marți, 3 octombrie 2017

CCXCIV. NIŠTU BIZI MULITVA

Menatata nedele, 1 oktober, 26-ta preku gudinata, kača seku nedele  s pubožnust smi bli, sekuj ud námu na misa. S mulitvi i pesmi smi falili Boga i smi se molili da mu dadi négvata milusarcnust. Ne sámu tazi nedele, ama ségá vu piša. Mi-ji ustánalu u pámeć primera dádini ud guspudina Drăghia Novița.

“Idin misnić se-j premestili u idna nova paraćija, u novi váruš. Nipuznati horata i nipuznát váruš, taj či se-j trudili da gji puznáj sate vernic, ali štuti po mlogja, ama i da razpuznáj váruša.
          Idin denj, ud parvite u novija váruš i štel da izpráti idno pismu, i ji krénali iz váruša da trasi poštata. Videl-ji či niznáj nakade pa i zapitali idin mladéć:
-         Fálin Badi Isus! Nide se sarde! Možiš li, da mi ubádiš pu di i poštata ? Ti se mola!
-         Párvu, na dve stotni métera na desnicata. Udguváre mladéka.
Sled katu i zafálel, misnika duma:
-         Out si me pumognali da namera poštata, bi štel i áz da te pumogna s neštu. Te čekam dára, posle pládne u čarkvata za da ti pukáža kaći možiš da nameriš Boga i véčnotu blažénstvu.
Mladika se-j razsmel i mu udguváre:
-         Guspudine, pa ti nisi bili kadarin da nameriš poštata, ditu i na dve stotni métera, pa ištiši da me naučiši da namera pate kantu nebeto?!”

Ama nija znáj dubre za kako dvádem u čarkvata. Da molimi, i taj da si zaslužimi uproška i putera, sila da káremi i nadálja právija pać.

 Mi dváde u pámeć idin drugi primer.

Idno manenu ditenče se maći da uripi, natisni, da premesti stola, zadosta tažći, naprávini sámu ud zdrávu dubélu darvu, ud naspeći sobata, Se mači, se peni, ama nikaći  nimoj.
-         Nimoja i gátá! Tuj si to, kako da práva?!
Baštata i sapćásali, pa mu duma:
-         Si probali za dosta? Si probali satu ud ditu si kadarin za da premestiši stola?
-          Dá. Udguváre ditenčitu.
-         Cégurnu?
-         Da, cégurnu, i nimoja, tuj si to.
-         Sinko, nisi naprávili satu détu i mogalu za da premestiši stola.
Sina gu glade ukukátin, ni razbire, i se čudi.
-         I mogalu da me vikaš méne, i áz bi premestili stola, ama nisi naprávili tuj, i pá ubáždeš či si naprávili satu détu i blo vazmožnu.

          Nija ne trebalu da četim toze primer za da razberém či smi nikadarni biz mulitva, tojest biz Boga.

     NIŠTU BIZI MULITVA!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu