miercuri, 28 decembrie 2016

CCCXXX. SVETI IVÁN APOŠTOL I EVANGJELIST

  27 december

 Čtvartotu  Evangjéli ji-j pisal Iván, sina na Zebedeja, kojtu ij bil ribár u Galileja i na Salome i brát na po-stárija Jákob apuštol. Négvata májća i slédla Isusa u vremeto katu ij učil  horata (Mt.27,56; Mk. 15,40). Baštata na Ivána ij ustánal u tej i si-j gladel rabotata.
   Katu sveti Iván Kraštitelj ij počnal da prepráve horata, Iván, sina na Zebedeja, mu-j bil učenic, ama sled katu sveti Iván Kraštitelj ij izjavil či Isus ij Mesija, toj s Andrija se-j združil s Isusa (Iv. 1,35-39). Posle katu gu-j vikal Isus, si-j napusnal satu i gu-j slédil. Isus gu-j izbrál i négu, pukraj unezi drugjijete idnájset, za apuštol (Mat.10, 1-4; Mk.3,13-19; Lk. 6-12-16). Ud društvutu na apuštolete, Isus na négu, na Pétara i na Jákoba ij pukázal izvanrednu uvervanji. Napreć tej se-j preubrazil, tej gji-j vikal da molat s négu u Gecemánskata gradina. Iván ij bili milnija apuštol na Isusa. Na sétnata vičére ij sedel pukraj Isusa i si-j turil glavata na négvite gradi (Iv. 19,25-27).
   Sled stiganjétu na Duha Svetija du uznásenjétu na Blažénata Divica Marija u nebeto ij sedel u Jeruzálem i ij učil u ukulinata na Jeruzálema, usubitu u Samáraija (Pr.3,4,8). Sveti Pável i négu gu imenuva zágjnu s Pétara i Jákoba za salp na Čarkvata.
    Posle, sled smraćta na Pavela, ij učal da rabuti u Efez. Toj ij učili parvite naslidnic na apuštolete: Pápijása, biskup ud Herapolis, Polikárpa, biskup ud Smirna i Ireneja, biskupa ud Antiohja. Cáre Domiciján  gu-j nagonil na prunda Pátmos. Tám ij imál videnjta, kujatu gji-j upisal u knigata ”Apokalipsa – Tájnite videnjta”. U vremeto na cáre Nerva se-j varnal u Efez i ij bil kulu sto gudin katu ij umrel u vremeto na cáre  Trajánus.  Sveti Ireneu i Polikárp, négvite učenici, spumenevat, či Evangjélutu ji-j pisal katu ij bil za parva féć u Efez. S pisanjétu na Evangjéltu céla mu-j bil da ujákni dušite na vernicite ud Manena Ásija u vremeto katu sa počnali da se javevat  i krivi veri. ”Teze sam gji pisal- ubážde Iván na kraja na Evangjéltu – za da vervati, či Isus, Mesija, ij božji Sin i pu verata da imat žuvot” (Iv. 20,31). Toze cél se vidi u satu Evangjéli. S upisvanjétu na po – glávnite čudési i predići na Isusa, pukázva slávnata persona na božji Sin kojtu ij palin s milus i istena (1-14). Pukraj tuj ij iskal sa pudpalni trite po-parvi Evangjéla i da zabeleži i unezi raboti, kujatu u parvite trite ni sa zabelezani. Evangjéltu na Ivána mlogu se razlikuva ud drugjijete Evangjéla. Razlikata se sastujé u paruv red u tuj či trite Evangjéla upisvat po na drébnu nauka i čudéste na Guspudina Isukrasta ud Galileja. Iván pak upisva rabotata na Isusa ud Judeja i ud Jeruzalem. Ud van tuj, Evangjéltu na Ivána sadarže po-više ud unez predići na Isusa, kujatu gji-j ubáždel na négvite učenic i na naučinite židve, za tuj tija sa po dumestni u miseljta, usubitu unezi, kujatu iztulmáčvat, či božji Sin ij véčin, či-j prátin ud Boga i či-j idna natura s Baátata, sa po-mačni.
   Parvite tri Evangjéla po-više sa upisal nauka na Guspudina Isukrasta za kraljéstvotu na Boga i morálnite dlažnusti. Tozi nauk ij glásil na dolnija nárud, za tuj ij narudin i lésin za razbirenj. Sveti Iván ij pisal Evangjéltu u 90-te gudin na parvija vék, na garsći jazić. U počnivanjétu na Evangjéltu, uverin za božánstvotu na Isusa i négvotu uteluvenji, ij napisal idno nadahnatu počnivanj (1,1-18). Parvija del na négvotu  dogmatičnu  pisanj ij svazanu s rabotata na Isusa ud Jeruzálem i upisva dugadjájte i nauka, kujatu sa se dugudil tám. U drugjija del ij upisana makata, smraćta i uzkrasnénjtu na Isusa.

Pu: SVETOTU PISMU – NOVIJA ZÁKUN, parvata kniga, SVETITE EVANGJÉLA, (kniga izdádna s udubrénjtu i pudpirenjétu na náša biskup Guspudin Sebástijan Kräuter 426/1998, ij preubarnata ud Guspudin dekán Vásilčin Jáni, pregladena i dumestna ud Guspudina dekán (u unuj vreme, na puklékuvanjétu) Áugustinov Gjuka i ud Guspudina dekán Velčov Pérka) , starnite 334 -335.

   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu