vineri, 27 iulie 2018

CDLXXXV. ДЕТСКИ ПЪТЕВОДИТЕЛ – ЛЮБОПИТНО ЗА БЪЛГАРИЯ И СВЕТА
   Детска книга (6-11 г.) 151 с. двуцветен печат – автор: доц. д-р Галина Чиприянова
Издателство: „Фабер“
ISBN: 978-619-00-0674-9
 
Скъпи сънародници,

           Като много съвременни автори и аз направих опит да създам книга с любов към България, която да напомня на нас и нашите деца кои сме и да ни връща към корените ни. За разлика от повечето от тях, аз търсих и подходи и решения, които да бъдат внедрени успешно в хода на усвояването на материала от детската аудитория.
         Детският пътеводител провокира патриотично мислене, чувство на отговорност, интерес към околния свят. Децата влизат в ролята на изследователи, често се изисква и работа в екип.
             Представена е разнородна информация под формата на речник по азбучен ред, комбинирана с възпитателни стихотворения, песни, препратки към народната поезия, към български литературни произведения и книги от чужди автори. Предложени са избрани фрагменти от миналото и настоящето на България и света; кратка историческа справка за революционери, писатели, поети и композитори ― еталони на просветата, благотворителността и родолюбието, личностите от миналото, които всяко БЪЛГАРСКО дете трябва да познава.
         Информацията с всяка от буквите в книгата е структурирана в 5 части:
         ● ПОЗИТИВНИ ДЕФИНИЦИИ
         ● РУБРИКА „Понятия, факти, личности“. ЗНАЕТЕ ЛИ С БУКВА …?
         ● ПОПИТАЙ ОЩЕ ЗА …
         ● КАКЪВ ИСКАШ ДА СТАНЕШ – професии с буква „…“
         ● БЪДИ ТВОРЕЦ ЗА ЕДИН ДЕН
                  „Аз искам да бъда (детски пътеводител)“ възпитава българските деца да познават и обичат България, да съхраняват традициите и обичаите като мост към живота в чужбина.
                                                                                   
      С голямо уважение,
      Г. Чиприянова
 
 

РЕЦЕНЗИЯ
от Н. Василева начален учител, дългогодишен преподавател по български език и литература 5- 12 клас,
българска филология на книга:
„Аз искам да бъда (детски пътеводител)“ автор: Галина Чиприянова, доц. д-р АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ
 Представената за рецензиране детска книга може да се определи като уникална, актуална и значима за практиката на началното образование. Обхванати са важни области от науката, културата, изкуството, технологиите. По оригинален начин – в хода на азбуката, са представени фрагменти от българската и световната история, география, литература, астрономия и други. Позитивните дефиниции, с които започва всяка следваща буква от азбуката, са изключително удачни за въздействие върху детското съзнание. Силен е стремежът на автора да разкрие пред детската аудитория човешките добродетели, истинските стойности в живота, моралното и етично поведение. Същевременно авторът предлага съвременни подходи и методи в хода на обучение – интегриране на някои от принципите на изследователското обучение в началния курс. Идеята е находчива. От една страна, ролята на децата в процеса на обучение плавно се трансформира от пасивна в активна. Вменяват им се отговорности, ангажименти, а това допълнително привлича тяхното внимание и интерес. Второ, в 21-ви век информацията е един от най-важните ресурси. Подрастващите постепенно придобиват навици сами да търсят и намират нужната информация. Трето, работата в екипи в процеса на търсене на информация, обработване на информация и нейното презентиране развива умения за интегриране в колектив/и, комуникативност, зачитане на чуждото мнение, уважение. 2 В края на информацията към всяка поредна буква от азбуката авторът ориентира детската аудитория към творчество. Представената книга е в обем 151 стандартни машинописни страници като включва: √ предговор; √ изложение, структурирано под формата на речник; √ библиографска справка. Обемът на книгата е оптимален. Съдържанието на разработката се представя удачно посредством текст, препратки към патриотични стихотворения и песни, български народни песни, български и чуждестранни литературни произведения и възпитателни дигитални снимки. Авторът демонстрира уважение към знанието и любов към децата, показва добър стил на изказа и стремеж за изчерпателност. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА По отношение на стила – книгата е написана на малко по-висок стил от изискуемия за началния училищен курс. По-конкретни бележки, са предоставени на вниманието на автора. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В заключение смятам, че с настоящата разработка доц. д-р Г. Чиприянова е представила проект на образователна книга, която се отличава с оригиналност и полезност за хода на обучение на деца от 6 до 11 годишна възраст.
 19.07.2017 г. Н. Василева


РЕЦЕНЗИЯ
от П. Петкова
Българска филология,
преподавател по български език и литература, начален учител

Познавам в детайли предоставения ми проект на книга:
 „Аз искам да бъда (детски пътеводител)“ с автор доц. д-р Галина Чиприянова – от зараждането на идеята за нейното написване до окончателното й завършване. Преди 7-8 месеца доц. д-р Г. Чиприянова сподели за желанието си да създаде образователна книга, която едновременно да възпитава, ограмотява, обогатява общата култура на децата, да препраща положителни послания към малките читатели, да стимулира детската аудитория към мислене, търсене на информация и творчество. Напълно подкрепих инициативата. В хода на творческия процес Г. Чиприянова регулярно е предоставяла на вниманието ми готови части от книгата, многократно се е съветвала с мен за бъдещата си работа. Обсъждали сме отделни откъси, съобразявала се е с мои препоръки и бележки. Авторът успя в голяма степен да реализира първоначалната си идея. В завършения си вид детският пътеводител „Аз искам да бъда“ може да бъде оценена като образователна, актуална, оригинална, интересна и любопитна книга. Считам, че притежава качествата „ценност“ и „полезност“. Представеният проект на книга има завършен вид и включва предговор, изложение и използвана литература. Съдържанието на разработката се представя посредством текст, онагледен на места със снимки. Всяка от „темите“ е структурирана по идентичен начин: • „Аз искам да бъда …“ – изцяло внушава позитивизъм, морал, етика. Категорично се заклеймяват агресията, болката, обидите, лъжата, лицемерието, подлостта, неуважението, мързела. • „Аз искам да умея …“ – провокира към положителен стремеж и поведение. • „Аз искам да ме асоциират с думата …“ – запознава децата с нови думи и термини, с които да се свързва техния начин на живот в училище, в къщи, на детската и/или спортната площадка. • Рубриката „Понятия, факти, личности“ - съдържа подходяща и полезна за детската аудитория разнородна информация, подредена във вид на речник. В хода на азбуката се правят препратки към патриотични стихотворения и песни, български народни песни, български и чуждестранни литературни произведения, които всяко българско дете трябва да познава. Детската аудитория се стимулира да работи на екипен принцип, да изгражда навици да търси и намира информация, да дебатира и дискутира. • „Попитай още за …“ – децата научават за известни български и световни личности със съответната буква; обогатява се мирогледа и културата им. • „Какъв искаш да станеш – професиите“ – подрастващите споделят за професиите на своите родители, за работата, която мечтаят като пораснат. • „Бъди творец за един ден“ – насърчава се креативност, оригиналност и уникалност. Темите са интересни и подходящи за деца от началния курс. Насочени са към докосване на детските души. Развиват детското мислене и въображение. В хода на работата са проучени са голям брой източници, които са изведени в края на книгата, частта “Използвана литература”. В заключение смятам, че разработването на представения проект на детски пътеводител се основава на актуални методи и средства. Книгата е авторова и оригинална. Подходяща за подпомагане обучението на деца в началния курс и изграждане на положителни навици и поведение.
 15.07.2017 г. П. Петкова

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu