joi, 29 iunie 2017

CCLXIX. ПИСМО ОТ АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА.

Уважаеми сънародници, 
Приложено ви изпращаме писмо и заявление от Асоциацията на българите по света.
В писмото ще намерите повече информация за нас и защо ви пишем.

Очакваме с нетърпение вашия отговор за съвместната ни дейност.

Поздрави от България,
Донка Матева
/секретар на АБС/АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА
офиси: 1303 София, бул. „Сливница” № 146, вх. В, ап. 2тел.: +359 888 202 560; +359 887 753 370

До българска земляческа организация
Уважаеми сънародници,
Обръщаме се към вас от името на Асоциацията на българите по света, за да ви поканим да станете редовен член.
Асоциацията на българите по света се създаде през 2006 г. по идея и под патронажа на  Българската академия науките и изкуствата.
През 2006 г. бе свикан Първият Велик събор на българите по света.  На него присъстваха 2500 делегати от 38 страни.
По време на Събора бе учредена Асоциацията на българите по света като организация с обществена полза и нестопанска цел.
На сесията се прие Устав на организацията, както и се реши да се създаде Световен парламент на българите, който да заседава всяка година на 1 и 2 ноември /в Деня на народните будители/.
            Прие се принципът всяка организация от чужбина да има по един представител в Парламента.
По време на сесиите на Парламента представителите на съответните организации могат да представят устно или писмено въпроси или идеи за работата на Асоциацията и помощта на българската държава.
За членуването в организацията се заплаща годишен членски внос от 100 евро.
Асоциацията ще ви съдейства за организирането и провеждането на следните дейности:
1. За организиране и провеждане на ежегодни Събори на българите от страната, в която живеете.
2. Откриване на съботни и неделни училища, както и доставката на учебни пособия за тях.
3. Организиране на екскурзии на членове на Вашата организация в България, включващи:
·       Посещение на исторически места;
·       Посещение на забележителни курорти;
·       Посещение на фестивали на народни песни и танци в различни фолклорни области на страната
·       Посещение на културни институти – театри, опери, цирк
За уреждането на всички тези мероприятия Асоциацията се ангажира да организира транспорт, хотел и екскурзовод.
Всички изброени мероприятия могат да се реализират след предварителна договорка.
Асоциацията е в състояние да ви предостави пакети за летуване в българските курорти:
·       Летуване в исторически местности и градове;
·       Летуване в курорти с хотелски услуги трета и четвърта категория;
·       Летуване с ползване на лукс услуги хотели пета категория.
Накрая държим да ви уведомим, че Асоциацията съвместно с Българската академия на науките и изкуствата издава два електронни вестника:
·       „Целокупна България” – http://www.celokupnabulgaria.eu/
·       „Глас на българите от Македония” – http://www.glasbgmk.eu/
Асоциацията е готова да отговори на всички ваши въпроси, които се отнасят до България или до отношенията между вашата организация и нашата Асоциация.
Имайки предвид горното, ви каним най-учтиво да станете член на
Асоциация на българите по света.
Необходимо е да ни изпратите заявление на адрес:
София 1303, бул. Сливница 146, вх. В, ап. 2
или по електронната поща на assobulg_sofia@abv.bg
Годишният членски внос от 100 евро може преведете на банкова сметка:
SWIFT: UNCR BGSF УниКредит Булбанк
IBAN: BG81 UNCR 7000 1518  5239 12

                                                        С пожелания за сътрудничество,
                                                                                      академик проф. Григор Велев
                                                                                    /почетен председател на АБС/

***
ДО
ПОЧЕТНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ
ПО СВЕТА


З А Я В Л Е Н И Е
                  
от.........................................................................................
(име на организация)
държава:.............................................................................
телефон:................................................ e-mail: …………

                   УВАЖАЕМИ Г-Н ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля да бъдем приети за член на Асоциацията на българите по света (АБС).
Запознали сме се с условията за членство от Вашата покана и сме превели необходимия членски внос.


............2017 г.                        С уважение:......................
                                                                    /подпис/                


CCCLXVIII. UZROK ZA GULEMA RÁDUS

          Taze sabuta,17 juni 2017-ta gudina mu daruva uzrok i prelega da se rádvami. Dvá pára sa se vinčeli napreći svetovnite puglaváre - civilnotu vinčenj.

Se rádvam zágjnu s tej i nji žélim ud sve sarcu 

 “Srećna ženidba”!
PASCA NICULINA - GABRIELA & STINGA PAUL MARIAN JIVCOV ADELA & BEBU IONEL - DANIEL

miercuri, 28 iunie 2017

CCCLXVII. BRAŠANCÉ 2017

Praznika na IsukrastovotuSvetu Tetu i Sveta Krav – 15 juni 2017


     S gulema rádus čekam seku gudina toze práznéc. Ud maneni dičeta  pantimi kaći smi se rádvali či i nija smi pumognali da naćéčimi idno ud čtirte ultárćita, i smi se trudli za náštu da badi po hubanku. Ségá, dnés kača izvaršni hora useštem drugjáče taze rádus, radusta na praznéka na Isusovotu      Svetu Telo i Sveta Krav, kujétu s pubožnust i prejémem prez Svetotu Prečistinji.

    Taze gudina za vu predstávimi nekolkus  izglade – svetičta ud Stár Bišnov.sâmbătă, 24 iunie 2017

CCCLXVI. PARVU SVETU PREČISTVANJI U BRÉŠĆA

   Hubanći i rádusin denj smi prežuveli nija, stanovnicite na séltu i gustenete na  28 máj, zágjnu s pete dičeta kujatu sa prejali za paruv pać Isusa u tejnite sarčeta. Šerbesku Lorena, Dupcov Márijá Mirábela, Dánči Áná Mária, Brátan Luká i Brátán Fábián Sebástian sa teze dičeta.

   Sled Svetata misa, guspudin parok Draghia Novita gji pudarili, pukraj svetičitu za pomen na toze denj, s pu idno manenu sandače s brujanic. Pu kačétu duma toj, i izbráli da ugudi brujanicte u tuje sandače, i ji spuredi s sandačitata palni s blágu, out náj gulemotu blágu i mulitvata.
CCCLXV. VÉČNITE DUMÁ

   Bréšća, nanenu sélče, sastávnu sámu ud dve ulci, namaleva u stanovnici pud bičevanjétu na modernite vremeta. Mládite izfraknati ud milnotu gnezdče, utijat pu škuli i rabota i ustáveti rodnotu sélče na stárite kujatu tažat za tej.
   I toze mesec ápril, pukraj várusete i smalili broja na stanovnicite na Bréšća.

   Si zemem sétin izbogum ud Topčov Gášpar, sétnija stanovnéć na Bréšća s tuj ime  i ud Kálapiš Juliška i gji izpráštem u unazi Bréšća s stotni stanovnici, brešćánskata grobišta, s nadeždete či za se sretimi u véčnija žuvoti.

CCCLXIV. SVETI MÁRKU EVANGJELIST – BLÁGUSOV NA ŽITÁTA

     Satmožni Bože, s puniznu sarc se ubráštemi kantu tébe i te molimi da se dustujés da prekriš s toja blágusov rástbite. Kujatu sa tojtu sturénji i kujatu si gji ukripeval du ségá pu  hubavu vreme i s ćiša. Ukripevaj gji i na dálja durkatu ni dodi vremeto da dunesat plod. Zágjnu s tuj, dáj za toja nárud zámanj da ti badi zafálin za teze tojte dárve i napalni, pu pluduvitusta na zemete, dušite na unezi, kujatu gladuvat s haznuviti dárve, za niolin i sirmá da fáil tojtu ime. Pu Isukrasta náša guspudin.
     Blagusvi, Guspudine Bože, nášte sedbi za da badat spasunosin cer na čeleščija nárud i dáj pu možnusta na tojtu slávnu ime za sate, kujatu blaguvat ud tuj, da dubávat zrelus na panećta i ubránba na telotu i na dušata. Pu Isukrasta náša guspudin.

Pu: Katuličánsku mulitvenu knigče, Brumár 2006

 

CCCLXIII. MÁRTA MESECA

Márta meseca i meseca na radusta, na stéganjátu na prulećta. Satu se sabužde i cafli, krénva nov žuvoti za taj da dunesi plod ali da mu zarádva s hubvančite i meriševite cvećá.
    Ama žuvota si kare négva pać, biz da máre, natiskani ud nizaprenotu vreme.
    Toze mesec  sa mu razžálili, i sa premenali na ondz svet guspudáreToni Brátán, kojtu i žuveli u Bukuréš i birova na obštinata Denta, guspudáre Slavolub Iacob.

     Pučinak véčin daruvaj ji Guspudine!
 

CCCLXII. BALKANIK ART

       Usreć 28 február i 24 márt 2017-ta gudina Calpe Galery i prejala expozécjata BALKANIK ART uredéna ud  Konsuláta na Balgárja u Timišvár i Ásočijácjata “ Krila Andzela” ud Novi Kozarci, Sarbija.

       Zajestu, u 7 márt i bili pudbelezan dene na Balgárja si u Calpe Galery. S taz prelega po mlogja tima sa mogal da vidati hubanćéte svetici/risunći, da se radvati ud hubankata svirne na gadilćéte i da praznékuvat dene na Májća Balgárja.
vineri, 23 iunie 2017

CCCLXI. MALČEŠKOM      Skoru, sam videli idin film. Mlogu čekani film, pu kačétu ubáždeti rečenzorete, na puznátija  regézor  Martrin Scorses. “SILENCE: Puterata na Verata” predstáve žuvota na dváma misnici  ud Portugálja, kujatu sa izpatuvali u XVII-tija vek u Žáponja za da namerati drugj misnić détu sej raznéli, ni sa znájali više ništu za négu, ama i za da raširvati krastjánskata vera. U unuj vreme, mamáčete na daržávata, pručutite samuráje sa se borli da uništati satu détu i krastjánsku. Krastjánete sa bli prugonati, mačni i nasilni da si napusnati verata, i častu pate tija sa umireli kača istensći mačenici u náj gulemite i niézmislinite maći. Sčenarja na toze film i bili napisani ud  Scrosese, zágjnu sas  Jay Cocks pu knigata napisana ud Shusaka Endo u  1966-ta gudina i diga, tváre pitánčita svazan s némanjétu na božánsćija odguvor napreći čeleškotu pátenj. S  áktorete: Andrew Garfeld, Adam Driver i Liam Neeson, filma SILENCE i raširvan ud Freeman Entertainment.


      Nekaćés, imetu na toze film, preliče s stánjtu, u sétnotu vreme na toze blog. Némanjétata, osubitu ud vreme, sa duméli i sa zamraznali malčeskomusta. Ama nadeždete nu sabužde, i mu uripva s sila, s putera da napreduvami.