joi, 31 martie 2016

CCXXXVIII. PUBOŽNUSTA NA KRIŽNIJA PAĆ

Uvodna mulitva

   O presvetu Trojstvu, ti prepuračvami križnija pać za da pučitvami i slávemi tojtu veličánstvu, da ti zafálem za gulemija dár na udkupénjitu i za da dunesimi pukora za nášte grehve i za dušite ud purgatore. Isuse ti si pretarpeli smraćta na križa za náštu spasénji. Te molim sabudi u nášte sarcá istenskata pukora za nášte grehve i dáj mu uvervanji u tojte zaslužbi. Dáj taj da te sledimi pu pate kojtu ij pulen s tojta krav za da dustignimi véčnotu blažénstvu.

Žálna májća i stujála
Pukraj križa i revála
Či tejna sin be propnat.

I.                  Stajalištu
Isus ji udsadin na smrać ud Piláta
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Isus ij  udlaćin da pretarpi nipravédnite maći na kujatu gu udsadva Pilát.
   Guspudine Bože moj, nipravédnu udsadin na smarć, te mola da mi dedéš putera za da  tarpa s krotkus gá me stégni nipravédnus i taj da bada preličin na tébe.
U dušata smutevana
Ud mlogjje bulevi žálna
Sábjata ja prubodni.

II.               Stajalištu
Isus prejemi na sébe križa.
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Isus pregarni križa, gu zami na négvite ramá i gu nosi.
Udkupitele moj, ti kojtu s nosil s pudložnust križa, natvárin s mojte grehve dáj i az da si nosa križa na kátadenšnite dlažnusti, biz da se reva i s pudložnust da pretarpa nakáza kojtu me stiga.
Kaće tuzna i prežálna
Be unazi blagusvéna
Sveta Bogurodica.

III.           Stajalištu
Parvotu pádenji na Isusa s križa.
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Isus pádni pud tažinata na križa, ama se misli na mojtu spasénji i ud novu stáni biz dveumenji i utváde dálja pu pate kantu Golgota.
Udkupitele moj, na tojtu parvu pádenji  pud tažčinata na križa se spumena na mojtu parvu pádenji u greha. Guspudine, pu zaslužbite na tojte maći, te mola uprusti-mi grehvete. Išta  da stána kača tébe udlačin i da te sleda s po gulema mila pu pate na pukorata i pukájenjétu.
Tá-j revála i žálila
Katu Sina i videla
U takvizi bulevi.

IV.           Stajalištu
Isus se sreti s négvata žálna májća.
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
 N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Presvetata Divica Marija sledi tejna milnija Sin u satu négvotu pátenji. Tá-j mojta májća i s méne varvi pu pate na žuvota.
Udkupitele moj, za bulevite kujatu si gji useštel katu si se sretil pu pate na Kalvárjata s tojta sveta májća, te mola, dáj mi čista i izdarželiva mila kantu nija. I áz sam tejna sin i išta da ja pučitvam u moja cel žuvot. Žálna májćo, muli se za námu.
 Koj bi bil da ni bi revál
Tazi žálus gá bi videl
Na májćata Isusva.

V.              Stajalištu
Šimon ud Cirene pumogni na Isusa da nosi križa.
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Šimon ud Cerene, ne ud dubra ole, negu nasilin pumága na Isusa da nosi križa. Ama na barži puznáj koj ij Isus i s rádus pudnáse tazinata na križa.
Isukraste, Guspudine, kojtu si utoril učite na Šimona ud Cirene, uturi učite i na mojta duša za da puznája tojta ole u tazkustite kujatu me stégat i pumognat ud tébe s iztarplivus da moža da gji nosa.

VI.           Stajalištu
Veronika si pudedé karpata na Isusa da si utrij ubraza.
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Isus utisni negvotu lici palnu s pot, pépelj
i krav u karpata kujatu ja pudáva milustivata Veronika.
Guspudine znája či sam pu patmež i iztarplénj za moža da udajba u méne tojta prelika.
Te mola dáj mi putera za pu rabota i pátenji da dustégna se po preličin na Tébe, Bože moj.
Zarad grehve na náruda
Videla-j Sina Isusa
Kaće strášnu be mačin.

VII.       Stajalištu
Drugotu pádenj na Isusa s križa
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
 Pustanvanjétu na Isusa se nadvisva, križa gu natiska sé po jáku i toj pádni još idnaš.
Bože i áz pádem častu pate u greha. Sled seku pádenji stánvanjétu i se po tašku. Ama put toja primer i milusti udlačin i biz da zakasneja išta da stána.Pu idin dubar izpuved da dubáva nov puteri za da te sleda. Pumugni me Guspudine.
Tá-j videla s žálus Sina
Katu-j izdahnal dušata
Ud sate napusnata.

VIII.    Stajalištu
Isus raztusi zinite kujatu placat.
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Katu i videl Isus žinite, kujatu ud užálvanji pláčat se zabráve za négvite maći i gji raztušva tej.
Udkupitele moj, u sat toja žuvot si žuvel za drugje i u tojte maći imaš vreme za raztušni hurti kantu unezi kujatu sa žálni. Dáj mi putera, za da moža da udfálem ud mojte prazni žélbi, za da imam hurti za užálvanji kantu unezi, kujatu pátat naoklu méne. Ámen.
Májćo, izure ud mila
Nek useštem taze maka
Dáj sas tébe da žála.

IX.           Stajalištu
Tréćotu pádenji na Isusa s križa.
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Isus i pádnal za tréća féć pud tažinata na križa, ama se izdiga i sas sétnata putera se vazkáči na planinata Kalvárija.
Udkupitele moj, tébe ni idna tažkus ne  mogala da te zavarni. Gá pugladem na tébe se zasrama zaštotu se misla či kolku pate sam se zabrável za mojte dubri udlačbi. Pu zaslužbite na tojte pádenjeta, te mola, nadari me s unazi putera kujatu ij nužna za da ni se  udstarnevam ud mojte udlačbi.
Sarcito upali s mila
Da milvam Boga Isusa
I nému se dupádem.

X.              Stajalištu
Isus sablekan ud drejte i napjén s gručivus.
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Katánte biz mila smaknivat u ránite ulepénite drej na spásitela i taj gu ustávat biz ubleklo napreć mloštvutu.
Guspudine Isukraste, ti si iskal pu srama na tojtu sabličenji napreć mložtvutu da duneséš zaduolvanji i pukora za mojta nipusténuš u hurti, vladánj i ubleklo. Ti se ubićávam či za si zatájvam mojte miselj, pogled i hurti i za pučitvam mojtu telu  i telotu na drugjjete kača čarkva na Boga.
Napravi o sveta májćo
Maćite na propnatija
Da usešte sarcito.

XI.           Stajalištu
Isus gu propnat na križa
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Isus si ustáve racte i krakata u racte na  ubijnicite da gji zaguzdat na križa.
Guspudine Isukraste, pu propnivanjetu na tojte race i kráka si iskal da mu dedéš primer na savaršénata puslušnus. Ti si bil puslušin čeć du smraćta na križa. Pu primera na tojta puslušnus išta da sleda tojte sveti zápuvesti báš i da treba da si propna mojte grešni žélbi
 Bulevite na toja Sin
Koj za méne be ráneveni
Sas méne gj razdeli.

XII.       Stajalištu
Isus umre na križa
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Katu i stégnal Isus na kraja na négva patméž, si-j navél glavata i si-j izdahnal dušata.
Isuse, Udkupitele moj, ti satu unuj kujétu nebésćija Baštá ti-j dál si-j izpalnal na náj savaršén náčin. Pu toja primer i ud mila kantu tébe išta da izvarša sate mojte dlažnusti na náj-savaršén náčin.
Dáj da s tébe mlogu reva
Propnatija da pužála
Durkat imam još deni.

XIII.    Stajalištu
Isusa gu snejat ud križa.
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Učenicte sa snel telotu na Isukrasta ud na križa i sa-j gudli u racte na négvata prežálna Májća.
O žálna Májća, koj bi mogal da udmeri tojta žálus? Žálustite sa bizbrojni istu kača i  nivájanusta na horata, kujatu sa propnali toja milnija Sin. Za bulevata kujétu si useštela katu si videla martavotu telu na moja Udkupitelj, te mola prejami i méne za tuje dite i napravi me dustojin (a) da te vida pukraj méne u smratnija sahát.
Da sas tébe pukraj križa
Sas vatrešna žálus stuja
 I sas tébe se združa.

XIV.   Stajalištu
Isusa gu ugudat u groba
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Učenicte i žinite kujatu sa sledli Isusa na Kalvárjata sa ugudli telotu na Isukrasta u idin nov grob udajbén u kámak. U mira na groba telotu na Isukrasta tri dene čeka miga na negvotu Uzkrasnénji.
Guspudine Isukraste, ti čekaš u mir i spukojnus na nášte ultáre, za da te puhodat sate unezi kujatu sa pustánat, natvárni  i nakažisani. U mojte muždi i u mojtu páteneji i áz za trasa raztušvanji i pomuš napreć toja ultár.
Slávna divo na divici
Gurčivu nide mu  badi
Dá-j sas tébe da reva.Mulitva sled križnija pać.

   Bože, ti si blagusvil belega na križa s maćite i smraćta na toja Sin ud na darvotu križa. Te molimi, za sincata kujatu si prepuznávam nášta vera pu toze svetija beleć da se rádvami  na tojta nebéska ubrámba. Pu Isukrasta náša Guspudin.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu