miercuri, 25 ianuarie 2017

CCCLI. STRÁTEDŽIJA GAL 2017 -2023


    Na 25 jánuár 2017 Ásočijácjata "GAL Timiş Torontal Bârzava" si ji udkrila ofičjálnu Strátedžijata za perioda 2017 - 2023. Sa bli puzván sate clenve, drugja hora i orgánézácji ama i clenve ud drugjete GAL-ve ud okraga Timiš.
   Za merćéte ud taze strátedžija za pišimi po na šaroku gá sa gutovi sate dokumente i gá se utorati, idna sled druga, sate sedemte merći. Glávnu ji či malčenstváta imati tejnata merka i čekam s niéstarplivus tejnotu utvárenji.
  Za sate prebránite, sled kasotu predstávenj na ásočijácijata i tejnata strátedžija i blo pákvanu idno predstávenj na trádicjonálnite produkta.
   Sate prebránite sa mogali da vidati i da kuštuvati ud meda ud Denta, leba ud Giera, suka ud jábalći ud Deta, vintu ud Jamu Mare, sirenjétu i kalbasite ud  ošče mesu i prebitenina ud ošče mleku ud Livezile, sirenjétu, kalbasite, bábata, saláma i káškávála ud Giera i mlogja drugja.
 Pukraj satu jasći i pići nekolkus ud horata kujatu u menatata sesja sa dubávli nosce prez GAL-a sa prekázali na kasu kaći sa izhodli du séga i kuja sa tejnite plánve za nadálja. Smi videli s tazi prelega i kaći možimi da se grejmi s varba i tipola, razbire-se préšvana s modernite mašinarij kupni prez projekt u Ghilad. U menatata sesja, i imálu projekte prejgráni ud balgare palćene ud Bréšća za  trakture i moderni sejáčći nužni za paurijata, gji čekam, i ni sámu tei, u novata sesja s novi projekte za taj da ji purasti záslugata i da ni purdávati mlekutu, žitutu ali kukuruza za málku lejve, a drugje da prejgrávati, vájda i po mlogu ud tej ud zavaršnite produkte, makár kuja da sa tija. I cégurnu či po mlogu zasluži dnés, makár či niji patnu, pekáre ud páura ali purdaváče/ targovaca ud sirenj i smetána ud štuti uščere, ali još po hargjevu, targovaca détu prepurdadi žitutu ud páura na udenčere.

Mlogu uspeh i dubri miselj na sincata!

luni, 23 ianuarie 2017

CCCL. NEDELETE NA MULITVATA ZA KRASTJÁNSKOTU IDINSTVU

 

 Nedelete preku 18 -24 jánuár 2017-ta gudina i udlačna kača ” NEDELETE NA MULITVATA ZA KRASTJÁNSKOTU IDINSTVU„. Un tréćata nedele na meseca jánuár, krastijánete ud pu celija svet molat zágjnu. Taze gudina temata ji: Pumirevanjétu – Isukrastovata Mila nu prevládva” 2 Korint 5,14.
   Ikumenizma zlamenuva pravbite na čarkvata, i na tejnite clenve, kantu ujdinvanjétu na krastijánsćéte veri. I tuj niji lésnu, ama i mlogu mužnu. Ekumenizma treba da se razlékuva ud meždureligjoznija dijálog i si ima žilte u testamenta ustávini kantu námu ud Idinrudénija Sin, Isus, napreći Négvotu pátenji na križa: ”Ut unum sint” (In 17, 21). Négvotu počnivanji i s krašténjétu i négva dustap i Euháristijata.
   Fundaménta na ekumensćija dijálog ji právcata – morenjétu na seguku ud námu da si ubádi négvata ličnust i da pudbelež unuj détu i imami sekuj idin ud námu, détu mu ujidinva i razdile.
   Da si ubádim  samusébnite pozécji ni preči, negu razviva ekumenéčnija dijálog. Ekumenizma gu ima otu medgju krastijánete ima razkacvanji kujatu ni harésvati na Náša Spásitej, kojtu se-j molili za ”sate de badati idno” (In 17,21)
   Za krastjanskotu idinstvu treba da si izpuvedami dušata, da molim zágjnu, i da si ubarnimi licitu kantu Guspudina Boga, otu sám tuj mu ujdinva.

       Isukraste, uščerešini, dnésini i dovečin izceri ránte na náštu menatotu, blagusvimu námu i nášta mulitva za idinstvu, i zamamimu u tojtu badeštu zágjnu s Baštata i Duha Svetija, u sate véke . Ámen.

Bože nás, idinstven u Svetotu Trojstvu, Bašta, Sin i Duh Sveti ti zafálem za taze nedele na mulitvata, či si mu prebráli zágjnu kača krastjáne i či pu mlogje preléći si medgju námu. Dupusni mu da slávimi Tojtu Presvetu Ime za da rastémi nadálja u idinstvu i razbirenj.


Milustivi Bože, Nebésći Bašta, ud mila s vazal mir s toja nárud. Dá-j mu  témelnus i putera da se borimi protiv makár kakva diskréménácja. Néka Toja mir da mu napalni s rádus i da mu mámi kantu idinstvu. Pu Isukrasta Náša Guspudin, kojtu i uzkrasnal i kraluva zágjnu s Tébe Bašta i Duh Sveti u sate véke. Ámen.

CCCXLIX. 35 HURTI

Novu izbránija predsedátel na SUA, Donáld Trump za badi ud 20 jánuár, 2017- ta gudina, sled investéturata, 45-tija predsedátel. Ceremonijata i krénala véć ud uščére, 19 jánuár.
Rudén u Queens na 14 juna, New York, ud baštata  Fred Trump, kojtu i bil možin čeleć, i zavaršili ”New York Military Academy” (NYMA) ud New York u 1964 i škulata za business ”Wharton” u Universéteta  ”Pennsylvania” u 1986-ta gudina. Sled tuj i rabotil u baštinvata mu kompanija ”The Trump Organization”.
 U 80-te gudini si-j naprávili négvite bésnése i ji ulogali mlogu nosce u hotele i kázénove. Si-j izgradil u1983-ta gudina, ”Trump Tower” u New York. Caštélata/ bloka ima 58 káta, i kupili ”Mar-a-Large” ud Palm Beach, Florida, i pudnuvili ”Hotel Barbizon” i ”100 Central Park South”, u 1985 i kupili ”Plaza Hotel” si ud New York u 1988-ta gudina, ubážde http://thefamouspeople.com.
U 90-te gunini imobéljarnata kréza  gu-j zarasla, ama u 2000 se-j zamognali na novu, tuj se vidi pu svaršvanjétu na ”Trump World Tower” u 2001-ta gudina i počnivanjétu na ”Trump Palace”,  na brega na téčata Hudson.  I ulogali nosce u modata, ama i u škuli, tojest ”Trump University” ali ”The Trump Entrepreneur Initiative” u 2010-ta gudina.
U dnéšnotu vreme, Donald Trump ima imánj na kulu 3,7 miljarde doláre i stuji na 156- tu mestu u Forbes 400.
U 2003-ta gubina  ulaga u televizjata NBC i stiga proizvoditelj na ”The Apprentice” u 2004-ta gudina, ubážde po gornata sursa.
U motivácjonnata léteratura piši: ”Trump: The Art of the Deal”, ”Trump: The Art of Survival”, ”Trump: The Art of the Comeback”, ”Trump: Surviving at the Top”, Trump: How to Get Rich”, Trump: Think Like a Bilionaire: Everything You Need to Know About Success, Real Estate, and Life” pu kaćétu ubážde www.donaldjtrump.com
I bili užénati tri pate. U 1977-ta gudina se žéni za Ivana Zelnickova s kujati ima tri dica: Donald Trump jr. rudén u 1977-ta gudina, Ivanka, rudéna u 1981-ta gudina i Erik rudén u 1984-ta gudina.
U 1992-ta gudina se pudile, i u 1993- ta gudina se žéni za  Marla Maples s kujatu ima idno ditenče: Tiffany, rudéna u 1993-ta gudina.
 Ud 2005-ta gudina i užénati za Melania Knauss s kujatu ima idno monče rudénu u 2006-ta gudina.
 Preku vremeto i bili upisan u i dvete partij ud SUA, du 2001-ta gudina, i posle ud 2009-ta du dnés i bili u Republékánskata partija, a usreć 2001-2008 u Dmokrátnata Partija.
Ud juna 2015-ta gudina javeva či za kándidirva, a partijata gu izbire za tuj u jula 2016-ta gudina, sled katu i prejgráli proti Marco Rubio, Tez Cruz, John Kasich i Ben Carson.
Na 8 november 2016-ta gudina i prejgrál presedénstvotu na SUA  u borbata pruti demokrátnata Hillary Clinton.
Sigá se kalni s teze 35 hurti na zapádnite trepci na kapitolja, i s počniva mándata kača predsedátel na SUA.

miercuri, 18 ianuarie 2017

CCCXLVIII. MISLET, I PREMESTET DRASKÁLĆITE

       Vu predstávem nekolkus igri s kujatu možiti da razbutati pamećta na unučtata u tuje zimnu vreme, osubitu či i vremeto na gustenstvutu.
      Aku sti namerli  za dosta na barži kaći se butati draskálćjite, zamenuva či ``vu bega`` pamećta, aku ni, naučeti i možiti da se pudfánvat s drugjete.

  a. Premesti dve draskálći, za taj, smetite (smetite u tuj svetiče sa lejvete, le taj kača u náša kátadenšnija žuvot, le  nija ni se usukvam s drebencak) , da badati udvan lupátčitu.


 b.Premesti tri draskálći za ribata da pluva naprekum - kantu desnicata
 


 c. Premesti dve draskálći za bánčitu da badi udvan sluvotu R


 Istenata i či možiti i drugjáče da premestiti draskálćite, ama áz vu predstávem sámu idna várijánta.***

Po dole sa odguvorete, nide slezva, nájparenj premesti draskálćite.


a.

 b.

c.

CCCXLVII. STÁR BIŠNOV UD NEKUPAĆJ


       Otu posta CCCXXXVII. BARDÁRSKI GERÁN & BRÉŠĆA   i bili mlogu harésvan ud vás, i tuj se-j videlu pu utvárenjétata na taze starna, vu predstávem dnés nekolkus izglade ud nekupaćnija milin Stár Bišnov ud http://dudestii-vechi.ro.

sâmbătă, 14 ianuarie 2017

CCCXLVI. ZIMATA SIJ PREJALA VLADÁNJITU

     

      Teze deni zimata i prezala vladánjtu. Satu i pubelelu kača u prikasćéte, i džéra i stisnali satu naoklu, máj či za iztursi i kámacite.
    Začudni gladem či i zamraznala Barzáva i Bega, i slušemi prikazćéte na po stárite za menatite vremeta u kujatu i blo istu taj studénu.
      Iz váruša Timišvári, horata biz tejni dumá, za žálusti gji ima, i nisa málku, sa bli prebráni, naránat i ublekan s čisti i po dubéli drej i se ji ucégurilu idno guraštu mestu da prenuštuvati.
       Du sigá, vájda si dumati i se pitati : - Kako i taj izvanrednu? Le nija kača krastijáne znájmi dubre právbite na milusarcnusta, i sekać niji parvata zima u kujatu se bunimi na po nisréćnite ud námu.
    Idna takvaze dubra právba se-j dugudila taze gudina. Idin šofer ud na ámbuláncata kojtu i sélili teze zamraznati  i sapćásali či idin stári i dubavili bubéli zimni drej, buda i bukondže, ama gji ubuli bizi zokni atu ne dubavil. Se-j izuli i mu gji dál, i ubážde toj: - Toj ima po mlogu nužda za tej ud štuti méne i ništi da si ubádi imetu, negu duma či gu zvat ”N” ud… nikuj.
    I tozi niji idinstven, ni treba glademi na deléku, sámu naoklu námu. Sti sapćásali, na primer, ”Kolada za sinca” u Stár Bišnov?

 Blágu na vás, milni balgare palćene!

CCCXLV. KRAŠTÉNJITU NA GUSPUDINANedele, 8 jánuár 2017

Isus se krašte


     Tugáz Isus ij učal u Galileja, pukraj Jordáne, vaz Ivána, za da se krašte. Iván ij štel da gu zapré ud tuj i mu-j kázal: ”Áz imam nužda da bada krašten ud tébe, a ti varviš vaz méne? ”  Isus mu-j udguvoril: ”Ustavi tuj sigá. Taj se páde, da izpalnimi unuj, kujétu ij prepisanu”.  Na to Iván gu-j dupusnal. Isus sled katu se-j kraštel, homa ij izlezal ud udata. Tugáz se-j utorilu nebeto i toj ij videl božji Duh da se spusni i da zastáni nad négu u prelika na idna galabica. I etu, ud nebeto se-j čulu idin glás: ”Tozi i moja milnija Sin kojtu mi se dupáde”.

SVETOTU PISMU
NOVIJA ZÁKUN
Matija 3. 13 - 17

vineri, 13 ianuarie 2017

CCCXLIV. REKLÁMATA I DUŠATA NA TAGUVINATA


      Tuj znájmi,  či   treba da se trudiši da se napráviši puznát, tébe , tojta firma ali dugjini za taj da napreduvaš ekonoméčnu. Sekaći ga zastánati na hurta dve žini se pufálati idna druga s novotu suknu, novite cipele ali novotu naprastenče, i biz da ištati pufálati i dugjine ali fabrékánaca détu i právili ali prepurdáva teze raboti.    

       Palćenete sa razbráli tuj, ama i fabrékántete ali targovcete sa razbráli či palćenete sa idin gulem tál un horata, ud po možnite hora, i taj ud náj stárite vremeta sreštemi reklám, publičétet na banátsći balgarsći jazéć.

***