luni, 2 ianuarie 2017

CCCXXXV. SÉTIN DENJ U GUDINATA

     Idin hubanći običáj imami nija, da se preberémi na kraja na gudinata, u čarkvata i taj da zafálem sa satu dubro ud menatata gudina.
     Sled sveta misa, izpejémi ”Tébe Boga falimi” s zafálnust za menatata gudina i mulitva kantu nášta Nebéska Májća, či le na nija sa pusvetili nášte prededve taze brešćánska čarkva, za pomuš u novata gudina.
     Na toze denj si pregladem náša nematija žuvoti, nášte právbi i s nadežde se mislimi  i si planirvami dejnustite ud novata gudina, razbire-se satu tuje s mulitva, ama i si nanásem napámeć  za hargjevotu -  na unezi détu smraćta gji zala ud medju námu i na rádusnite mégve, ráždenj na dičeta, kraštenji ali vinčenji.
    U menatata 2016-ta gudina sa mu napusnali sédem tima, šés mažje i idna žina. Néka Guspudin Bog da gji nadari sas Ráj Nebésći. Smi imáli uzroc i za rádust, 2 krašténji, s dve mumičta i naspurila nášta obštnust i čtir vinčenji, s čtir familj i purásla nášta obštnust. Mlogu gudin palni s zdrávu i blažénstvu žélimi na novu rudénite i plani s blažénstvu mir i rádust familjsći žuvot na novite familj.
    Taze statéstéka smi ja prejali ud guspudina parok Drăghia Novița i smi zapántli još i či: na sreć misa, ud séga natáta, za bij srednotu dzonče ga misata i delnéć i gulemija dzonji ga i práznéć ali nedele. Du siga na sreć misa i bilu manenotu dzonče. U máterjalnija kapitol na paraćijata sapćásvami či u taze stárata gudina se i pudnuvila paraćijata, se-j kupla idna nova mašina i sa se umenali drotvete, instalácjata na kurénta ud čarkvata. I za još mlogja takvize dubri raboti da se dugáždeti (u plán ji i upisvanjétu u kádástru na grobištata,ama i grugja raboti) ud nova gudina kuldusa za badi idin prucént ud zaslugata na seguku, ama ni po málku ud 60 leja. Taj da mu Bog pumogni i blagusvi.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu