duminică, 28 februarie 2016

CCXXX. DRUGJETE PIŠATI ZA NÁMU

    U nuvinata ”Renasterea Banateana” ud pundelnić, 22 február 2016-ta gudina i napisani idin ártikol za banátscite balgare palćene ud Bréšća. Sate mu fálati či smi si upázli običájete i trádicijite i či se trudim da predávami satu détu zlamenuva kultura, nadálja, na nášte dičeta i unučta.

     Nimojmi drugjáče, negu sámu da da se rádvami či nekuj i sapćásali nášta trudba za upázvanjétu na satu détu i banátsku balgarsku palćensku. Kaći da ni ti purasti sarcito ga te zastávi pu neku čeleći i te grátulira za sata trudba, makár či i čul za ánsámbala Brest sámu ud toze ártikol.
     Za tezi détu ni razbireti vlášći možimi da vu ubádimi či i hurtata za nekolkusi ud običájete na banátsćite balgare palćene, tojest Lázarica, Kučenete, Burborenji ama se spumenuva i za Ánsámbala Brest iza nášte dejnusti.
     Mu ima, smi tuka!
    ”Pisátelcata” ne báš razbrála i ima nekolkus grešći u toze ártikol, ama u obštu i štela da piši za dubre. No, nija ni nimožimi da se sardimi, ama smi naučili za drugje pate,i málku u šála, málku u istena, treba da ji zafálem  či ne napisala či nismi bli na Dvete Nédeli u Stár Bišnov u menatata gudina, či u Bréšća na Kirvája ne bili Ánsámbal Brest, ali či ne zabrávila da napiši imetu na neguku détu se trudi u istena, za taj da se razberi či drugi nekuj právi teze raboti, i … mlogja drugija.
     Cigurnu ništi dodi drugj nekuj, makár či za badi dubre prejati ud námu, da uči dicáta ud Ánsámbala Brest, i za tuj treba da vu ubáda či za istu ne se razbrálu či i blo hurtata či za trasimi neguku da nauči dicáta da svirati na sate instrumente kupni skoru s europejsći nosce.

     Nija si káremi náša pać i vu ubéćávami či još mlogje pate za četéti za námu i nideti nékade da zabráviti či se gordejmi či smi banátsci balgare palćene i clenve na Ánsámbal BREST.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu