luni, 31 octombrie 2016

CCCV. „МОЯТА КРАЧКА КЪМ ПО-ДОБРОТО УТРЕ“

ДО
Начално училище в с. Брещя, област Тимиш

Уважаеми Г-н Петър РАДУЛОВ

Академичното ръководство и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов имат удоволствието да Ви поканят за участие в традиционното издание на:
 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
„МОЯТА КРАЧКА КЪМ ПО-ДОБРОТО УТРЕ“
 
1. Условия и изисквания на конкурса:
До конкурса се допускат ученици от 11 и 12 клас от всички средни училища в страната.
Есетата трябва да отговарят на следните изисквания:
·      да са във формат до 2 печатни страници (3 600 знака);
·      да притежават ясно формулирана теза, която съотвества на зададената тема, и логическа последователност;
·      да са подходящо аргументирани;
·      да съдържат актуални примери, както и препоръки.
2. Изисквания за оформяне на есето:
Обемът на есето трябва да бъде до 2 страници (Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30 mm, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size – 13 pt; Word 97-2003, Line Spacing 1,0; Изображения - TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi).
3. Важни срокове:
Желаещите да участват в конкурса могат да изпращат своите разработки на електронен адрес: career.center@uni-svishtov.bg в срок от 17.10.2016 г. до 20.11.2016 г., включително.
Победителите ще бъдат обявени на официалния сайт на Стопанска академия през месец декември 2016 г.
4. Процедури за кандидатстване и оценка:
Подаването на есетата е само онлайн на имейл: career.center@uni-svishtov.bg. В полето Subject ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписват: име и фамилия на автора, наименование на средното училище и град. В мейла се прикачват попълнения Регистрационен формуляр и файлът, съдържащ есето.
Жури в състав представители на АЦККВО и преподаватели от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов ще следи и за правилното прилагане на езиковите норми.
ВАЖНО! Всички автори ще получат сертификати за участие в конкурса, а участниците, класирани на първите три места ще бъдат наградени на официална церемония в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
Контактна информация:

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”,
гр. Свищов, п.к. 5250, ул. „Емануил Чакъров” № 2
тел. (0631) 66 437, e-mail: career.center@uni-svishtov.bg

miercuri, 26 octombrie 2016

CCCIV. STÁR BIŠNOV, FEST ZA PRIMER ZA SINCATA

      Pu kaćétu sti sapćásali, vájda, u sétnotu vreme si po častu spumenevami u toze blog za Stár Bišnov.
       Etu siga, pa se ubráštem kantu tuje hubanku selu s pufálvanji. Stanovnitite imati prelega da si upišati u kadastru, i u „Cartea funciară”, bizplatnu zemete ud udvan sélu i tuj i idna tvarde hubava rabota.


 

CCCIII. NIDETI SE USTÁVE

Idna daskalća i učila dicáta na mátemátéka. I zala krétata i krénala da piši na táblata.
9 x 1 = 7
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90

 Sled katu i svaršla i pusnala krétata i se ubrášte kantu klasa. Dicáta se butati i se smejati, otu parvata ekuácja i grešéna. Kaći moj da dévet pate idin da právati sédem?
 Dáskalćate rasmenu ubážde na dicáta:
   - Áz sam štela taj da napiša za da vu nauča idna mlogu glávna rabota, i vida či sti sapćásali či dévet pate idini ni právati sédem.

   Vida či se semjiti či idnaš sam grešila, ama nékuj ud vás ne me pufálili či unez drugjete 9 ekuácji sam gj napisala dubre. Horata, mlogja pate, ništa  cenati vášte dubrijte právb,  makár či tija sa mlogja, ama na parvata greška za vu se prusmevati.
   Nideti se ustáve i nideti da ulágati, negu praveti dubro i nadálja.

CCCII. VIRTUÁLNA BIBLIOTEKA

               Sinca znájmi kolku i hubeve za namu da četéemi. Četémi, či mu harésva  da si hránimi pamećta i da se razlékuvam s neštu ud  ondz détu puka seme na ćošaka. Četemi či mu harésva, i ne či Mark Zuckerberg se ji ubéćáli či si na dve nédeli za prečeti idna nova kuniga. Četémi...
     Za tuj vu predstavem idin sajt – virtualna biblioteka – http://biblioteka.awaedspace.us/inex.htm u koguti za namerit, du siga 81, mlogu interesni knigi, mlogjaud tej palćensći.
     Mlogu dubre strukturirani, vredi da puhoditi sájta i da putrasiti interesni knigi, i ne sámu  ud religija, istorija, kalindáre, publikáciji, poezija, proza, rakupise i različni knigi.

marți, 25 octombrie 2016

CCCI. ГЛАСУВАЙ !


ДО
БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ИЗВЪН СТРАНАТА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Централната избирателна комисия в изпълнение на задължението си да информира българските граждани за техните права и задължения при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., Ви изпраща информационен материал, за запознаване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:Севинч Солакова


Централна избирателна комисия
1169 София
пл. „Княз Александър I“ № 1
тел. 02 939 37 19
факс 02 986 17 29
e-mail: cik@cik.bg
website: www.cik.bg

luni, 24 octombrie 2016

CCC. DA VU JI NA ZDRÁVU!


       Za da i jadéš s pofta, jasćétu treba ne sámu da badi hubavu, dubre nagotvinu, negu treba i da ima hubanka mirus i za istu da izgladva hubeve. S drugje hurti,  da ti naméga i da te právi da ti se točat slénćéte.

      Po dole za viditi nekolkus svetičta s jasći hubanći naredénu, sas sém málku, či pamećta na čeleka tolkus moj da izmudri či áz némami vreme a niti mestu za tolkuse svetičta. Vájda sled ga viditi teze svetičta za si ričéti: Pa áz po hubanć bi ji naprávila! I áz sam cégurin za tuj, taj či ustaveti pamećta da rabuti, gutveti i imájti još mlogja drugja idej ga gotviti.


sâmbătă, 22 octombrie 2016

CCXCIX. ŽÁLUST U PNL

   Radu Câmpeanu, parvija predsedátel, sled pádenjetu na komunisma, na PNL - Liberálnata Nácjonalna Partija (vlášći: Partidului Național Liberal) i tejna usnuvátelj i pučinal u 19 oktober 2016, na 94 gudini.
   Rudéni na 28 február 1922 -ta gudina u Bukuréš. Baštá-mu Dumitru Câmpeanu i bili Prefekt na  Okraga Dimbovéca (vlášći: Dâmbovița)
   Gornite škuli gji zavaršili u 1945- ta gudina. I bili u Universétárnija  Nácjonálin Liberálini Mladéž (vlášći: Tineretul Universitar Național Liberal)  i mamáč na Studensćija Komitet za Uriždenj na sétnata  gulema protivka na komunisma ud 8 novembera 1945 krénata i kárena ud studentete. Usreć 1947 -ta gudina i 1956-ta i bili zatorin za polétékata.
    Sled rubuvanjétu i rabotil  na máurska služba. S pumušta na rotite mu ud Fráncusku i Elvecja i dubálil političin azilj u Fránca u 1973-ta gudina.
   U Páris u 1978-ta gudina usnuveva i ustánva predsedátel na Ásočijácjata na Bivšnite Politéčni Zatorni ud Rumanija (vlášći: Asociația Foștilor Deținuți Politici din România ). Si u tuj vreme i zamestnéć predsedátel na Meždunarodnata Ásočijácja "Europejska Solidárnust" (vlášći: Asociația Internaționă "Solidaritatea europeană") - sastávna ud clenve polétéčnu izgonni (vlášći: exilați politici) ud komunistite daržávi ud Europa. I idini ud osnovatelete na Vlášćija Nácjonálin Savet (vlášći: Consiliul Național Român) u 1978-ta gudina u Páris.
 Zajistu i napičetili  u Páris (1983 -1990) idna ud náj glávnite publékácii na vlajsáta kujatu sa prugonati ud daržávata (vlášći: Buletinul Internațional pentru Românii din Exil — BIRE).  Osnovatel i promotor na Kluba za Liberalna Miselj (vlášći: Clubul de gândire liberală) - Páris (1986-1990).
   Vreme za dve gudin, i rabutil u Rádjo Univers, u emésjite za Rumanija i imál svasći s radio ”Europa Libera” i BBC.
  U Rumanija se vrášte na 5 jánuar 1990, drugija denj usnuveva na novu PNL.
 Usreći 31 márt 1990 — 28 február 1993 i bili predsedátel na PNL, a u perijoda 9 február - 11 máj 1990, zamestnéćpredsedátel na Vremenitija Savet na Nacjonálnotu Idinstvu (vlášći: Consiliului Provizoriu de Uniune Națională - CPUN).
  I kándédirval za predsedátel na Rumanjia, ud starnata na PNL, na izborete ud 20 máj 1990 i ji prebrál 10,64% ud glásvete. Na izborete za parlamenta ud 20 máj 1990 i bili udbrán senator za Bukuréš (du 14 oktobera 1992) a usreć 9 juni 1990 i 14 oktober1992 i bili zamestnéć predsedátel na Senata.
 U 1993-ta gudina, sled Izvanrednata Nácjonalna Konferénca (vlášći: Conferința Națională extraordinară) ud Brášov, kujatu i udlačla ujdinvanjétu na PNL s Novata Liberálna Partija (vlášći: Noul Partid Liberal) s imetu na parvata partija – PNL, Câmpeanu izgube funkcjata  za predsedátel i ji izbrán zamestnéć predsedátel na partijata. Si u taz gudina, zágjnu s još nekolkus tima se mánva ud partijata i usnuveva nova partija PNL, a na Izvanrednija Kongres ud 5 február 1994 i izbráni na novu predsedátel na taze partija. I slédvalu mlogu dalgj sadenj sa upázvanjétu na imetu PNL. Muničipálsćija Sad ud Bukuréš i dál za právu na PNL – Quintus i ud tugáz partijata ni se zvi više PNL-Câmpeanu.
  Na 3 november 1996 i kándidirvali na novu za predsedátel na Rumanija, ud starnata na Liberálnata Ekolodžista Álijánca (vlášći: Alianța Național Liberal Ecologista) sastávna ud PNL-Câmpeanu i Partidul Alternativa Verde-Ecologiștii i prebire 0,5% ud glásvete.
  Sled Izvanrednija Kongres na PNL ud 27 - 28 september 2003-ta gudina, PNL-Câmpeanu i glatnati ud Partidul Național Liberal i iztriti ud Registera na Partijte.
  I bili senator, izbrán na 28 november 2004, du 12 december 2008 ud starnata na Álijáncata PNL – PD.
  Radu Câmpeanu i bili nagradéni s Nácjonálnija Ordin - Ordinul Național ''Serviciu Credincios'' în grad de Cavaler, ud Predsedátela na Rumanija (5 decembrie 2002).
  U 2008-ta gudina, Radu Câmpeanu izjaveva či se napšute ud  Parlamenta.
 Radu Câmpeanu ima idin sin, Barbu Câmpeanu, profésur u idin universétet ud Fránca.
BOG DA GU UPRUSTI!

vineri, 21 octombrie 2016

CCXCVIII. 10.000 GUSTENE UD RUMANIJA

       Smi stégnal na déset héljad gustene ud vlášku. Zastánvami, i na toze moment, za da preglademi státističite i da sapćásami žélbite na čatnicite na toze blog.
       Vu zafálem, ne sámu na vás, stanovnicite na Rumanija, negu na sate kujatu sa puháždel toze blog.

Nideti zabráve náštu dekanji:
PUHÁŽDEJTI I ČETET  REDOVNU
http://miselj.blogspot.ro


CCXCVII. SÉDMATA SESJA NA SVETOVNIJA PARLAMENT NA BALGARETE

     Usreći  15 - 16 oktobera, pu običája, u Várna, ÁSOČIJÁCJATA NA BALGARETE UD PU SVETA i uredila sédmata pu red sesija na Svetovnija Parlament na Balgarete.
     U teze deni predstávitelete na balgarsćite diáspori ud pu celija svet sa se prebráli  za da si ubádati taškustite i da dunesati idej za pudubrevanjétu na stánjitu i na žuvota na balgarćéte malčenstva ud pu sveta.
   Megju drugje raboti se ji hurtuvalu na tuje sreštenj za idno po dubro svazvanj s instétucijte ud Balgarija i za nuždata na idna strátegija za ujáknivanjtu na vrasćéte s balgarete ud čužbina.
     Ne u sétnija red, na taze sesja  se ji daržálu idno kasu malčenj i sej spumenalu za gulemata ličnust na Predsedátela na  banátsćéte balgare i zamestnéć predsedátel na Svetovnija Parlament.