joi, 31 martie 2016

CCXL. DUBLIŽVA SE, SIGÁ PRULEĆTA

Pántiti li taze hubanka pesma?

   Ama ni za tuj piša sigá, negu se rádvami kača sate či i dušlá prulećta i možimi, ud sigá nadalja da se sreštemi po na častu u Balgarskata kašta na idna fotbala i na… idno manenu kutilče.


CCXXXIX. VELIKDENJ 2016 U BRÉŠĆA

     S rádus u sarcáta smi dučekali i taze –ta gudina náj gulemija praznić – Velikdenj. S mlogu pubožnus smi zal del na Svetite Misi uredéni, smi presluseli makata na Náša Spásitelj i s mulitva smi se rádvali na uzkrasnénjitu na Náša Spásitelj.
     Sekaći, sinca sti usetli taze rádust u vášte sarca. Za tuj ništa piša tolkuse i za vu ustáva s radusta da prežuvejti toze hubanći praznići zágjnu s vášte milni.
     S zafálnus se ubráštemi kantu Balgarskotu Družstvu, otu sa ucégurili svircite za taj zágjnu da se veselimi u Blgarskata kašta ud Bréšća. Vu zafálem!

     Sa mu zarádvali i razveselili s tejnite svirne i pesmi: Nelu i Claudiu Barna, Adrian Mihoc, Flavia Grozav i Péru  Žigalov.

CCXXXVIII. PUBOŽNUSTA NA KRIŽNIJA PAĆ

Uvodna mulitva

   O presvetu Trojstvu, ti prepuračvami križnija pać za da pučitvami i slávemi tojtu veličánstvu, da ti zafálem za gulemija dár na udkupénjitu i za da dunesimi pukora za nášte grehve i za dušite ud purgatore. Isuse ti si pretarpeli smraćta na križa za náštu spasénji. Te molim sabudi u nášte sarcá istenskata pukora za nášte grehve i dáj mu uvervanji u tojte zaslužbi. Dáj taj da te sledimi pu pate kojtu ij pulen s tojta krav za da dustignimi véčnotu blažénstvu.

Žálna májća i stujála
Pukraj križa i revála
Či tejna sin be propnat.

I.                  Stajalištu
Isus ji udsadin na smrać ud Piláta
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Isus ij  udlaćin da pretarpi nipravédnite maći na kujatu gu udsadva Pilát.
   Guspudine Bože moj, nipravédnu udsadin na smarć, te mola da mi dedéš putera za da  tarpa s krotkus gá me stégni nipravédnus i taj da bada preličin na tébe.
U dušata smutevana
Ud mlogjje bulevi žálna
Sábjata ja prubodni.

II.               Stajalištu
Isus prejemi na sébe križa.
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Isus pregarni križa, gu zami na négvite ramá i gu nosi.
Udkupitele moj, ti kojtu s nosil s pudložnust križa, natvárin s mojte grehve dáj i az da si nosa križa na kátadenšnite dlažnusti, biz da se reva i s pudložnust da pretarpa nakáza kojtu me stiga.
Kaće tuzna i prežálna
Be unazi blagusvéna
Sveta Bogurodica.

III.           Stajalištu
Parvotu pádenji na Isusa s križa.
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Isus pádni pud tažinata na križa, ama se misli na mojtu spasénji i ud novu stáni biz dveumenji i utváde dálja pu pate kantu Golgota.
Udkupitele moj, na tojtu parvu pádenji  pud tažčinata na križa se spumena na mojtu parvu pádenji u greha. Guspudine, pu zaslužbite na tojte maći, te mola uprusti-mi grehvete. Išta  da stána kača tébe udlačin i da te sleda s po gulema mila pu pate na pukorata i pukájenjétu.
Tá-j revála i žálila
Katu Sina i videla
U takvizi bulevi.

IV.           Stajalištu
Isus se sreti s négvata žálna májća.
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
 N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Presvetata Divica Marija sledi tejna milnija Sin u satu négvotu pátenji. Tá-j mojta májća i s méne varvi pu pate na žuvota.
Udkupitele moj, za bulevite kujatu si gji useštel katu si se sretil pu pate na Kalvárjata s tojta sveta májća, te mola, dáj mi čista i izdarželiva mila kantu nija. I áz sam tejna sin i išta da ja pučitvam u moja cel žuvot. Žálna májćo, muli se za námu.
 Koj bi bil da ni bi revál
Tazi žálus gá bi videl
Na májćata Isusva.

V.              Stajalištu
Šimon ud Cirene pumogni na Isusa da nosi križa.
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Šimon ud Cerene, ne ud dubra ole, negu nasilin pumága na Isusa da nosi križa. Ama na barži puznáj koj ij Isus i s rádus pudnáse tazinata na križa.
Isukraste, Guspudine, kojtu si utoril učite na Šimona ud Cirene, uturi učite i na mojta duša za da puznája tojta ole u tazkustite kujatu me stégat i pumognat ud tébe s iztarplivus da moža da gji nosa.

VI.           Stajalištu
Veronika si pudedé karpata na Isusa da si utrij ubraza.
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Isus utisni negvotu lici palnu s pot, pépelj
i krav u karpata kujatu ja pudáva milustivata Veronika.
Guspudine znája či sam pu patmež i iztarplénj za moža da udajba u méne tojta prelika.
Te mola dáj mi putera za pu rabota i pátenji da dustégna se po preličin na Tébe, Bože moj.
Zarad grehve na náruda
Videla-j Sina Isusa
Kaće strášnu be mačin.

VII.       Stajalištu
Drugotu pádenj na Isusa s križa
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
 Pustanvanjétu na Isusa se nadvisva, križa gu natiska sé po jáku i toj pádni još idnaš.
Bože i áz pádem častu pate u greha. Sled seku pádenji stánvanjétu i se po tašku. Ama put toja primer i milusti udlačin i biz da zakasneja išta da stána.Pu idin dubar izpuved da dubáva nov puteri za da te sleda. Pumugni me Guspudine.
Tá-j videla s žálus Sina
Katu-j izdahnal dušata
Ud sate napusnata.

VIII.    Stajalištu
Isus raztusi zinite kujatu placat.
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Katu i videl Isus žinite, kujatu ud užálvanji pláčat se zabráve za négvite maći i gji raztušva tej.
Udkupitele moj, u sat toja žuvot si žuvel za drugje i u tojte maći imaš vreme za raztušni hurti kantu unezi kujatu sa žálni. Dáj mi putera, za da moža da udfálem ud mojte prazni žélbi, za da imam hurti za užálvanji kantu unezi, kujatu pátat naoklu méne. Ámen.
Májćo, izure ud mila
Nek useštem taze maka
Dáj sas tébe da žála.

IX.           Stajalištu
Tréćotu pádenji na Isusa s križa.
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Isus i pádnal za tréća féć pud tažinata na križa, ama se izdiga i sas sétnata putera se vazkáči na planinata Kalvárija.
Udkupitele moj, tébe ni idna tažkus ne  mogala da te zavarni. Gá pugladem na tébe se zasrama zaštotu se misla či kolku pate sam se zabrável za mojte dubri udlačbi. Pu zaslužbite na tojte pádenjeta, te mola, nadari me s unazi putera kujatu ij nužna za da ni se  udstarnevam ud mojte udlačbi.
Sarcito upali s mila
Da milvam Boga Isusa
I nému se dupádem.

X.              Stajalištu
Isus sablekan ud drejte i napjén s gručivus.
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Katánte biz mila smaknivat u ránite ulepénite drej na spásitela i taj gu ustávat biz ubleklo napreć mloštvutu.
Guspudine Isukraste, ti si iskal pu srama na tojtu sabličenji napreć mložtvutu da duneséš zaduolvanji i pukora za mojta nipusténuš u hurti, vladánj i ubleklo. Ti se ubićávam či za si zatájvam mojte miselj, pogled i hurti i za pučitvam mojtu telu  i telotu na drugjjete kača čarkva na Boga.
Napravi o sveta májćo
Maćite na propnatija
Da usešte sarcito.

XI.           Stajalištu
Isus gu propnat na križa
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Isus si ustáve racte i krakata u racte na  ubijnicite da gji zaguzdat na križa.
Guspudine Isukraste, pu propnivanjetu na tojte race i kráka si iskal da mu dedéš primer na savaršénata puslušnus. Ti si bil puslušin čeć du smraćta na križa. Pu primera na tojta puslušnus išta da sleda tojte sveti zápuvesti báš i da treba da si propna mojte grešni žélbi
 Bulevite na toja Sin
Koj za méne be ráneveni
Sas méne gj razdeli.

XII.       Stajalištu
Isus umre na križa
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Katu i stégnal Isus na kraja na négva patméž, si-j navél glavata i si-j izdahnal dušata.
Isuse, Udkupitele moj, ti satu unuj kujétu nebésćija Baštá ti-j dál si-j izpalnal na náj savaršén náčin. Pu toja primer i ud mila kantu tébe išta da izvarša sate mojte dlažnusti na náj-savaršén náčin.
Dáj da s tébe mlogu reva
Propnatija da pužála
Durkat imam još deni.

XIII.    Stajalištu
Isusa gu snejat ud križa.
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Učenicte sa snel telotu na Isukrasta ud na križa i sa-j gudli u racte na négvata prežálna Májća.
O žálna Májća, koj bi mogal da udmeri tojta žálus? Žálustite sa bizbrojni istu kača i  nivájanusta na horata, kujatu sa propnali toja milnija Sin. Za bulevata kujétu si useštela katu si videla martavotu telu na moja Udkupitelj, te mola prejami i méne za tuje dite i napravi me dustojin (a) da te vida pukraj méne u smratnija sahát.
Da sas tébe pukraj križa
Sas vatrešna žálus stuja
 I sas tébe se združa.

XIV.   Stajalištu
Isusa gu ugudat u groba
M. Nija ti se kánimi Isukraste i te sávimi tébe.
N. Otu pu toja svetija križ si udkupil sveta.
Učenicte i žinite kujatu sa sledli Isusa na Kalvárjata sa ugudli telotu na Isukrasta u idin nov grob udajbén u kámak. U mira na groba telotu na Isukrasta tri dene čeka miga na negvotu Uzkrasnénji.
Guspudine Isukraste, ti čekaš u mir i spukojnus na nášte ultáre, za da te puhodat sate unezi kujatu sa pustánat, natvárni  i nakažisani. U mojte muždi i u mojtu páteneji i áz za trasa raztušvanji i pomuš napreć toja ultár.
Slávna divo na divici
Gurčivu nide mu  badi
Dá-j sas tébe da reva.Mulitva sled križnija pać.

   Bože, ti si blagusvil belega na križa s maćite i smraćta na toja Sin ud na darvotu križa. Te molimi, za sincata kujatu si prepuznávam nášta vera pu toze svetija beleć da se rádvami  na tojta nebéska ubrámba. Pu Isukrasta náša Guspudin.joi, 24 martie 2016

CCXXXVII. LÁZARICA 2016

     U sabuta napreći Vrabnica, tojest na 19 márt, pu običája mumičtata i izgudenicte sa hodli na Lázarica.

     Sincata smi gj prejali s rádust u dušite i u sarcáta u nášte duma, smi gj preslušeli kaći hubanći pejati, ama smi gj prejal na Lázaica i u Balgarskata kašta ud Bréšća.

   Nekuj i dumali či niji nikak dubre da gj prejamimi sate zágjnu u Balgarskata kašta či s tuj za puturimi običája i dicáta za zabrávati da hodati pu kaštite. No ama pu kaćjtu mu pukázva i imetu: Balgarskata kašta,i tá i idna kašta, vájda náj glávnata otu nija ja računimi za drugjete nášte dumá na námu sincata sélene, i taj či se dupáde da mu puhodati i da mu izpejati.

      Mlogu hubanći sa peli, a belćite sa i se lešteli u hubankata, kača i tej – Bréšća. Palni sa ij bli košinčetata s jajcá, sláć i lejve a na námu palni sa bli sarcáta s rádusti či sa mu puhodli i či se ij upázili toze običáj.

      I zafálem na sate, na dicáta za sata trudba, na rodnicite ji i stárite rodnici či sa gji upásali i zavazali s gjvézen karpi i či sa gji naučili taj hubanći da pejati, ama  ni u sétnija red na Balgarskotu Družstvu za pudáracite s détu sa bli nadaréni teze hubanći dičeta.

   S taz prelega puzdrávemi sate détu sa si praznékuvali imenija denj na Sveti Jozef, bránitela na obštata čarkva.


                                                                    DA VU BOG ŽUVEJ !
luni, 14 martie 2016

CCXXXVI. MAĆITE NA NÁŠA SPÁSITELJ  Na 9 márt, u sreda smi imáli gustene  mekolkus dicá, misnic , kalugjerici i dáskale ud Rimsćija Katulićánski Licej  pu Teologija  Gerhardinum ud Timišvár.
     Sled križnija pać i slédvala idna Sveta Misa  udslužna ud náša misnić parok guspudin Draghia Novica i ud duhovnija  misnić na dicáta ud Gerhardinum - gudpudin Zoltán Kocsik. Mlogu hubanći sa peli sate prebránite, i nisa bli málku, pukraj sélenete ditu sa napalnal čarkvata smi imál gustene i ud Dénta, Dédva i Timišvár i misnicite ud náj bližnite váruščeta Dédva i Gatája.
     Idna izvanrednu hubanka sčeneta sa izdáli nášte gustene imenuvana– Maćite na Náša Spásitelj.
     Saldzite sa mu purčučureli i mlogja usežbi sa mu natisnali i napadili ud kolku hubanći sa se preprávli teze dicá. Smi imáli sincata idna izvanredna prelega da se prumislimi na nášte grejve za détu i pátili Náša Spásitelj, da se pukájmi i s mulitva da se preprávemi za Velikdešnija práznić.
     Sas zafálnus za tejnata trudba, sate gustene sa bli puzván na vičére na trušaka na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija.
     Vu zafálem, Gerhardinum !


CCXXXV. DENE NA MÁJĆA BALGÁRIJA PRAZNIKUVAN U STÁR BIŠNOV

     
       Balgarete ud pu celija svet praznikuvat toze denj.
     Na pukánata na Početnija Konsul na Republika Balgárija u Timišvár, guspudáre Gjusi NÁKOV  smi praznikuval zágjnu, na 4 márta, taze 2016-ta gudina, sas sate sélene i gustene, toze milin denj za námu. Ujdinati i s idnákvi miselj, s mlogjete gustene, pu kaćétu se páde, détu sa puzdráveli sate balgare ama osubitu banátsćite balgare smi zal del na idini mlogu hubanći artističin prográm.
       Večera smi se ugrejal i nija ama i Bába Márta na idini gulem oganji zapálin napreći Kulturnata kašta. Rádusni smi  i či praznékuvam ama po više či smi se sretli, na toze denj, i večera na rečepcijata, uredéna u stolicata na Banátsćite balgare palćene – Stár Bišnov.

ČESTIT PRÁZNIĆ!CCXXXIV. MÁRTENICA

Kaći se právati Pižo i Penda - Пижо и Пенда


     Ud svetovnata mreža smi namerili toze máterjá i vu gu predstávem s nadeždete či za probati i vija da napráviti makár idna mártenica, i dugudini ništi se buniti ud di za kupiti ali ud di lejve za mártenici.
     Mlogja raboti ni vu treba, udvan dubra ole, sámu  beli i čarveni kunci, idija noščeta i idna hartija po dubéla – idin kartonj ud 5 na 9 centa.
     Se udrežat kuncite i belite i čarvinite kulu 30 centa na dalgj. Se važát na idnija kráj (parvija raskač) i se rasučat (drugija ráskač).
    Se navarti čarven kunci za mumičitu i beli za mončitu, na kartone ( tréćija ráskač) kolku  misliti dubéli (čtvartija rázkač). Posle se mani kartone i se važi na gonija kráj (petija ráskač) Se naviji još kunci za racte (šéstija ráskač). Se naprávati  racte (sédnija ráskač) i se važi parenj naoklu a  posle krastosanu i ud gore (osmija ráskač)
   Se važat  krajvete na racte (devetija ráskač) i se uprávati, se udrežati (desetija i idnájstija  ráskač) Na mončitu se razdelati dolnite kunci za da mu naprávimi krakata (dvanájstija ráskač).

     Sti razbráli ?Niji taj mačnu i niti ni treba da četiti kakao sam pisali ali aku sam se naprávili razbrán, stiga da pregladeti svetičtata. Badeti blagusvén, puštén i rádusmi ! Néka da vu nadari Guspudin Bog s dovečna proleć u váša žuvoti.


ČESTITA BÁBA MÁRTA !

CCXXXIII. BÁBA MÁRTA 2016

U ju ju  Bába Márta, áz tébe dnés, ti méne utre!
U ju ju dedu Pacune, dáj duncata s magjune!
U ju ju debu Ilija, dáj baklicata s ricija !


     Etu sámu nekolkus ud naračvanjeta détu gj čujmi u tuje vreme , naoklu gulemite ogančeta  zapálni za Bába Márta.
     U Bréšća, vremeto, tojest jáćija i ostrija vetar ne mu dupusnali da pusretimi Bába Márta u sétnija denj na február meseca, ama u parvite deni na meseca márt smi zapálili ogancetu u gumnutu na Balgarskata kašta i ne sámu negu i u drugja ulći na Bréšća.
     Rádusni sa bli dičetata či za ugrejati Bába Márta, či ogane  i gulemi i či smi se prebráli, a nija po stárite se rádvami či varvi prulećta s hubanćite naćéčnite darvá i gradini.
     Cafnatite ćvećalčeta mu zarádvati i mu dekati da i nadálja da si pázimi običájete.

     Vu predstávemi, istenata ji, prepuznávami, málku po kasnu, ama ud…taze gudina, nekolkusi svetičta.