joi, 5 octombrie 2017

CCXCVII. NEVESTA I SVÉKARVATA

Se prekázva či udkole vreme, u idna deléćna daržáva, idno mládu mumiče se-j užénalu i sa se premestli vaz svékarva-ji.
Vremeto i tékalu puléku i ji dunélu mlogu lárma, sváda i nirazbirenj usreć nevestata i svékarvata. Nikaćési nisa se štinvali dvete žini, sa bli kača „kučitu i kotkata”, makár či mlogje pate sam videli za kučitu da se „razbire” sas kaštnata kotka. Za satu détu sej tréfvalu nevestata i bla kriva i svékarvata i ji sedela „na krasta” i na seku stapunka ja-ji gádila.
Kaharnu sa menuvali denite, nitu idini biz sváda i lárma. Kača redum, ne samu u taze deléčna daržáva, nevestata i trebalu da ni prestapi hurtata na svékarvata i tuj i ugurčevalu žuvota na nevestata.
Grešnija-j čeleći, blágu na négu či i mogal da tarpi, toj i bili na srade dvete žini, i seku véčari gá si stégali ud rabota i dveta sa mu bli na glavata. Májćata i tužla nevestata, a nevestata i revála ud hargjevusta na svékarvata. U idin denj, nevestata ne mogala više da tarpi i se-j mislila kaći da naprávi da se udkupi ud svékarvata. Denja se-j svádila, a nušća ne spála ud buna kaći da ja umuri.
 Idna sutirna, se-j stisnala i učlá u dugjine, magazine na idin ud kumsijete na tejnite rodnici. Mlogu dubar kumsijin, i blá cégurna či toj moži da ja pumogni bizi da ubážde i na drugje. Prekázala mu-ji sata istorja,  užálvala se-j i revála i mu se moli da ja pumogni, da-j dedi nekakvisi trevi, neštu makár kako za da utravisa svekarvaji, i taj da se udkupi ud nija.
Prumislili se-j stárija targovac, ja-j premolili da gu prečeka málku i izlezali ud dugéne. Prez málku vreme ege di varvi s idin gubert. Gu soči na mládata žina i-ji ubážde či za ja pumogni, ama treba da sluše, da ulága i da zapánti dubre kako treba da právi nadálja. Ubážde-ji toj či i preprávili idnija mlogu utravisani trevi, i ji soči guberta, ama treba da ima bréga či ni moj da si umuri svékarvata taj, ud idnaši, négu sas vreme, taj za nékuj da ni já da ja bedi. Treba, ubážde na dálja targovaca, da se vládaš fubanći s nija, da ni ji udguváreš više, da si pušténa, da vidati sate kumsije či se razbireš sas nija i taj nikuj da ni se misli na tébe i da te bedi.
I taj léku, puléku teze trevi, détu treba da gj bakaš pu malku, sas sémi málku, sám sas dváta prasta da pusuliši u tárele, u tejnotu jádenj, za ja umurati. Ni homa, pu kaćétu sam ti ubádili, negu prez vreme, za nékuj da ni se misli či ti si uzroka na tejnata smraći, i báš za tuj, još idnaši ti udáždem, se vladáje tvarde hubanći s nija, nidej udvrášte nékade i ja slušej u satu kakotu ti ubážde.
Mládata nevesta se vrášte rádusna u tej. Tolkus mirna i punizna i blá, i naučila véći da se istarpe i da ni se jadosva na seku hurta na svékarvata, i seku denj i gotvila, pukraj ubet, pladnina i vičére, za sate, na ćéndija neštu spečjálnu, izvanrednu i izmudrivala za svékarvata. Taj i blá cégurna či starata za izedi trevite imešeni u jádenjétu.
Svékarvata i krénala da si ubiče nevestata, i ne sám málku, ali kača nevesta, negu kača tejnotu mumice, tejnata deštere. Le znájti kaći se duma:  „Hitrite rodnici ni izgubati idno dite, sledi svábdata, negu prejgrájati dve”. I kumšijete sa sapćásali či neštu se-j umenalu, i začudni sa slušeli stárata kaći si fáli nevestata. Mislet-se sámi kolku rádus i ublivala mládija momak gá i videli či dvete žini se razbiret taj dubre.
Prez idno vreme nevestata si dála isápt či satu i dubre, homa i prestánala da meše jádenjétu na stárata s tervi, i jáku se-j razžálili či kako i mogala da izmisli. Barži i tragnala du vaz stárija targovac da gu premoli da ja pumogni još idnaši, otu ségá ne-j više za májća-ji da umri. Du uščére i blá svékarva, séga i duma májća.
Stárija targovac razsmenu i udguvorili.
- Némasi za kakoda se brigosvaš, trevite kujatu áz sam ti gji dáli, nisa utravisani, tija ni škodati sas ništu, po mlogu, tija ukripevati telotu, idinstvenata otráva i stujála u tojtu sarcu, palnu s nrázenji i nikajélnust. No ségá satu i izmenalu, otu si naučila samá da ja puštuvaš, da ni ja vidiši više kača tojta dusmánćja, negu kača tojta májća.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu