luni, 12 decembrie 2016

CCCXVII. STI ZNÁJALI ČI...


 •  Kulu 90% ud horata ud celija svet žuvejati na severnotu polukalbo (emisfera nordica)?
 • Na čeleškotu telu žuvejati po mlogja živini ud štuti hora na zemete?
 • Gá mislimi, haznuvami sámu 35% ud muzaka?
 • Čeleka zabráve kulu 80% ud satu détu i naučili u idin denj?
 • Idin ud 5 hora ud na toze svet žuvej s po málku ud 1 $ na denj?
 • I po gulem riska da se razbuliši  gá bácvaš ud štuti da dadéš raka s neguku?
 • Mravjite ni spat nikade, a kukarešćéte možati da spat du tri gudin biz prestánka?
 • Ud više ud 4000 gudini nazać, nit idna  nova spečja márvi ne blá naučina da žuvej i da ja utránvat horata?
 • Sas 3000 gudin nazać, stárite eghiptence nisa žuveli po više ud 30 gudini?
 • 80% ud svetičtata ud svetovnata mreža- interneta sa sas goli žini?
 • Náj haznuvanotu ime na sveta i Mohammed?
 • Ima po mlogja hora kujatu učati angkušći jazéć u Kina  udštuti hora détu hurtuvati toze jazéć u Ámerika?
 • Ima po gulema šánsa da umréš iz pate du loterijata, udštuti da prejgráš  gulemata zásluga na Loto?
 • Se duma či u Rusku/Muskálsku ima po mlogja hartij ud pu 100$ ud kaćétu ud Ámeréka?
 • Idini denj néma 24 saháte, negu sámu 23 saháte, 56 menuta i 4 sekunda?
 • Idno bljaskanji moži da ugrej lufta sas 30.000 gráda Čelséus?
 • U sveta, seku denj, sa haznuvati kulu 1,5 triljone litera uda?
 • Náj gulemotu zeme rasenj se-j dugudilu  na 22 máj 1960 u Čéle, udmernu na 9,5 gráda Richter i i uništlu 1655 hora i uránevélu 3000, i 2 miljone hora sa ustánali biz kašti?
 • Zemete i ublena kulu 70% s uda, ama horata nisa stégali sámu na 5% ud nija?
 • Deléčnusta usraći zemete i meseca ne blá furt idnákva, i ta rasti s kulu 4 centa seku gudina?


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu