vineri, 30 septembrie 2016

CCLXXX. ZAFÁLNUST, NA 50 ŽUVOTNI GUDINI

Svetata Misa udslužna ud guspudin parok DRAGHIA Novita i Msgr. Gjuka ÁUGUSTINOV na 27 áugust u brešćánskata čarkva i bla za zafálnust i Božji blágusov na 50 gudišnite brešćáne.
 DA VU BOG ZUVEJ!

ZAFÁLNUST

Dnés, nija, détu smi dučekali 50-te gudin’,
Zafálnust dávam’ na Satmožnija Guspudin!
Ud své sarci zafálem na Božijata Májća,
Či zámanj smi bili pud tejnata ubránba.

Fála dávami i na rodnici dubri –
Žuvot sti mu dáli i s mila utránali.
Ni smi vu zabrávili, vás, détu sti mu učili –
Učitele drágji, da žuvejiti mlogu gudini

U mir, u zdrávi i u zaduvolstvu
A na nášguspudár Dáskal, véčnu pukojstvu!
Se ubráštem’ kantu náša guspudin parok sigá:
Sti mu b’li misnić i dáskal i, častu pate, baštá!

S uvervanji smi dvádeli uveć vaz vás,
Gá smi b’li u rádust, u brigji ali nakáz.
Vija sti mu pudelili Svetite Sakraménta,
Na námu, na nášte dicá i čać na unučita!

Za tuj, nija, détu s’praznikuvami 50-te gudin’,
S pučitvanj’ celuvam’ rakata na náša Guspudin.
Za sat’ váštu učenji i sate právbi dubri,
Molimi Boga sas Négva bláguslov da Vu dari,
Sas dalag žuvot i sas mirni gudini,
U zdrávi da praznikuvami i Vášte „100 gudini“
I primer da baditi na náša mládija Guspudin!

Ud své sarci Vu žéli „pukulénjétu 1966 g.“
                                        Áni BOBOJČOV (rudéna Dečov)
                                                             (publikuvana u NÁŠA GLÁS, broj 17/2016, 2-ta starna)POPOVIČI ÁNI (rudéna BOBOJČOV)
TÁPÁNOV Ánka (rudéna ČIOKÁNI)
DEČOV Máću
BOBOJČOV Áni (rudéna DEČOV)
Msgr. ÁUGUSTINOV Gjuka
VÁSILČIN Tereska ( rudéna BOBOIČOV)
Parok DRAGHIA Novita
IORDACHE Marijka (rudénta ČOKÁN)
VELČOV Kogju
HARTUP Mariška (rudéna TUTURILOV)
ČOKÁN Vánju I s tejnite párve, drugarći/drugárejoi, 29 septembrie 2016

CCLXXIX. SE DUMESTVA PATE


     Náj manenotu banátsku balgarsku palćensku sélče ud vlášćija Banát,  se pákva da si prejami sélenete i gustenete s idin po šaroci i po rámini pać. Teze deni se rábuti na dumestvanjétu na pate ud Dénta du Bréšća (DC 177). Se nadevam či novija pać, po šaroći i po rámini- ubleni s fláster- ništi haznuva za mánvanjétu na mládite ud tuje sélče, negu za pumága za po lésnu da se prebiremi i da ustánimi se taj hubanku i remnivu, ugodnu sélče.
duminică, 25 septembrie 2016

CCLXXVIII. ÁNSÁMBAL BREST NA SČENATA U SÁRÁVÁLE

     S gordus raširvami banátskata balgarska palćenska nusija, igra i pesma i néma po gulema rádus, po gulema pláća za nášta trudba ud kaćétu da vidimi či smi si stégnali céle i smi puznáti na mlogja mesta. Etu ći se ji čuli za námu i u Sárávále, i taj smi dustégnali da igrájmi i na taze sčena u 4 september 2016 ta gudina s prelegata na ”Denite na Sárávále”


CCLXXVII. PATNICI KANTU SVETATA SVETICA 2016


Slancitu meseca svetat ud hubus

Na nebu zvezdite svetat taj jásnu

Marijnata hubus po svet u Rágjne
U čudés ta sveti tám na ultáre.

Svetovnite rádus za gj napusna
Divico Marijo ti sim dovečna
Ud svi sarc te milvam
Zámanj te fála
Marijo u Rágjne ti me zarádvaš.

Zatuj kantu Rágjne siga patuvam
Tuj znája ga fleza tam u čarkvata
Ništu ništa moža áz da purdumam
Isus, Mario sám vás vu žéla.

Mario Rágjenska zámanj te milvam
Telotum dušatam áz ti predávam
Isuse s Maria ilát ga umra

U pomuš badet na mojta duša.

CCLXXVI.PROETNIKA ”SIGHIȘOARA”

     Ánsámbal Brest ud Bréšća, rakovodini ud Péri i Máry RÁDULOV i zal del usreći 18 i 20 áugust 2016-ta gudina na purčutija, véć Festivál ”PROETNICA”.       Taze gudina toze festivál i stegnali na 14-ta edicja.
     Hubanći sa se predstávli, na sčeneta, dole, iz ulcite sas parádja i igri, ama i napreći televézjite nášte dičeta na kujatu i zafálem za sata trudba. Ništa piša tolkuse mlogu, otu sam cégurini či makár di da napišiti: ”Brest” , ”Proetnica” ali balgare u svetovnata mreža interneta za dubáviti mlogja informácji i mlogu fála za hubusta ne sámu na nášta nusija, negu i na pesmite igrite i slédnite clenve na ánsámbala BREST:
-         AMURARIȚ Anamarijka
-         AMURARIȚA Beti
-         CIOCAN Neluta
-         DERMEȘTIOV Denisa
-         DUPȚOV Maria Mirabela
-         PETROV Marian
-         RÁDULOV Georgiana
-         RÁDULOV Gjuka Alex
-         RÁDULOV Marian Sebastian
-         SABLIOV Raul
-         ȘERBESCU Boni
-         SEVERA Edi
-         SLAVIN Gabriela
-         TUTURILOV Sebi
-         RÁDULOV Péri- rakovoditel
-         BÁRTULOV Dimitrie - sofer

CCLXXV. DVETE NEDELI 2016

    I taze 2016-ta gudina, 15 áugust, praznéka na Nebuuznásenjétu na Blažéna Divica Marija smi puhodli Stár Bišnov i zágjnu s négvite stanovnici i gustene smi praznékuvali Dene na Ćarkvata i na celata katuličánska obštbust.
Na toze práznić i učástvala, na pukánata na guspudáre Gjusi NÁKOV idna delegácija ud Posolstvotu na Republika Balgárija u Bukuréš. Taze delegácija i napravila nekolkus bišnuvene mlogu rádusni otu i  dunéla dokumentete za balgarskotu graždánstvu.
Zajistu,  na toze práznić sa učástvali i ánsambalete ud Bréšća- Brest i Vinga – Balgarče i Ánsámbala na Ásočijácjata Balgarče ud Vinga i idna delegácija na Balgarskotu Družstvu ud Banát Rumanija sastávna ud clenve na Izpalnitelnija Komitet, predsedátelete na Filiálte i guspudáre Ivánčov Karolču.
 Dene i počnali s  puláganji na vinci na pametnika puklunén na pugjinatite bišnovsći junáci- geroje ud Parvija i Drugija Svetovin Boj.
I sledvala Svetata Misa udslužina ud guspudin parok Vásilčin Iáni, Pérku Velčov i Dáni Kálápiš. Sled Sveta Misa i blá predstávna novuizdádnata kniga :”SVETOTU PISMU – STÁRIJA ZÁKUN- DELVE” prevedena na banátsći balgarsći palćensci jazéć ud misnicite:Msgr. Gjuka Áugustinov, Jáni Vásilčin i Pérku  Velčov i napičetna s pumušta na Balgarskotu Družstvu ud Banát Rumanija.
Razbire se či sate gustene sa bli upuštuvani s pladnina u Kulturnata kašta.
Delegátete ud filiálte i delegácjata ud posolstvotu sa puhodli u váruša Smikluš i santiere na novata Balgarska kašta ud toze váruš détu séga se gradi i tám sa pladnuvali.
Posle pládne, sled večérna idini hubanći artističin prográm i bili izdádini ud sate ánsámbale na banátsćite balgare palćene détu sa učástvali na toze práznići i áz kača rakovoditelj na Ánsámbal Brest sam puzdráveli nášte brájće i sistri s pozdrava na sate brájce brešćáne.
Večera smi slušeli zágjnu hubanćite nárudni svirni i pesmi i smi se veselili du kasnu, kača medgju istensći brájce i sistri i zafálem na orgánizatorete za pukánata ama i na Balgarskotu Družstvu ud Banát  -Romania, otu i ucigurilu pate  za taj da možimi po mlogja tima da zamimi del na toze práznić.

CCLXXIV. KUPATA ”DVETE NÉDELI”- 2016 U STÁR BIŠNOVTaze gudina, ekipata ”BIZONII”, po točnu  Mičiov Giusi, Nákov Toni, Velčiov Kárči i Páli Velčov (pu kaćétu četémi u nuvinata Náša Glás, broj 16/2016) i uredila Kupata ”DVETE NÉDELI”- 2016  na kujatu s gordust smi ućástvali i nija, brešćánete (zafálem na Toni Nákov – predsedátela na filiálata Smékluš na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija za pukánata izprátna kantu brešćánete prez méne, Péri RÁDULOV).
     Árenata ”HRISTO STOICHKOV” i bla ”naćéčna”, u nedele 14 áugust ud slédnite ekipi:

Grupa A:
F.C.MAFIJA (ŠTÁCIJATA)
AL – JAZEERA
A.S. VALCANI
F.C. PILS
SPERANTA VALCANI

Grupa B
F.C. BIZONII
„BREST„ BRÉŠĆA
U.D. STÁR BIŠNOV
KABALA
VULTURII CHERESTUR

     Fénálata i blá izégrána ud ”F.C. MAFIJA” i ”Speranța Valcani” ( 5-0) a slednite mesta sa:
3. F.C.Bizonii
4.F.C.Pils
     Nagrád sa dubávli i golgetera ”Blaga Adrian” ud ”F.C. Mafija” – 7 gulove, náj hubavija kapuš: Velčov Gjišku (F.C. PILS), náj hubavija igréc: ”Oboroceanu Adelin” ud ”Speranța Valcani”. Pukraj sate teze orgánizátorete nisa zabrávli mládite i tálentiranite dicá : Velčov Dominik, Mirčov Dárko i Nákov Iustin ud eképata ”F.C.Bizonii”.
        Udvani radusta či smi imáli prelega da igrájmi fotbal u toze  turnir  mu i ustánala u sarcáta radusta na sreštenjétu s nášte brájće i ubéćávanjétata či za se trudimi da iznamerimi štuti po mlogja takvize prelegi za sreštenj medgju námu.