sâmbătă, 7 ianuarie 2017

CCCXLII. ŽÁBČITU

     
     U idin denj, idno manenu zábče i krénalu da se šéta iz ulcite palni s bárčita, sled letnata barza ćéša. Žábite mlogu ji harésva sled ćéa i izlejati da se rádvati za bárčitata naprávni, ustánat sled ćéša. Taj či náštu žábče siji vékalu s niji i idna ud náj dubrijte drugárći.

     Skáčel sa nášte žábčita, ud bárče na bárče i na idnaš sa sapćásali idno po gulemu bárče u idno gumnu na kujatu puhortite i vratáta sa bli utorni. Flezal sa tija, plaskudli sa se tija, i na  idnaš sa sapćásal či vratáta na kaštélata, či i blá idna mlogu gulema kašta, sa rastorni. Nisa čekal, i nisa se mislili mlogu, sámu sa se pugladel i s učite na pamećta sa se razbráli či za flezati vatre za da vidat  kako ima tám. Sa bli mlogu nistarpléni da vidati koko i vatre.
     Katu sa flezal vatre sa videli či naspeći  gulemata sobata i imálu idin gulem suléc s mleku. Vaskáčili sa se na tarpézata i ud tám sa skoknali u šuléca niéstarléni da kuštuvati za paruv pać u tejna žuvot mleku. Du dnés sám sa čuli či i belu i sládku i se duji ud krávi, osce , kuzi ali bivule, i sigá sa imál prelega da ji kuštuvat. Ama sétnotu skáčenij nisa ji izračunali kakotu treba i, cumbruluk s glavite na dole u gulemija šuléc.

     Probali sa tija dvete da izlejati, ama nisa mogali, ni sa imáli na kako da si ugudati kračetata za da skoknati prez ramáta na šuléca, otu nisa stégali dantu. Udril sa tija s kračetata durdi idnotu ud tej i pustánalu, i ji razbrálu či néma kaći da skokni van i ji zastánalu da rita. Razbire se či se –j udávlu. Sled niji se-j čulu ”gil, gil” si po puléku na idnaš s dalbučnata na šuléca u kojtu i putanalu.

      Drugotu zábče ne se ustávlu, makár či i blo mlogu pustánatu i sa-j buleli strášnu kračetata. Ne se ustávlu i se-j mislilu či još niji satu izgubénu, štuti rita, sedi na gore i makár moži da si uddiše. Kaćétu i ritalu, smetanata prebrána se-j naprávla máslu i taj náštu žábče  i imálu di da si pudpri kračetata i taj da se udfarli udvani šuléca.

     Pi du tuka ji pi du tám, se nadevam či sti razbrál, primer zimeti ud žábčitu vija, za da moža da vu zapitam:….vu harésva mlekutu?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu