sâmbătă, 18 martie 2017

CCCLIX. SPUMENISE ČELEĆI…


   ”SPUMENISE ČELEĆI, ČI PÉPELJ SI BILI I PÉPELJ ZA BADIŠ”
   Da, s pukojnus s naviždem glavite i prejememi pepele, skruma ud izgurenata blagusvéna raćita. Si preprávemi dušite za gulemija post, se pákvami s ostar post, na toze denj, čista sreda, za 40 dene da se preprávemi za gulemija práznić Velikdenj.
   Kaćétu mlogja pate sam pisal véć, prepuznávami či námu banátsćite balgare palćene, verata i čarkvata mu ukripeva i biz nija bi se raznéli ud kole vreme. Di se hurtuva náj čistija balgarsći palćensci jazéć, aku ni u čarkvata?  Tuj zlamenuva palćenin, balgarin katuličánin, i za tuj s čisti sarcá se molimi u toze gulemija post za uprušténj na nášte grejve, ama i za Velikdenšata svetlus da slezi nad námu i nad nášta nácja. Da mu razsvetli i ukripi u verata za taj u miri da žuvejmi i nadálja i bruja na pukulénjétata na nášte balgare da badi bizi kráj.
***

    Pepele mu spumenuva  ud prumenlivusta na tozi svet. Pepele mu smisli, da právimi pukora zarad grehvete spuret kujatu i dušla smraćta na sveta. Pepele za čista sreda se právi ud unazi gudina na vrabnica pusveténa izgurena raćita.
    Blagusvevanji na pepele.
   Uslušaj mu nám Guspudine, otu ij dubrustiva tujata milusarcnus. Pu mložtvutu na tujate smilénjeta gladaj na nám Guspudine.
  Pumugni mu Bože, otu stignaha udite čać du mujata duša. Sláva na Bašta na Sina, i na Duha Svetija kaće beh u pučélu taj i sigá i zámanj i u sate vike. Ámen
  Uslušaj mu nám Guspudine, otu ji dubrustiva tojta milusarcnus, pu mložtvutu na tujate smiénjita gladaj na námu Guspudine.
M. Guspudin sas vám.
N.  I sas toja duh.
Da se pumolimi.
   Bože, koj ništéš smraćta negu, pukájenjitu na grešnicite: pugladaj predubrustivu na slabusta ud náštu čelesku stánji: i dustoj se pu tujata bogumilnus da blagusviš + tozi pépelj, détu štémi da mu se gudi nám na nášte glavi, za svidočba na nášta puniznus i da dubávemi uprušténji: ja néja, kuja puznávami, či smi pépelj i zarad nášta slobnus u práha za se varnimi, dustojni, hadimi,  upráštenji ud sate grehve i na pukajnite ubićánite dárve da dubávemi. Pu Isukrasta náša Guspudin Ámen.
    Bože, koj pu punizenji, se smiliš i pu zaduholstvu se pumiriš: uslušaj  nášte mulitvi sas ušite na tujata bogumilnus, i izlej milustivu milusta na toja blágusov nad glavite ud tujate slugji,  kujé sa pepeleni: da gji napalniš sas duha na pukájenjitu, i da istinitu nji pudeliš  unuj, za détu pravédnu se molat, i da narediš, da doveka  stálnu i niuvrednu uzdaržat unuj, détu nji beh pudelénu. Pu Isukrasta náša Guspudin Ámen.   Pu : Ustaveti dicáta, da dodat du méne Ali Katuličánska Mulitvena i Pesmena Kniga 1938 (starnite 284 – 286)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu