joi, 13 octombrie 2016

CCLXXXII. KIRVÁJ U BRÉŠĆA 2016

      Pusvetena na Ime Marijnu, hubankata čarva ud Bréšća mu ji prebrála, sinca sélene i mlogu puštuvani gustene na toze gudišnija tejna práznéć.
     U sabuta mládite brešćáne sa ubidvali” iz sélu” u peš, a posle pládne s kučijte naćéčni s cidilnici a kunete s pišćire, pu ubičája, upásan u nášta hubanka nusija s pesmi i vesélj, a sled tuj sa se prebráli u Paraćijata i zágjnu sa unéli ćitkata- pákvana i naćéčna s mlogu sláč i grozgji još ud petak – u čarkvata. Gustenete sa gj sledli, tojest Ánsámbal Balgarče na vingánskata Filiála na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija rakovodini ud Áni TODOROVIČ.
     Sled Sveta Misa udslužna ud Msgr. Gjuka Áugustinov pumognati ud Gusp. Dáni Kálápiš, Miti Sálman, Péri Velčov i još mekolkus guspudinve, razbirese i sas guspudin parok Drăghia Noviţa, mládite sa izvádli ćitkata i istu taj s pesma sa ja dégnali na salpa ud  napreć čarkvata za sate de ji remnuvati. Sinca zágjnu smi pladnuvali u Balgarskata kašta. Posle pládne sate sélene i gustene sa se prebráli u  grobištata détu smi izmolili Križnija pać, smi preslušeli predékata na guspudina Stuján MIRĆOV i smi puhodli i smi molili vaz nášte pukojni détu mlogje ud tej sa izgradili ali sa pumágal za ćéčnusta i hubusta na nášta čarkva.
     Večera i bili uredéni idin artističin prográm sastávini ud Ánsámbal BREST ud Bréšća, Ánsámbal Balgarče ud Vinga, Ánsámbal Palućenta ud Stár Bišnov, Ánsámbal Sveti Nikola ud Deta i ni u sétnija red ud pejáčćija sastáv „Rapsodia” sastávini i ud palćenete Ántonio Tomá - cimbule, Iani Bratan- cimbule i Monika Dinu – orga. Nekolkus pesmi i izpela i Sárá Šehabi.
     Veseljtu i kárelu máj du sutirnata.
     Na utre, u nedele, smi zal del na Svetata Misa a posle pládne mládite sa sneli ćétkata i sa dunéli u Balgarskata kašta détu i bla kockana. Sréćnija, kojtu i bili iztaglini ud manenata Sárá Kerčov ud tartite daržáni ud guspudin Drăghia Noviţa i bili Rafi Biro kojtu si izbráli Ánamarijka Amurariţa i zágjnu sa se uluváli u igra, slédvani ud sate mládite.
     Veséljitu i kárelu nadálja pu hubankata svirne i pesmi ucégurena ud Teo Band, sastáva na svirice i pejáče Teo Kátárov.

    Zajstu i u pundelnić, 12 september na praznéka smi zal del na Sveta misa.
Májá Káterine SLÁVIN i Piry RÁDULOV                                                                                          

Srabsćija ánsámbal ”Sveti Nikola ud Deta  i Nelucá ČOKÁN
Ánsámbal BALGARČE  na BDB-R ud Vinga
Srabsćija ánsámbal ”Sveti Nikola ud Deta
Lázarku KERČOV, Péri RÁDULOV (Áz) i Toma PETROV

Lázarku & Rácka KERČOV i  Mári & Péri RÁDULOV (Áz) 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu