miercuri, 11 octombrie 2017

CDII. TRI ŽINI...

Tri žini, ud druga nácja, sa se sretli i si prekázvati. Kuja kako i gotvila, druga kako sládku točnu i naprávla, a tréćata kako novu i čula u sétnotu vreme za drugárćéte-j.
Sled vreme, katu nisa imáli više kogu da kurati i ji dušlo na pámeći za ga si sédati, sekuja ud tej da se ubleči u čarni koženi drej, kača „catwoman”  za taj da si saštišati mažjete s tejnata hubus.
Nisami vu ubádili náj glávnotu. Idnata ud tej i blá užénata ud 10 gudini, druga i blá iskrušnalibovnica na idini užénati čeleći, a tréćata i blá izgudenica, ni ud mlogu vreme izgudéna.

Sled neku denj, se srešteti pá na kafe i si prekázvati za ondz véčari détu sa gu planuvali zágjnu.

 Izgudenicata ubážde: - Sam se ublekala u čarnu, i sas idnija svileni tanći kalcune i katu i stégnali izgudenéka homa mej pregarnali i... nismi spáli sata nošt.

Iskrušnata izgudenica  prekázva i tá:
-         Áz pá taj sam se ublekala, sam si namétnala  idna po dalgja dreja ud gore i sam učla vaz négu na rabota. Katu sam flezala, sam si pusnala gornata dreja i toj i unemeli. Sej saštisali grešnija, i zaklučili vratáta... i smi si učli dabe... prez tri saháte.
-         Tréćata, užénatata, zasraména si navéla glavata i usraći saldzite prekázva:
-         I áz zajéstu  taj sam se ublekala i katu i stégnali toj ud na rabota, me-ji pugladeli starniči i flezva, a méne ne napušte, i áz seda kača majmuca na vratáta. Prez neku razkač si ubrášte glavata i mi duma:

-         Hej, Batman! Si nagotvila neštu, ali pa za carkami ud glaći?!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu