vineri, 5 ianuarie 2018

CDXLIV. IZBERI S UMNUS

Imálu idnaši idini mlogu marzelivi čeleći. Ništu ne butali pu celija denj, sám i čekali da mu dunesi nekuj málku jádenj, za pumána. U idna sutirna kaćétu se-j šétali, vájda, vájda nekuj za mu farli neku kumáče leb, i menali pukraj idini ukolj s jábalći. Ne trebalu da se misli mlogu, homa i flezali da si naberi nekolkus ud remnivite jábalći, či jáku gu i mélila glaćta. Ama ne bil nékak sréćin, koče i pusagnali rakata, e di vika gázdata i bega sled négu. Marzelivija čeleći uplášini i ragnali, ne mu se báš štelu, ama i moreli, pa se-j izkrili u bližnata gura. U gurata, kako da vidiši? Vidi toj idin stár valć, sámu sas dvá kráka. Se čudi toj i se pita, kaći moži toze stár, sakát valći, sas sámu dvá kráka da si nameri kako da jadi? Ampa, sám sas dvá kráka kaći bega gá gu navalati drugja živini? Ama valća ne máreli i se-j vlekali bizi bréga.

  Najdnaš, čeleka sapćása idini gulemi, strášini i stramini láv kojtu vleči idin but ud biulj i utváde kantu stárija valć. Barži  se ji vaskáčili  na parvotu darvu za da si utarvi kožata i glade na dole  ubleni ud žálj za valća, out toj ne mogali da ragni.
   Ne mu dvádelu da verva  katu i videli či láva i pusnali  gulemata šunka napreći valća i puléku se mánva.

  Marzelivija čeleći i razbráli či tuj i Božja putera. Sámu Guspudin Bog ima bréga za négvite sturénjta. Si nanáse na pámeć i či cvećalčetata ud gurata, tija ni rabotati i pá sa náj hubanći ublekani, s tolkuse fárbi, za pticte kujatu ni sejati i ni žanati, ama imati kako da jadati i za čarveja ud kámaka, či le nitu toj ne umreli ud gláć.
  U négvata hámešna miseli se-j nadevali či Bog ima idini takaze hubava ole za négu. Slezali ji i si  ji namerili idno mestu u bližnotu sélče, na senća pud idno darvu i čeka da meni nekuj  i da mu smali gulemata gláć. I čekal toj dvádni, biz da jadi i da piji, ama nékuj ne gu ulágali. Sas sétnite puteri i stánali i sej mánali ud na unuj mestu.
  Iz pate srešte idini stár naučéni čeleći na kogutu mu-j izprekázali dugadjájata i gu ji zapitali:
-         Za kako Bog sij pukázali Négvata milusarcnust kantu valća, a méne me-j ustávili da gladuvami i žaduvami ?
Stárca mu udguváre:
-         Istena ji či Guspudin Bog ima idina ole za seku sturénji, cégurnu i za tébe ima idin plán. Ama, sinko, ti si razbráli grešovnu Négvta ole.
    Toj ne šteli za ti da badiši kača valća, negu kača láva.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu