miercuri, 3 ianuarie 2018

CDXXXVII. PRIMER UD MEGAN MARKLE

 
   
         Katu sam imála kulu 11 gudini, biz da si dáma isápt, taj ninadéznu sam dustégnala da bada “fiškalj na žinite”. U idin denj, u škulata smi gladel na televizor, i na idno vreme, pu kaćétu smi naučéni se-j izdála idna rekláma  na detergent/ sapunj za mujenj tárele, u kujatu se –j ubáždelu: “Žinite ud sata Ámerika, se borat s tárelete, panicite i grancite  palni s maznina, ud tejna prust”
Dve mončita ud moja klás sa rékali: - Dá, etu di i mestutu na žinite! U prusta vaz krátcite!
Pánta či sam blá začudna, palna s ját, šastésana, u idna hurta mlogu nakažésana i razžálna.
          Sam si učla i sam izprekázala na tájka koko se-j dugudilu. Toj me ji nakurážili da piša pismá. I taj sam naprávila. Sam pisala na  náj pručutite i možnite hora ud na sveta, na kujatu sam se mislila áz.
Sa menali nekolkus nédeli. I sam blá začudna i saštisana, ali po mlogu zamájana ud rádus, out sam dubávla pisma za ukurážvanj ud: Hillary Clinton, Linda Ellerbee i Gloria Allred.
I sled još, kulu idin mesec, gulemija fabrékánt na detergenta, sapune za tárele, Procter & Gamble i umenali kasija film s kojtu sij fálili detergenta, tojest reklámata. Sa gu umenali! Ud “Žinite ud sata Ámerika, se borat s tárelete, panicite i grancite  palni s maznina, ud tejna prust” sas “ Horata ud sata Ámerika…”
 Tugázi sam razbrála vrednusta na mojte právbi. Na 11 gudini, s mojte manenite právbi sam pumognala za dustiganjétu du idnákvusta, idinstvenusta nedgju maža i žinata.
Žinite sa nuzni za idno mestu na tarpézata. Žinite imati i tija nužda da imati di da rabutati. A na unezi mesta  u kujatu tuj niji vazmožnu, tija treba da si imati ucégurena tejnata “lična” tarpéza, tejnata slobudnust i vazmožnust da si ucégurati satu kujétu ji i nužnu. Aku sinca právimi taj, za naučimi manenite nášte munučta či tejnite glaščeta i tejnite maneni právbi nisa taj maneni. I tija možati i imati tuj dustujánji da umenati neštata, da umenati dejnusta na kátadenšnite raboti.
Se duma či mumičtata kujatu si imati tejnite sanve, tejnite žélbi za dustégnata žini sas samusébna vézja (vlášći: viziune). Možimi da si naračemi idini na drugj da navaršimi, da pudpiremi, da pumágami da dustégnimi zágjnu na idna takvaze vézja, takvaze miselj i usežbi  na badeštotu. I satu tuj zaštotu ni stéga sámu da hurtuvami za idnákvusta megju maža i žinata. Treba da vervami u nija. Ama niji zadosta sámu da vervam u nija, negu treba i da rabotimi za nija.
Hájdati da rabotimi zágjnu, sinca, da se trudimi da dustégnimi, zavaršimi i duvaršimi taze idnákvus, i tuj satu još ud dnés, ud sigá, ud homa.


 Megan Markle, izgudenicata na princa Harry ud Wales, na UN Women Conference, 2015.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu