sâmbătă, 4 noiembrie 2017

CDXV. SKLUPNI RACE U MULITVA

Ségá mlogu vreme nazać, tojest u XV-tija vek, u idno manenu várušče i žuvela u mlogu némanj idna familja s 18 dičeta. Misleti-se sám kolku gulemu i blo némanjétu s tolkus dičeta u kamiljata, ama i radusta gá sa se prebireli naoklu tarpézata, gá sa imali kako da gudati na tarpézata, kolku zlátni glasčeta sa razveselevali kaštata.
          Za tuj, baštata, kojtu i bili zlatár, i rabotili i pu 18 saháte na denj na rabotata-mu, a posle i trasili još pu neštu, aku i namervali, za taj da moži da si naráni i utráni dičetata.
          Tuje stánj na familjata ne izpričelu dve ud dičetata da učati tvarde dubre, sate sa bli hitri, ama teze dvete, ud po gulemćéte sa bli mlogu tálentirani u štámpanjétu, i tejna náj gulemija san, náj guraštata žélba i blá da utidati u váruša da izučati gorni škuli, da naučati po dubre da štámpati, grávirvati ali izdajbevati, i tuj da právati u žuvota, ud tuj da si zaslužati idno po belu kumáče leb.
          Grešnite, sa si dávali isápt, le véć sa bli málku po gulmći, či bašta-j néma ud di da dustégni da-j plášte škulite, makár či, kaćétu se duma: ”I grébal, dráli s racte i krakatá, i hápal s zabite zemete, sámu da zasluži neku lej”.
          Užálvali sa se tija i prez mlogja nošt ni spán, natisnati u tejnotu tesnu odarče sa se razbráli da se pumágati, i taj da se kockati za idini ud tej da raboti u minata za da pudpire drugija, a posle sled čtiri gudini škula, da si purdadi sveticte, ali pá da raboti za i drugija da izuči. Taj sa naprávli, sa se udlačli, i u idna nedele, sled Sveta Misa, sled katu sa molili Guspudina Boga, tejna i náša Nebérsći Bašta i Nebéskata Májća da gji pumognati, sa se kockali.
          Albrecht, tréćija sin na Albrecht Ajtósi  i  Barbara Dürer  i imáli sréća, i prejgráli, i izpatuvali  za 4 gudini da izuči, i taj da si ispalni gulemija san. Menalu ji vremeto i mladéka i krénali puléku da badi idin mlogu puznát čeleć, négvite svetici grávirani ali izdajdéni sa harésvali na horata.
          Katu se-j varnali u rodnotu gnežče, prebráni sata familja naoklu tarpézata i izjavili či i dušal saháta za i brátu-mu da ispatuva. U idin čjošak na dalgjata tarpéza saldzite na bráta-mu sa purčučureli a glavata mu se- rasila. Sate sa si ubarnali pogleda kantu négu, ama toj nadálja si rasi glavata i sapni: - Ne, ne!
-         Ne, ne áz, brátko, za méne véć i kasnu, puglade-j mi racte, néma kokalče da ne blo upálnu ali izčupnu u minata, puglade-j mi rakata kaći mi se ras, dabe moža da darža lužicata u rakata, pa di da štámpami áž s teze race?!


          Prez vreme, u 1508- ta gudina  za zafálnust Albrecht Dürer i naštámpali, pukraj mlogja drugja pručuti svetici, i brátvite-mu izmačni race, sklupni u mulitva.
          Ud parenji, taze svetica ja ji kraštel sémpluvánu: Race, ama out i harésvala, horata sa i dumali:`Sklupni race u mulitva`.          Ga goti vidiši i sreštes tuje svetiče, i ne sámu tugáz, zastani, prumislise málku, i ubarnisi licitu i dušata kantu Boga, i razberi či samičeći si ništu, si kača idno zranče peseć u murjétu. Zafálej, usubitu na Boga za satu kujétu ti i Toj harizali, ama i na sate unezi kujatu sa bli zámanj pukraj tébe gá baj da si imáli nužda. I náj glávnu: Nide zabráve da moliš Boga! Imami sinca za kako!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu