marți, 2 ianuarie 2018

CDXXXVII. DUBRI MISELJ ZA U NOVATA GUDINA

      Hájdati da krénimi taze nova gudina s utorni sarcá i pozitivni miselj. Taze i gudinata u kujatu za  mu se ispalnati i navaršati sate nášte sanve i žélbi.


ü     Tájnata na idin rádusini i zaduolin žuvoti i smusébnotu prjemenji.
ü     Náj gulemata samusébna zaduolnust ni ja zaslužis aku ni se prepenevaši ali ni pádeši nékade, negu gá stániši sled gá si pádnali.
ü     Vremeto kujétu i izgubiš s rasmenu licu, nije izgubénu vreme.
ü     Prečćite sa unezi stvári kujatu gj vidiši gá si ubarniši pogleda ud tujate célve.
ü     U žuvota néma ništu kujétu da ni možis da-j prežuveš aku možiši da predeleši žuvota.
ü     Žuvota niji naprávini da gu prežuveš, negu da gu predeleši.
ü     Dnés, sas još po mlogu ud drugje pate, žuvota treba da mu badi mámini ud ogduvornusta ni sámu nácja kantu nácja, čeleći kantu čeleći, negu i  odguvornusta na čeleka kantu drugje formi na žuvota.
ü     Vremeto bega i se iztáče. Nide čeka ništu, aku ištiši da naprávisi neštu, napravi ji sigá.
ü     Aku žéliši da umenéši sveta, kréni s slédnata persona kujatu za ti se pužáli ud tejnite némanjéta.
ü     Mlogu glávnu ji da badiši makár gá gutovi da se uddeliši ud kojtu si sigá za da prejgráši kako možiši da dustégniši.
ü     Aku kréniši idna rabota, nide ja napušte durkatu ni ja duvaršiš. Badi i ondz kojtu raboti mlogu i ondz kojtu raboti málku, rabuti dubere, ali nikak.
ü     Žalusta, niuvervanjétu ali mlogja drugja form na samusébnata niuproška sa uzrukuvani ud tvarde mlogu menatu i tvarde málku ségášnu.
ü     Aku se boriši, moži i da izgubiši, ama aku ni se boriši véć si izgubil.
ü     Treba da razpuznaši celija svet, i posle ud sve sarcu da nu se daruvaš.
ü     Trasi bizi prestánka da ustániši slobudini.Sarcito moži da milva satu détu si žéli. Žuvota néma nitu idna hubust aku si gu ugradevaši. Ud denj za denj purásvaši.  U seku raždenj na slancitu se raádeti i drugja hiljadi hubust. Tuje patuvanj i krájnu.
ü     Razsmejse i žuvota za ti se razsmejé. Idno razsmevanjé i razbránu u makár kakaj jazéći.
ü     Istensćéte tažkust možat da badati predeleni, izmislinite, nékade.
ü     Udlači kaći žéliši da badi toja žuvoti. Aku ni i naprávisi ti za i naprávati drugja za tébe.
ü     Satu kujétu i daruvaši, idnaš, po ránu ali po kasnu za ti se puvarni.
ü     Ni treba da imaši odguvore za seku pitánče. I tuj i u red.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu