miercuri, 28 decembrie 2016

CCCXXIX. SVETI STÉPAN

SVETI STÉPAN PARUV MAČENIĆ – 26 december
Svetica ud  Hans Memling

 Parvija pać na misjonstvutu.Apostolete izberat diakone. 

   U unez deni, katu bruja na učenicite ij rásil, garcete sa krénali da mamrat pruti židvete, zaštotu u sekudenjšnotu pudilenji na pumušta sa zanimáreli tejnite uduvic. Tugázi dvanájsete sa prebráli sate učenici i sa kázali: ” Nijé u red, da zanimáremi hurtata božija, za da služimi vaz tarpézata. Za tuj, brájće, izberet ud megju vás sédem mažje, napalnati s duha i s mudrus, kujatu za gji gudim da varšat taze rabota, a nija za se pusvetim i na dálja na mulitvata i u službata na hurtata”
   Tuje predláganji ij harésvalu na sate prebránite i tija sa izbráli: Stépana, kojtu ij bili izpalnat s vera i s Duha Svetija, Filipa i Prokorusa, Nikanora i Timona, Pármenása i Nikola, prozelita ud Antiohija. Tugázi sa gji zastávli napreć apuštolete, kujatu sa se molili i sasi gudli racte nad tej.
   Božjata hurta se-j raztilela, taj či bruja na učenicite u Jeruzálem jáku se-j uzmložvali; i u medju misnicite mlogjije sa prejali verata.

Stépan gu uluvat.
Stepan, palin s milus i jákus, ij právil čudési i gulem belec megju horata. Nekolkus tima ud sinágogata na libertinete, cirenejete aleksandrijcete i unezi, kujatu sa bli ud Cilicija i Ásija sa se pudignali pruti négu i sa počnali da se prat sas Stépana, ama ni sa mogali da predelejat mudrusta i Duha s kojtu ij hurtuval. Tugázi sa pugdili hora da gu bedat :”Smi čuli da ubážde hulenji za Mojzija i za Boga”. Taj sa raznimirli náruda, starijte i pismuznáncete i tija sa navalili na négu, sa gu ugrébali i sa gu zavéli napréć glávnata sloga. Tám sa gudli da hurtuvat himbeni svedoc, kujatu sa kázali: ”Toze čeleć bizprestánnu hurtuva pruti tuje svetu mestu i pruti zákuna. Nija smi čuli da kaži: Isus ud Názaret za uništi tuje mestu i za umené ubičájete, kujatu mu gji-j dál Mojzija”. Sate stávve na glávnata sloga sa gladeli i sa sapćásali, či négvotu lici i preličnu s licitu na idin ángjel.

Stépan napreć glávnata sloga.


Glávnija misnić gu-j pital : ”Ta-j li-j?” Toj i udguvoril i ij kázal: ”Brájće i bašti, slušej ti me! Slávnija Bog se-j javil na náša baštá, na Abráháma, katu ij žuvel u Mezopotámija, napreć da bi se presélil ud Hárán i mu-j kázal: ”Mani se ud taze zeme i ud megju tojta rudbina i idi u unazi zeme, kujatu za ti ja pukáža”. Na to ij napusnal zemete na Kaldeja i se-j presélili u Hárán. Ud tuka, sled smraćta na négva baštá, Bog gu-j dumámil u taze zeme, détu žuvejti i vija sigá. Ne mu dál ud nija nit idna stapunka za naslidstvu, negu mu-j ubićál, či za ja dadé  na négvite naslidnici, makár či ne imál još dicá.
Bog  mu-j kázal: ” Négvite naslidnic za žuvejat kača lucći u idna daržáva, kujatu nijé tejna; za gji gudat u robstvu i za gji mačat čtiri stotni gudini. Náruda, kojtu tija za gu služat, za gu  udsádat – ij kázal Guspudin – i tugázi za izlezat i za me služat na tuje mestu”.
Toj ij vazal s négu zákuna na ubrezvanjétu. Taj mu se-j rudil Izák i toj  gu-j ubrezal na osmija denj. Na Izáka se-j rudil Jákob, na Jákoba dvanájsete patrijárce.
   Patrijárcete sa bli nikajélni na Joza i sa gu purdáli u Egjipat, ama Bog ij bil s négu. Toj gu-j  izbável ud sate nakáze i gu-j nadaril s milus i s mudrus napreć Fáráo, krále na Egjipata, taj či gu-j gudil za uprávitelj na Egjipata i na sata négvata kašta.
   Tugáz ij dušla idna gulema gláć i gulem nakáz u Egjipat i u Kánaán, taj či nit nášte bašti ni sa imáli više jasći. Jákob ij čuli, či u Egjipat ima rana i za tuj ij izprátil nášte bašti. Katu sa učli za drugata féć, Jozu ij ubádil na négvite brájće, či koj ij toj i taj Fáráo ij duznájal ud di se vlecé Jozu.
   Jozu ij vikal u négvata kašta Jákoba, négva bašta i sata négvata familja, kujatu sa bli sedemcet i pet tima. Taj se-j presélil Jákob u Egjipat i tám ij umrel, kaćétu i nášte bašti. Tija sa gji zanéli u Sikem i sa gji zakupáli u undzi grob, kojtu Ábráhám gu-j kupil za srébarni nosce ud sinvete na Hámor, u Sikem.
   Kaćétu se-j dubližvalu vremeto za izpalnivanjétu na unui ubićávanji, kujétu ji-i dál Bog na Ábráháma, náruda u Egjipat se-j uzmložval, i ji naspureval, durdi ne zal da vláda Egjipata drugj králj, kojtu ne znájal ništu za Joza. Tozi králj se-j vládal hargjevu s náša nárud i ij silil nášte bašti da izfarlivat dicáta i taj da se izgubat.
   U tuje vreme se-j rudil Mojzija, kojtu ij bil milin na Boga. Tri meseca sa gu ránli u négvata baštinska kašta. Katu sa gu izfarili, gu-j zala dešterete na Fáráo i gu-j utránala kača tejin sin. Taj sa naučili Mojzija da puznáva sata mudrus na egjiptencete i taj ij bil možin u hurta i právba. Katu ij navaršil čtirset gudin, mu-j dušlo u pámeć, da puhodi négvite brájće, sinvete na Izraela. S tazi prelega ij videl či s idin ud megju tej sa nipravédni. Toj gu-j pumognal i si-j udtušil za pretisnatija s tuj či-j ubil egjiptenaca. Toj ij nislil, či négvite brájće za razmejat, či Bog pu négu za gji uslubudi, ama tija ni sa razmeli.
   Na drugjija denj ij stignal vaz tej, báš tugáz, katu sa se kárel megju tej. Toj ij iskal da gji pumiri i ji-j kázal : ”Mažje, vija sti brájće! Zašto se uvredvat idin drugj?” Ondzi kojtu ij  uvredil négva bliznić, gu-j uripil i mu-j kázal: ”Koj te-j gudil za uprávitelj i sadovnic nad nám? Ambaj ištiš da me ubiš, kaćétu si ubil usćére egjiptenina?” Na to Mojzija ij izbegnal i ij stanuval u zemete na Mádijan,  détu sa mu se rudili dváma sinve. Katu sa izmenali čtirset gudin mu se-j javil idin ángjel, u pustinjétu, na planinata Sinai, u plámaka na idna guréća tufa. Mojzija, katu ij sapćásal tuj, se-j začudil, ama katu ij učal za da ja vidi, ij čul glasa na Guspudina: ”Áz sam Bog na tojte bašti; Bog na Ábráháma, na Izáka i na Jákoba”. Mojzija se-j raztriperili i ne smejal da puglade tám. Guspudin mu-j kázal: ”Izuj si ubuštinata ud na krakatá, zaštotu mestutu détu sediš, ij svetu. Sam videl makata na moja nárud u Egjipat i sam čul tejnotu šukanji. Sigá sam slezal, da gji uslubuda. Za tuj ilá da te izpráta u Egkipat”.
   Bog ij izprátil Mojzija pu ángjela, kojtu mu se-j javil u guréćata tufa i kogutu sa gu zatájali katu sa kázali: ! ”Koj tej gudil za uprávitelj i uslubuditelj„. Toze Mojzija gji-j izvádil ud tám i právil čudési u zemete na Egjipata, vaz Čarvénotu murjé i u pustinjétu, čtirset gudin. Toze Mojzija i rékal na Izráelsćite sinve: ”Bog za izdigni ud megju vášte brájce prurok, kača méne, négu da gu slušeti. Toze i sedel u pustinjetu vaz družstvutu na náruda u sreć ángjela s kogutu ij  hurtuval na planinata Sinai i nášte bašti. Toj ij dubávil hurtite, kujatu dávat žuvot, za da gji predadé na nám. Ama baštite ni sašda mu se pudložat: sa mu se prutivli i u tejnotu sarci sa žélili da se varnat u Egjipat. Tija sa kázal na Árona: ”Napravi mu bogve, za tija da mu vládat, zaštotu ni znájmi kako se-j dugudilu s ondzi Mojzija, kojtu mu-j izvádil ud zemete na Egjipata”.
     U unezi deni sa naprávli za bog, ćipa na idno tele, sa pukázal álduv na toze kriv bog i sa se rádvali na rabotata na tejnite race. Na to Bog se-j ubarnal ud tej i gji-j ustávil da se predadat u sluguvanjétu na dzvezdite, kaćétu ij napisanu u knigata na prurocte: ”Kašta na Izraela! Pukázvala li si mi karvavi i guréć álduve u vremeto na čtirsete gudini u pustinjétu? Sti nosli s vás šátrata na krivija bog, Moloh i dvezdata na krivija bog Remfán. Vija sami sti izdelali teze bogve, za da ji se klániti. Za tuj za vu nagona čeć udtáta Balilone”.
   U pustinjétu s nášte bašti ij blá i  šátrata na zákuna. Taj ij uredil Bog. Toj ij zapuvedal, na Mojzija da ja naprávi pu prelikata kujatu ja-j videl. Nija sa ja noslidli vášte bašti i sa ja dunéli tuke, katu pu mámenjétu na Jozue sa usujili pagánskata zeme, kujatu pagáne Bog gji-j nagonil ud napreć nášte bašti. Tuj ij blo taj, du vremeto na Dávida. Toj ij dubávil milus ud Boga i se-j molili da izgradi staništu na Boga na Jákoba. Ama čarkvata sám Solomon ja-j izgradil. Sám či ondz, kojtu ij u visučnite, ni stanuva i kašta izgradéna ud čelešći race, kaćétu i pruroka ubážde: ”Moja predstol ij nebeto, a zemete ij trepka na mojte kráka. Kakva kašta bijti mogali da mi izgraditi, ali di-j mestutu na mojtu pučinvanji? Ne li naprávli satu mojte race? Vija tvarduglávi i niubrezani u sarcito, zámanj sti se prutivli na Duha Svetija, Kaćétu i vášte bašti”.
   Koj prurok ni sa prugonval vášte bašti? Sa izubili sate unezi, kujatu sa prurukuvali za stiganjétu na Pravédnija. Vija pak  sti négvite izdadnic i ubijnici, vija, kujatu pu sredustujánjtu na ágjelete, sti prejali zákuna, ama ni sti gu daržáli”.

Mačeničskata smarć na Stépana.Parvotu prugonvanji na čarkvata. 

   Unezi, katu sa čuli tuj, sa se usardili i sa skripteli sas zabite pruti négu. Toj, napalnat s Duha Svetija, ij pugladel kantu nebeto, ij videl slávata na Boga i Isusa kaće stujé na desnajta starna na Boga i ij kázal: ”Etu, vida nebeto utornu i Čelešćija Sin da stujé na desnajta starna na Boga”. Na to sa krénali da krištat, da si zapláštet ušite i sled tuj sate zágjnu sa navalili na négu i sa gu iztaglili van ud grada i sa gu kámenulavi. Svedocte sa si gudli drejte vaz krakata na idin mladok, kojtu sa gu zvál Saul. Durkatu sa gu kámenuvali, Stépan se-j molil na slédnija náčin: ”Guspudine Isukraste, prejami mojta duša”. Sled tuj ij pádnal na kulene i ij kázal s visok glás: ”Nide ji zeme u računj toze greh”. I sled teze hurti ij umrel. Sául ij udubril tuje ubijstvu.
   Ud ondzi denj ij počnalu gulemu prugonvanji na Čarkvata ud Jeruzálem. Ud van apostolete, sate drugjijete sa se razprahuvali u ukulinata na Judeja i Samárija. Po-pubožnite mažje sa zakupál Stépana i mlogu sa gu uplákvali. Sául ij iskal da uništi Čarkvata: Toj ij flezal na red u kaštite, ij luvál mažje i žini i gji-j zatvárel u tamnicata.

Del ud Svetotu Pismu – Novija Zákun


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu