duminică, 11 decembrie 2016

CCCXIII. MISLETI-SE...MILNI IZBRÁNI

Nekolkusi mládi sa naprávli idini kasi videoklép détu i mlogu gladeni prezi svetovnata mreža, interneta. Mlogu interesni, i biz da greša, mlogu strami sa tejnite hurti, détu možiti da gji prečetéti po dole.
Istenati ji či tejna glás ni gu prášteti za da se čuj na teze izbore, negu nedgj u badeštotu…aku glademi ai slušem ga ubáždeti či:”I nija za stégnimi da izbiremi”


Misleti-se...
Slušej-me i da ni probaš i séga da mi ubarniš krasta. Slušej i nide se práva či ni razbireš kako išta da ubáda.
Nija smi unaz generácija za kujatu sate imati pu nestu da ubádati. Idna druga álduvana generácija, idna státéstéka, i satu tuj sám či vija ištiti tuj, vija unezi kujatu teze deni sti pu sate medji, pu televézja, rádjo i nuvni.
Smi álduvana generácja, otu mu káreti da hodimi na škula, ama ni mu plášteti dáskalete,
Smi álduvana generácja, otu mu káreti, mu dekati, da hodimi na škula, ama ni mu  dávati knigi. Otu ne vu bréga či sedimi du 30 gudini s rodnicite, ne vu bréga aku imami nášte sanve ali ni, aku ima u námu nadežde.
 Vija sti grešili, vija da udguváreti.
Sti namitli za da flezimi u NATO, Sti namitli za da flezimi u Europejsćija sajuz. Sti namitli za da možiti da kradéti. Sti ugudli  vášte slugj u visoći funkcji. Sti izmudrili novi instétucji détu da vu pázati ga kradéti. I kradéti, kradéti, kradéti...
Vija sti grešili, vija da udguváreti.
Sti mu naprávli slugji u nášta daržáva. Sluguvami drugjete. Sti se utrili...... Sti se utrili nedgji s nášta istorija, istorijata na nášte dedve i prededve. I satu tuj sámu za idin traelj čurba détu sti ja dubávli ud čuzdénite.
 Sti mu zali právcata  na nášte rodnici da rabutat, i nija da žuvejmi u nášta daržáva. Sti mu pudelili u dubri i zli, hubanći i smešni, glupavi i po málku glopavi, za na ni riča prustáci. Smi idna generácja biz identéčnust. Smi sám idna generácja dubre ulágana ud vás sam za tuj či treba da izberémi štuti po skoru. Smi vášte kukli kujatu igrájmi kaćétu vija sviriti. Smi unezi kujatu vu lepati áfiše za seku izbore, mujmi tárele, lužici i farkulici u vášte restáurante. Smi purdaváče u vášte dugjine. Smi tám détu vija ištiti da badimi.
Smi idna generácja biz identéčnust.
Nimam badeštu, i vija imati bréga da zabrávimi menatotu. Ni vu stiska ud di varvimi, ali di ištimi da stégnimi. Ne vu bréga za námu, taj kačétu ne vu bréga nitu za vášte rodnici. Ne vu bréga za ništu.
 Mislise! Kolku misliši či moži još da tráj satu tuje? Vu ji bréga sámu za puterata, za vášte bližni, rudbini i familj. Za váša párláment, za váša guvern, za vášta cigurnust.
Vu ji bréga sámu za vášte miljárde. Ni dávati nitu idini purdupčiin bánj za námu. Némati užálvanj.
Némati mila, némati ličnust za da doditi u škulte i gornite škuli, usraći námu, da mu hurtuvati i da mu razberéti, Da mu pitati, i da mu udguvoriti. Ni znájti kuja smi nija. Aku smi, kolku smi. Ni znájti kako ištimi. Za kako ištimi. Aku ištimi. Ni znájti kako mu buli. Aku mu buli. Za kako mu buli. Ni znájti ništu ud satu détu bi trebalu da znájti.
 Mislise! Kolku misliši či moj da trájati sate teze vášte právbi? Ni znájti, ni štiti da znájti. Nitu ne vu briga.
 Ni mu puznávati, ni mu pučitvati. Ni mu razbireti. Taze generácja moži da badi váša hargjev san. Otu ništi malčimi. Za ubádimi utornu. Za vékami, za sate da mu čujati. Za se orgánézirami.
Taze generácja moži da badi váša hargjev san, otu tuj sti zavredli. Otu ništémi više da badimi vášte šofere, vášte slugji. Otu ištimi kašti i da imami di da rabotimi, i za satu tuje za vu ištimi raáunj.
 Taj kaćétu mislimi i kaćétu znájmi. Ništi lepimi više vášte áféše i ništi žuvejmi du stári gudini s nášte rodnici  dedve i prededve u idno nanenu sobče. Ništémi više da stégnimi da mujmi tárele ali vájda i nužnici, sled tolkuse gudini  u gorni škuli.
 Otu ud dnés, taj ištimi nija. Makár kako da misliti i sanuvati vija, aku vu ji briga ali ne. Otu taze nášta generácja ni znáj za šála i otu vija ni znájti za stráj. Otu si žélimi i nija nášte familj, nášte dicá i nášte duma. Da imami di da si zaslužimi kumáčitu leba. Otu či ištimi báš unuj détu vija ništéti ali ni možiti da mu i dedéti i nitu da mu ji ubéćájti. Otu sti mu udkrádnali náštu náj gulemotu blágu, nášta identéčnusti, nášta ličnusti, nášte sanve i náštu badeštu.
 Mislise hubeve, sabudise i da ni te vida či ni mu ulágaši.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu