sâte nášte dubrostornic véčnu  dubro puvârniš,          /
                                                                                               /
Da se dustujiš dušite na sate brájće, bližni i dubrostornic     /
ud  véčnutu udsâdenj da gji izbaviš,                                      /
                                                                                               /
Da se dustujiš ruda ud zemete da dávaš i uzdarževaš,          /
Da se dustujiš na sate verni martavi pučinak véčin da          /
daruvaš,                                                                                  /
Sine božji,                                                                              /
Jágne božji, koj zemeš grehvete ud sveta, Uprusti mu nám Guspudine.  
Jágne božji, koj zemeš grehvete ud sveta, Uslušaj  mu nám Guspudine.       
Jágne božji, koj zemeš grehvete ud sveta, Smili mu se nám Guspudine.        
Isukraste slušaj mu nám,   Isukraste uslušaj mu nám. Guspudine pumilvaj, Isukraste pum., Gusp. pum.
Bašta náš i t. p.             
Misn. I nide mu uvižde u nápas.
Nár. Négu mu izbávej  ud zlo.


marți, 8 mai 2018

CDLXVIII. 5 GUDINI


            Etu či smi  véć u šéstata gudina ud katu smi krénali da pišimi na toze blog i smi navaršli, još na kraja na február neseca, pet gudini.

      Nismi praznékuvali, out u tuj vreme sam bili bulnáv, ama za statističite kujatu za mu harésva prez vreme da gji gladem, zastánvam sigá i prezemen dátite za da vidimi koj, ud di, kaći stégni i kolku četi toze blog.

           Zafálemi s tazi prelega na sate unezi, više ud  40.000 tima kujatu sa pregladeli nášte postve, ud taz gudina pisani i ud Piry Rádulov. Négu gu “upráštem” sigá i ni mu ištimi da piši taj mlogu, out imami istarplenj još dve gudin da svarši škulte pa tugázi za moža i áz da se “pensjonirami”.