joi, 29 decembrie 2016

CCCXXXI. NIVINNITE DICÁ MAČENIC

Irod ubiji dicáta ud Betlehem.

   Katu Irod i sapćásal, či mudrácte sa gu prevárli, jáku se-j rasardil. Toj ij zapuvedal da ubijat mončitata, ud dve gudin na dole, u Betlehem i u sata ukulina, pu vremeto, kačétu ij duznájal ud mudrácte. Zaštotu ij trebalu da se izpalni unuj, kujétu ij ubádil pruroka Jerenija, kojtu  ij kázal:

”Vikanji se čuji u Ráma, gulemu vikanji i plákanji : Ráhel pláči za tejnite dicá  i ništé da se raztuši, zaštotu gji néma više”

Del ud SVETOTU PISMU, NOVIJA ZÁKUN,  Mt .2. 16-18

 O, ti nimilni Irode, si se rasardili na Trite Kralji či ni sa se varnali vaz tébe? Si se uplášili că Novu rudénija za ti zami zemájskotu kraljstvu?  Nide se buja!

Ništé da zami zemájsku, négu námu mu dáva nebésku.


miercuri, 28 decembrie 2016

CCCXXX. SVETI IVÁN APOŠTOL I EVANGJELIST

  27 december

 Čtvartotu  Evangjéli ji-j pisal Iván, sina na Zebedeja, kojtu ij bil ribár u Galileja i na Salome i brát na po-stárija Jákob apuštol. Négvata májća i slédla Isusa u vremeto katu ij učil  horata (Mt.27,56; Mk. 15,40). Baštata na Ivána ij ustánal u tej i si-j gladel rabotata.
   Katu sveti Iván Kraštitelj ij počnal da prepráve horata, Iván, sina na Zebedeja, mu-j bil učenic, ama sled katu sveti Iván Kraštitelj ij izjavil či Isus ij Mesija, toj s Andrija se-j združil s Isusa (Iv. 1,35-39). Posle katu gu-j vikal Isus, si-j napusnal satu i gu-j slédil. Isus gu-j izbrál i négu, pukraj unezi drugjijete idnájset, za apuštol (Mat.10, 1-4; Mk.3,13-19; Lk. 6-12-16). Ud društvutu na apuštolete, Isus na négu, na Pétara i na Jákoba ij pukázal izvanrednu uvervanji. Napreć tej se-j preubrazil, tej gji-j vikal da molat s négu u Gecemánskata gradina. Iván ij bili milnija apuštol na Isusa. Na sétnata vičére ij sedel pukraj Isusa i si-j turil glavata na négvite gradi (Iv. 19,25-27).
   Sled stiganjétu na Duha Svetija du uznásenjétu na Blažénata Divica Marija u nebeto ij sedel u Jeruzálem i ij učil u ukulinata na Jeruzálema, usubitu u Samáraija (Pr.3,4,8). Sveti Pável i négu gu imenuva zágjnu s Pétara i Jákoba za salp na Čarkvata.
    Posle, sled smraćta na Pavela, ij učal da rabuti u Efez. Toj ij učili parvite naslidnic na apuštolete: Pápijása, biskup ud Herapolis, Polikárpa, biskup ud Smirna i Ireneja, biskupa ud Antiohja. Cáre Domiciján  gu-j nagonil na prunda Pátmos. Tám ij imál videnjta, kujatu gji-j upisal u knigata ”Apokalipsa – Tájnite videnjta”. U vremeto na cáre Nerva se-j varnal u Efez i ij bil kulu sto gudin katu ij umrel u vremeto na cáre  Trajánus.  Sveti Ireneu i Polikárp, négvite učenici, spumenevat, či Evangjélutu ji-j pisal katu ij bil za parva féć u Efez. S pisanjétu na Evangjéltu céla mu-j bil da ujákni dušite na vernicite ud Manena Ásija u vremeto katu sa počnali da se javevat  i krivi veri. ”Teze sam gji pisal- ubážde Iván na kraja na Evangjéltu – za da vervati, či Isus, Mesija, ij božji Sin i pu verata da imat žuvot” (Iv. 20,31). Toze cél se vidi u satu Evangjéli. S upisvanjétu na po – glávnite čudési i predići na Isusa, pukázva slávnata persona na božji Sin kojtu ij palin s milus i istena (1-14). Pukraj tuj ij iskal sa pudpalni trite po-parvi Evangjéla i da zabeleži i unezi raboti, kujatu u parvite trite ni sa zabelezani. Evangjéltu na Ivána mlogu se razlikuva ud drugjijete Evangjéla. Razlikata se sastujé u paruv red u tuj či trite Evangjéla upisvat po na drébnu nauka i čudéste na Guspudina Isukrasta ud Galileja. Iván pak upisva rabotata na Isusa ud Judeja i ud Jeruzalem. Ud van tuj, Evangjéltu na Ivána sadarže po-više ud unez predići na Isusa, kujatu gji-j ubáždel na négvite učenic i na naučinite židve, za tuj tija sa po dumestni u miseljta, usubitu unezi, kujatu iztulmáčvat, či božji Sin ij véčin, či-j prátin ud Boga i či-j idna natura s Baátata, sa po-mačni.
   Parvite tri Evangjéla po-više sa upisal nauka na Guspudina Isukrasta za kraljéstvotu na Boga i morálnite dlažnusti. Tozi nauk ij glásil na dolnija nárud, za tuj ij narudin i lésin za razbirenj. Sveti Iván ij pisal Evangjéltu u 90-te gudin na parvija vék, na garsći jazić. U počnivanjétu na Evangjéltu, uverin za božánstvotu na Isusa i négvotu uteluvenji, ij napisal idno nadahnatu počnivanj (1,1-18). Parvija del na négvotu  dogmatičnu  pisanj ij svazanu s rabotata na Isusa ud Jeruzálem i upisva dugadjájte i nauka, kujatu sa se dugudil tám. U drugjija del ij upisana makata, smraćta i uzkrasnénjtu na Isusa.

Pu: SVETOTU PISMU – NOVIJA ZÁKUN, parvata kniga, SVETITE EVANGJÉLA, (kniga izdádna s udubrénjtu i pudpirenjétu na náša biskup Guspudin Sebástijan Kräuter 426/1998, ij preubarnata ud Guspudin dekán Vásilčin Jáni, pregladena i dumestna ud Guspudina dekán (u unuj vreme, na puklékuvanjétu) Áugustinov Gjuka i ud Guspudina dekán Velčov Pérka) , starnite 334 -335.

   

CCCXXIX. SVETI STÉPAN

SVETI STÉPAN PARUV MAČENIĆ – 26 december
Svetica ud  Hans Memling

 Parvija pać na misjonstvutu.Apostolete izberat diakone. 

   U unez deni, katu bruja na učenicite ij rásil, garcete sa krénali da mamrat pruti židvete, zaštotu u sekudenjšnotu pudilenji na pumušta sa zanimáreli tejnite uduvic. Tugázi dvanájsete sa prebráli sate učenici i sa kázali: ” Nijé u red, da zanimáremi hurtata božija, za da služimi vaz tarpézata. Za tuj, brájće, izberet ud megju vás sédem mažje, napalnati s duha i s mudrus, kujatu za gji gudim da varšat taze rabota, a nija za se pusvetim i na dálja na mulitvata i u službata na hurtata”
   Tuje predláganji ij harésvalu na sate prebránite i tija sa izbráli: Stépana, kojtu ij bili izpalnat s vera i s Duha Svetija, Filipa i Prokorusa, Nikanora i Timona, Pármenása i Nikola, prozelita ud Antiohija. Tugázi sa gji zastávli napreć apuštolete, kujatu sa se molili i sasi gudli racte nad tej.
   Božjata hurta se-j raztilela, taj či bruja na učenicite u Jeruzálem jáku se-j uzmložvali; i u medju misnicite mlogjije sa prejali verata.

Stépan gu uluvat.
Stepan, palin s milus i jákus, ij právil čudési i gulem belec megju horata. Nekolkus tima ud sinágogata na libertinete, cirenejete aleksandrijcete i unezi, kujatu sa bli ud Cilicija i Ásija sa se pudignali pruti négu i sa počnali da se prat sas Stépana, ama ni sa mogali da predelejat mudrusta i Duha s kojtu ij hurtuval. Tugázi sa pugdili hora da gu bedat :”Smi čuli da ubážde hulenji za Mojzija i za Boga”. Taj sa raznimirli náruda, starijte i pismuznáncete i tija sa navalili na négu, sa gu ugrébali i sa gu zavéli napréć glávnata sloga. Tám sa gudli da hurtuvat himbeni svedoc, kujatu sa kázali: ”Toze čeleć bizprestánnu hurtuva pruti tuje svetu mestu i pruti zákuna. Nija smi čuli da kaži: Isus ud Názaret za uništi tuje mestu i za umené ubičájete, kujatu mu gji-j dál Mojzija”. Sate stávve na glávnata sloga sa gladeli i sa sapćásali, či négvotu lici i preličnu s licitu na idin ángjel.

Stépan napreć glávnata sloga.


Glávnija misnić gu-j pital : ”Ta-j li-j?” Toj i udguvoril i ij kázal: ”Brájće i bašti, slušej ti me! Slávnija Bog se-j javil na náša baštá, na Abráháma, katu ij žuvel u Mezopotámija, napreć da bi se presélil ud Hárán i mu-j kázal: ”Mani se ud taze zeme i ud megju tojta rudbina i idi u unazi zeme, kujatu za ti ja pukáža”. Na to ij napusnal zemete na Kaldeja i se-j presélili u Hárán. Ud tuka, sled smraćta na négva baštá, Bog gu-j dumámil u taze zeme, détu žuvejti i vija sigá. Ne mu dál ud nija nit idna stapunka za naslidstvu, negu mu-j ubićál, či za ja dadé  na négvite naslidnici, makár či ne imál još dicá.
Bog  mu-j kázal: ” Négvite naslidnic za žuvejat kača lucći u idna daržáva, kujatu nijé tejna; za gji gudat u robstvu i za gji mačat čtiri stotni gudini. Náruda, kojtu tija za gu služat, za gu  udsádat – ij kázal Guspudin – i tugázi za izlezat i za me služat na tuje mestu”.
Toj ij vazal s négu zákuna na ubrezvanjétu. Taj mu se-j rudil Izák i toj  gu-j ubrezal na osmija denj. Na Izáka se-j rudil Jákob, na Jákoba dvanájsete patrijárce.
   Patrijárcete sa bli nikajélni na Joza i sa gu purdáli u Egjipat, ama Bog ij bil s négu. Toj gu-j  izbável ud sate nakáze i gu-j nadaril s milus i s mudrus napreć Fáráo, krále na Egjipata, taj či gu-j gudil za uprávitelj na Egjipata i na sata négvata kašta.
   Tugáz ij dušla idna gulema gláć i gulem nakáz u Egjipat i u Kánaán, taj či nit nášte bašti ni sa imáli više jasći. Jákob ij čuli, či u Egjipat ima rana i za tuj ij izprátil nášte bašti. Katu sa učli za drugata féć, Jozu ij ubádil na négvite brájće, či koj ij toj i taj Fáráo ij duznájal ud di se vlecé Jozu.
   Jozu ij vikal u négvata kašta Jákoba, négva bašta i sata négvata familja, kujatu sa bli sedemcet i pet tima. Taj se-j presélil Jákob u Egjipat i tám ij umrel, kaćétu i nášte bašti. Tija sa gji zanéli u Sikem i sa gji zakupáli u undzi grob, kojtu Ábráhám gu-j kupil za srébarni nosce ud sinvete na Hámor, u Sikem.
   Kaćétu se-j dubližvalu vremeto za izpalnivanjétu na unui ubićávanji, kujétu ji-i dál Bog na Ábráháma, náruda u Egjipat se-j uzmložval, i ji naspureval, durdi ne zal da vláda Egjipata drugj králj, kojtu ne znájal ništu za Joza. Tozi králj se-j vládal hargjevu s náša nárud i ij silil nášte bašti da izfarlivat dicáta i taj da se izgubat.
   U tuje vreme se-j rudil Mojzija, kojtu ij bil milin na Boga. Tri meseca sa gu ránli u négvata baštinska kašta. Katu sa gu izfarili, gu-j zala dešterete na Fáráo i gu-j utránala kača tejin sin. Taj sa naučili Mojzija da puznáva sata mudrus na egjiptencete i taj ij bil možin u hurta i právba. Katu ij navaršil čtirset gudin, mu-j dušlo u pámeć, da puhodi négvite brájće, sinvete na Izraela. S tazi prelega ij videl či s idin ud megju tej sa nipravédni. Toj gu-j pumognal i si-j udtušil za pretisnatija s tuj či-j ubil egjiptenaca. Toj ij nislil, či négvite brájće za razmejat, či Bog pu négu za gji uslubudi, ama tija ni sa razmeli.
   Na drugjija denj ij stignal vaz tej, báš tugáz, katu sa se kárel megju tej. Toj ij iskal da gji pumiri i ji-j kázal : ”Mažje, vija sti brájće! Zašto se uvredvat idin drugj?” Ondzi kojtu ij  uvredil négva bliznić, gu-j uripil i mu-j kázal: ”Koj te-j gudil za uprávitelj i sadovnic nad nám? Ambaj ištiš da me ubiš, kaćétu si ubil usćére egjiptenina?” Na to Mojzija ij izbegnal i ij stanuval u zemete na Mádijan,  détu sa mu se rudili dváma sinve. Katu sa izmenali čtirset gudin mu se-j javil idin ángjel, u pustinjétu, na planinata Sinai, u plámaka na idna guréća tufa. Mojzija, katu ij sapćásal tuj, se-j začudil, ama katu ij učal za da ja vidi, ij čul glasa na Guspudina: ”Áz sam Bog na tojte bašti; Bog na Ábráháma, na Izáka i na Jákoba”. Mojzija se-j raztriperili i ne smejal da puglade tám. Guspudin mu-j kázal: ”Izuj si ubuštinata ud na krakatá, zaštotu mestutu détu sediš, ij svetu. Sam videl makata na moja nárud u Egjipat i sam čul tejnotu šukanji. Sigá sam slezal, da gji uslubuda. Za tuj ilá da te izpráta u Egkipat”.
   Bog ij izprátil Mojzija pu ángjela, kojtu mu se-j javil u guréćata tufa i kogutu sa gu zatájali katu sa kázali: ! ”Koj tej gudil za uprávitelj i uslubuditelj„. Toze Mojzija gji-j izvádil ud tám i právil čudési u zemete na Egjipata, vaz Čarvénotu murjé i u pustinjétu, čtirset gudin. Toze Mojzija i rékal na Izráelsćite sinve: ”Bog za izdigni ud megju vášte brájce prurok, kača méne, négu da gu slušeti. Toze i sedel u pustinjetu vaz družstvutu na náruda u sreć ángjela s kogutu ij  hurtuval na planinata Sinai i nášte bašti. Toj ij dubávil hurtite, kujatu dávat žuvot, za da gji predadé na nám. Ama baštite ni sašda mu se pudložat: sa mu se prutivli i u tejnotu sarci sa žélili da se varnat u Egjipat. Tija sa kázal na Árona: ”Napravi mu bogve, za tija da mu vládat, zaštotu ni znájmi kako se-j dugudilu s ondzi Mojzija, kojtu mu-j izvádil ud zemete na Egjipata”.
     U unezi deni sa naprávli za bog, ćipa na idno tele, sa pukázal álduv na toze kriv bog i sa se rádvali na rabotata na tejnite race. Na to Bog se-j ubarnal ud tej i gji-j ustávil da se predadat u sluguvanjétu na dzvezdite, kaćétu ij napisanu u knigata na prurocte: ”Kašta na Izraela! Pukázvala li si mi karvavi i guréć álduve u vremeto na čtirsete gudini u pustinjétu? Sti nosli s vás šátrata na krivija bog, Moloh i dvezdata na krivija bog Remfán. Vija sami sti izdelali teze bogve, za da ji se klániti. Za tuj za vu nagona čeć udtáta Balilone”.
   U pustinjétu s nášte bašti ij blá i  šátrata na zákuna. Taj ij uredil Bog. Toj ij zapuvedal, na Mojzija da ja naprávi pu prelikata kujatu ja-j videl. Nija sa ja noslidli vášte bašti i sa ja dunéli tuke, katu pu mámenjétu na Jozue sa usujili pagánskata zeme, kujatu pagáne Bog gji-j nagonil ud napreć nášte bašti. Tuj ij blo taj, du vremeto na Dávida. Toj ij dubávil milus ud Boga i se-j molili da izgradi staništu na Boga na Jákoba. Ama čarkvata sám Solomon ja-j izgradil. Sám či ondz, kojtu ij u visučnite, ni stanuva i kašta izgradéna ud čelešći race, kaćétu i pruroka ubážde: ”Moja predstol ij nebeto, a zemete ij trepka na mojte kráka. Kakva kašta bijti mogali da mi izgraditi, ali di-j mestutu na mojtu pučinvanji? Ne li naprávli satu mojte race? Vija tvarduglávi i niubrezani u sarcito, zámanj sti se prutivli na Duha Svetija, Kaćétu i vášte bašti”.
   Koj prurok ni sa prugonval vášte bašti? Sa izubili sate unezi, kujatu sa prurukuvali za stiganjétu na Pravédnija. Vija pak  sti négvite izdadnic i ubijnici, vija, kujatu pu sredustujánjtu na ágjelete, sti prejali zákuna, ama ni sti gu daržáli”.

Mačeničskata smarć na Stépana.Parvotu prugonvanji na čarkvata. 

   Unezi, katu sa čuli tuj, sa se usardili i sa skripteli sas zabite pruti négu. Toj, napalnat s Duha Svetija, ij pugladel kantu nebeto, ij videl slávata na Boga i Isusa kaće stujé na desnajta starna na Boga i ij kázal: ”Etu, vida nebeto utornu i Čelešćija Sin da stujé na desnajta starna na Boga”. Na to sa krénali da krištat, da si zapláštet ušite i sled tuj sate zágjnu sa navalili na négu i sa gu iztaglili van ud grada i sa gu kámenulavi. Svedocte sa si gudli drejte vaz krakata na idin mladok, kojtu sa gu zvál Saul. Durkatu sa gu kámenuvali, Stépan se-j molil na slédnija náčin: ”Guspudine Isukraste, prejami mojta duša”. Sled tuj ij pádnal na kulene i ij kázal s visok glás: ”Nide ji zeme u računj toze greh”. I sled teze hurti ij umrel. Sául ij udubril tuje ubijstvu.
   Ud ondzi denj ij počnalu gulemu prugonvanji na Čarkvata ud Jeruzálem. Ud van apostolete, sate drugjijete sa se razprahuvali u ukulinata na Judeja i Samárija. Po-pubožnite mažje sa zakupál Stépana i mlogu sa gu uplákvali. Sául ij iskal da uništi Čarkvata: Toj ij flezal na red u kaštite, ij luvál mažje i žini i gji-j zatvárel u tamnicata.

Del ud Svetotu Pismu – Novija Zákun


CCCXXVIII. O, KAKVA RÁDUST GULEMA !

”FESTÉVÁLA NA KOLADNITE PESMI- O, KAKVA RÁDUST GULEMA” bi trebalu da stégni na čtvartata edécja taze gudina.
Ne stégnali, i se-j umenali na ”KOLADIJA PROGRÁM” détu nos si tuj ime. ”O, kakva rádust gulena”
   U pundelnéć, 26 december, s počnivanj ud 5 saháte posle pláde i bili uredéni ud Filiálata Brešćáa na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija idin ártističin prográm, na kogutu imetu sam mu spumenal po gore.

   Dičetata sa peli s rádust, za žálust po mlogja vlášći pesmi, i sa prejali megju tej ”Deda Kolada” (vlášći: Moș Crăciun) kojtu gji pudarili ud starnata na B.D.B.- R. s pudárac, razbire-se či sled katu sa mu peli i na mu ubáždel hubanćéte poeziji détu sa gji naučili s miseljta na radusta détu za ja dunesi toj i Koladnite práznici.


marți, 27 decembrie 2016

CCCXXVII. DÉVET GOZBI

     Se nadevam či se-j upázil idin ud stárite običáje, devete gozbi ud  nušta na Bábin denj. Sapćásvam či idnaš sas menevanjétu na vremeto se zabráveti, za žálust mlogja običáje. Istenata i či i vremetata se umenevati, i mu nosati, štém ni štém kantu umenevanjétu.
     Dnés aku vidiš idna žina či vále lep, homa pusagmiš za telefone da ja štámpaš i pamećta ti farka véć kantu noscete détu za gji dubáviš ud sájtvete na kujatu za dégniši filma. Vájda i za tuj se usešte taje mlogu umenevanjétu za kujétu hurtuvam, piša. Ségá, u teze vremeta, i da ištiši, vájda i po mačnu da se upázati i mlogu ud nekupaćnotu jasći, neku pać ud napreduvanji, ama vájda pu neku pać i ud ekonoméčni uzroc. Treba da prepuznájmi či ni na sate hora žuvota i sámu ”med i máslu”.
Pantiti li, ali vášte dičeta ali vášte unučta sa jáli, ali za jadati, aku i dedáti, ali za se izbočati ud smej, lep pulen, sas zahar kristalj?
     Ama sam cégurin či niji taj mačnu da ugudim na tarpézata dévet fela jasći, makár aku nekuja ud tej sa po moderni i gji kupimi véć nagotvini, ali naprávni, sámu da gji farleš u  krátćata, garnéca ali u tégáne. Ud manen panta, i mlogja ud tej nisa se umenali nitu de dnés i si pázat mestutu na tarpezata ud nušta na kolada: leb, méd, vrej, jábalći, smućén, suvi slivi,prážna kalbasa, mošmule, lesnic…i mlogja drugja.
     Cégurnu sti gji kuštuvali, teze, ali drugja déveti i sti se smeli ud ondz détu i pitali začudnu: Kako se tréfva, či gá got utidi na misa, i palnu pu ulcata idnaš sas črupći ud vrej, idnaš sas črupći ud jajcá.

CCCXXVI. KOLADIN ČARKOVIN PROGRÁM

   Kača seku gudina, i taze 2016-ta gudina u Svetata Noš, na Bábin denj, večera, se prebiremi u čarkvata. Napreći Svetata misa ud na sreć noš, u Bréšća, i ne sámu, na toze denj, u toze véčar ali u taze mirna noš, i bili uredéni idini koladin čarkovin prográm.
Mulitvata se  uplište s trudbata na dicáta kujatu sa naučili pujezijte, pesmite i péeste pákvani s mlogu trudba za taze noš.
   Tejnata trudba i idin manen álduv kantu manenotu novu rudénu ditenče, Isusče, ditu liži u sirmášćéte betleemsći jásli.
Mládotu bujtárče ud hubankata pesma si pudareva svirćata, drugjete pastire pudarevati čarnu šile ali málku sirenji, trite kralji, zlátu, tamján i mirha a nija si pudarevam nášte useštenjéta i nášte dubri právbi napreći sirmášćéte jásli, sas palni sarcá, istu taj aku smi na sčenata ali u čarkvata da slušem, gladem i remnuvam hubanćija prográm s preprávni duši za Svetata Misa ud Nušta na Purudénjétu Isusovu.

Srećin denj na sate dunesi
Hora dubri još i grešni
Tamnus čarna utudé
Isus sladći nám dudé

Rádusnu zapejimi nija
Na Isusa manenija
Sláva badi na Boga
I mir svet na náruda

Dušal ij Sin božji zván
Ud kole još ubéćáni
Na námu sinca Spásitelj
Na sarcito rastušitelj

Na srec nos se-j dugudilu
Ga se-j cadu tuj rudilu
Ud Marija Divica 
Ud nebeska kralica    

STÁR BIŠNOV                                     


VINGABRÉŠĆACCCXV. FÁLIM ISUS, DRÁGJI HORA!


Fálim Isus, drágji hora

Mir u kašti i u dvora

Sas Betleem nija varvimi

Rádus u kašti nosomi


   Na toze denj,  Bábin denj, Dene na Ádam i Eva, dicáta puháždet rudbinte i bližnite i nosat s tej radusta na Purudénj Isusovu. Sami ali družstvenu, pu šestima: dva ángjele, kujatu nosat betleema, stár pastir, drugja dvá pastire i bujtár nosat mlogu rádust na kaštnite. Ángjelete pejat Gloria, Gloria, pastirete: Hej pastire, kako ji tuj, O badzanáku Gargule, a bujtare: Áz náj mládu bujtárče.
   Ama, za kako vu ubážden, piša áz satu tuje, katu vija sti ji prežuveli i sti prejali ud betlemášte hubanćija pozdrav i svetlusta na Kolada.

+

Kyrie eleison
Smi dušli da se rádvami
Téb zafálnus da dávami
O Bože.

Christe eleison
Či Isus toj Sin premilni
U Betlehem dnés se rudi
Na  sveta.

Kyrie eleison
Divicata májća sveta
Náj brigosnu gu zaviva
U pilni.

duminică, 25 decembrie 2016

CCCXXIV. ČESTITU VÁM PURUDÉNJI ISUSOVU

 Nov rudénija  Spásitelj da mu dunesi na sinca, nov žuvot, naćéčin s dubri právbi détu za mu zavedi u nášte véčnite dumá. Palni sarcá s rádus i nadežde s pogleda na dzvezdata  i miseljta kantu Betlehemsćéte jásli ubékluneni ud glasa na ángjelete, da prežuvejmi radusta na taze Betlehemska čudésa!
*

   U svetata noš  na KOLADA ustaveti na starna brégjite ij sardusta. Utureti si sarcito ij prejameti idna kápka ud BLÁGUSOVA kojtu za pruliva ud gore zemete u taze noš  ;)
Sréćni ij blažén Koladna práznici !!!  ;)
Péri & Péri RÁDULOV

*

*
Скъпи приятели!
Приемете нашите най-сърдечни пожелания към Вас, Вашите ученици и цялата българска общност за благодатна, мирна и щедра 2017 година!

Нека заедно продължим да укрепваме българския дух, жаждата за просвета и култура, както и единението на всички българи по света!
В лицето на Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов Вие имате доверен партньор. Споделяйте с нас всички свои идеи, за да може, както ни завеща нашия Дарител Д. А. Ценов, "...българския народ да върви безспир по пътя на културния напредък...".

Весели празници!
Бъдете благословени!

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов

*
.
Весела Коледа и честита Нова година!

Oт екипите на Нимеро и Джъмпидо

luni, 19 decembrie 2016

CCCXXIII. 18 DECEMBER DENE NA MALČENSTVÁTA U RUMANIJA

     18 decembera 1992- ta gudina, i dene u kojtu Obštotu Prebirenji na Ujdinatite Nácji (vlášći:ONU, balgarsši: OOH) prejeme Deklárácjata za praváta na horata ud nacjonálnite, etnéćestite pu jazéć i relégjoznite malčenstva. Toze meždunarodin dokument ucégreva teze právci, i mlogja daržávi sa udlačli za toze denj, 18 december  da badi dene na malčenstváta .

     Rumanija pu Rešenjitu na Guverna (HG), broj 881, ud 1998-ta gudina i deklárilara 18 december za Dene na Malčenstváta ud Rumanija.

    Sate malčenstva, osubitu unezi kujatu imati predstávitelj u vlášćija parlamént, praznékuvati toze denj: madzere, armence, clováci, čésce, garce, ukrájince, tatáre, rutene, nemce, harváte, sarbi, turce,  rusce, lépovene, polce, álbanece, balgare, cégane, máčedonence i čuhute.

    Orgánézácijte na malčenstvata, prez Depártámanta za Meždunarodni Vrasćj (Departamentul pentru Relații Interetnice - DRI) urižde, seku gudina, na toze denj, prujávi svazan s pesmata, igrata, nisijata i običájete na malčenstváta ud daržávata.

duminică, 18 decembrie 2016

CCCXXII. DA SE RAZSMEJIMI

 ALI, SÉDEM UZROCI DA NI SE GVÁDEŠ SAS DICÁTA     Dáskalćata prekázva na dicáta za bálente. I tulmáč či, makár či sa mlogu gulem, u istena, tija nimožati da glatnati idin čeleć, otu tejnotu garlu i mlogu manenu, mlogu tesnu. Idno mumiče stánva i ubážde či Iona gu i  glatnala idna mlogu gulema riba. Jadosna, dáskalćata déga glasa i tulmáč nadalja:
-I nivazmožnu, makár či i tolkus gulema, da glatni idin čeleć, otu toj nibi mogal da meni prez garlutu détu niji  s mlogu po gulemu, ali šaroku ud štuti na horata.
Manenotu mumiče ni se ustáve i ubážde:
-Gá stégna u rája, za pitam Iona aku i istena.
Ampa aku Iona i učali u pakale?
-Tugázi za gu pitati vija.    Dáskalćata se šéta iz klasa i glade kači štámpati dicáta. I zastánala napreć idno mumiče i ji zapitala kako štámpa.
Mumičitu i odguvorlu:
-Áz za naštámpam Guspudina Boga. Dáskalćata se ji razsmela i mu ubážde:
Nikuj ud na toze svet niznáj kaći izgladva Guspudin Bog. 
Biz da si izdéga pogleda, mumičitu udguváre:
-Za znájati, još málku…i za znájati.       Misnéka, na nauk, prekázva na dicáta za Desete zapuves Božji. I tulmáči čtvartata zápuves, koko za menuva da puštuvaši baštati i májćati i posle gj zapital:
-Koj znáj da mi ubádi aku ima idna zápuves détu mu deka da si puštuvami brátelčetata i sistričtata?
Idno monče (náj gulemija ud négvata familja, dáklem báču, udguváre:
-Nide ubi.       Mumičitu sedi u prusta vaz májca-mu i ja glade kaći muj tárelete. Na idnaš sapćása idin kosam ćéka bela. Ja i zala i ja študirva aku preliče s májćénata ji čarna ćéka i začudnu zapita:
-Za kako imaš i bela ćéka, mámi?
Májćaji ja puglade i duma:
-Seku pać gá me rasardiši, gá nisi mirna i ni me slušeši idin kosam ud ćékata mi pubelej.
Razžálnu mumičitu si navélu pogleda, ama prez neku még zapita:
-Mámi, pa za kako bábi ima sata čéka bela?       Na pládne, dicáta sedati mirni na red za da pladnuvati u kantinata.  Na kraja na dalgjata tarpéza i iámlu idno košinče sas jábalći. Nekuja ud dáskalćéte, po sprudna, i napisala na idno cédliče, pukraj košinčetu: ”Zimi si sámu idna jábalka. Ded Bog glade košinčetu!”
Po natáta, kantu čélu, na tarpézata i imálu idna táca s točnu. Idno dite i napisalu pukraj tácata: ”Zimi si kolkuti ištiši. Debu Bog i s učite na jábalćéte”.       Dicáta ud idin klás se štámpati sate zágjnu. Dáskalćata proba da gji predori za sekuji da si kupi i pu idno ud tuj svetiče.
-Já misletse dicá, kolku hubanći da imati sekuj ud vás tuj svetiče, prez vreme gá i pugladeti za si dumati: ”Eja Marijka, séga i fiškálća” ali ” Já viš gu i Vánja, ségá i purčuti doktur”
Ud nazaći, ud sétnite stulove na klasa se čuj idno glasče:
-Já viš, taze i dáskalćata, i umrela!    Dáskalćata predáva na dicáta za čeleškotu telu i kaći tiči kravta iz telotu. Za da gji naprávi da razberati po dubre, ubážde:
-Aku seda s glavata na dole, sata krav za mi utij u glavata i za se začarva na licitu.
Dicáta u idini glás udguvaret: – Dááá!
-Ampa, tugáz gá seda pravnići, kača ségá, za kako ni mi utij sata krav u krakatá?
Idno monče, biz da se misli mlogu, udguváre:
-Le kat vášte kráka nisa prázni ud vatre.

sâmbătă, 17 decembrie 2016

CCCXXI. BALGARSKOTU MALČINSTVU UD RUMANIJA IMA NOV DEPUTÁT


Sursa: NÁŠA GLÁS, broj 22 -24, 16.11 – 31.12.2016

I nija ja grátulirvam, i ji žélimi, ud svi sarcu, mlogu uspeh!


       Za paruv pać, sled 27 gudini ud Revolucjata ud December 1989-ta gudina, balgarskotu malčinstvu i predstávnu u Rumansćija Párláment, prez Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija, ud idna žina. Da ni misliti nekaćis či sam ženomrazec, ama vredi da se zabeleži taze rabota.

       Sled guspudárete: Karolču IVÁNČOV 1990 -1992, Péru MIRČOV 2000 - 2004 i Miki MIRKOVIČ 2004 – 2016 (pukojini na 25 september 2016) se nadevam za náša nárud  da nameri istenskotu razvivanji i upázvanji na jazéka, običájete, trádicjite i kulturata, naslidni ud nášte prededve i zapázna du dnés i s pumušta na Čarkvata i na Balgarskotu Družstvu ud Banát - Rumanija.

MLOGU USPEH !

joi, 15 decembrie 2016

CCCXX. 15 DECEMBER 1989

 

   Vremeto meneva, se iztáče i nija sinca se rádvami či žuvejmi u idna demokrátna daržáva.  Po mládite slušeti, ali četati začudni i ni bás i dváde da vervati prikazćite na tejnite rodnici, dedve, rudbini ali kumšije za menatite vremetá.

   Cégurnu, na tej ji tvarde mačnu da vervati či nisi mogali da si kupiš leb, makár či  si imáli nosce, lejve, aku nisi  rábutili u kulektiva, ali aku nisi bili posle pládne, sled osem  saháte rabotni i još nekolkus patuvanj da  si prekupáš "porcjata" na niva.

   Az pánta, máma mi prekázvala, katu sam bili manen, mlogu manen, vájda tolkus gulem štuti sam zapántili, či ji imálu nekupać idna stára žina, "bába", kujatu i prepuračvala na náste dedve či: "Za dodi vreme gá sám za natisniš na dzida i za se zapáli samičeć lampáša". I nékuj ne mu dvádelu da ja verva. Dumál sam, tugáz, i sam se čudili či kaći nisa mogali da vervati idna tolkuse sémpluvána rabota?

      I na sigášnite generácji ni i dváde da vervati či nija smi hodli u peš na škula u Dénta, makár i da ji ...letelu nedžec, ali či kojtu i imáli u tej televizor, raznire či "belu-čarnu" ne mogal da gu haznuva sámu pu neku sahát večera. Tija se pitati sigá : Pa za kako ne mogalu da fleziš na interneta pa da si smakniš neku film? Ali za kako nismi si kupli generátore détu právat kurént katu smi znájali či seku véčar se gás.

      Za sate teze vremeta za hurtuvami, za pišimi teze deni, s Božja pomuš, ama dnés se dupáde da si nanesém napámeć či na toze denj i bili zapálini ogane na Revolucjata ud December 1989-ta gudina, i najdnaš sas nija  i blá "začanata" dnéšnata demokrácija.

CCCXIX. SAVARŠINIJA PÁR

   U idno vreme i žuveli idini čeleći, stignati sigá, na mlog stári gudin, kojtu i ustareli samičeći. Ne se užénali, ne si namerili para u mládus i taj puléku, puleku sa mu izmenali gudinte,  vremeto mu ji zabreznilu licitu, puterata, silata gu ji napusnala, se-j izgarbili i snega na vremeto mi ji pubeleli ćékata.

     Navaršil ji  toj devence gudini, i pádnali na odara i sij čekal purmenevanjétu ud toze svet. Na bolnija odar, nekolkus kumšije sa stražuval, otu ne imál niguku na sveta. Idin ud kumšijete gi ji zapital:

   - Nikade u toja žuvot nisi bili užénati, ama  na néguku nisi ubáždeli  za kako? Ségá na smratnija odar, možiš da mu ubádiši istensćija uzrok. Sekaći prez málku vreme za napusniš toze svet, i makár kakva gulema izkrita rabota, tájnus imaš, i da mu ja udádiši, ništi ti škodi ništu na tébe.

  Stárija i udguvorili:
   -Dá, imami idna tájnus. Nékade, ama nékade u  moja žuvot nisam bili protiv ženidbata, neku sat toze kaharin žuvot sam trasili idno mumiče, katu sam bili mlád, posle idna žina, ama sam iskali za moja pár, mojta drugárća da badi idna savaršéna. I taj, u mojtu sekudenšnu trasenji, sam sapćásal či vremeto i izmenalu kača idin mig, i eme tuka, na sétnite-mi uddišenjéta.

   -Kaći taj ? Ud sate hora ud na sveta, pulvina sa žini, i pá ud sate teze nisi mogali da nameriši idna savaršéna, taj kaćétu si žélili, idna kujatu téji harésvala za da se užéniši?

 Saldzite sa purčučureli na stárca, i ji kázal:
 - Dá, sam namerili idna...du na sétne, sled mlogu trasenj.
- I kako se-j tréflu, za kako nisi se užénal za nija?

Náša stárija nanovu, sas sétnite-mu sili udguváre:

- Vidiš sinco, taze žina, i tá i trasla  savaršinija čeleći...marți, 13 decembrie 2016

CCCXVIII. SE IZTÁČE GUDINATA I NOV PAĆ MU SE UTVÁRE

   Na svaršánj na gudinata, išta da preglademi málku izmenatija pać na toze blog sas zafálvanj či preku vremeto sti bli blizu du námu.


   Starnata - CCLVII. SVETA MISA ZA SATE BANÁTSĆI BALGARE PALČENE DÉTU ŽUVEJATI U BALGARSĆIJA DUH i imála 349 utvárenjeta i tuj ni právi drugu neštu udvan da mu zarádva i da mu dedi sila, vreme i osubitu zdrávu da káremi na dálja toze pać. Kača krastjáne po gulema  rádus ni moži da mu ubliva sarcáta, i cégurnu prepuznávami či mulitvite ud taze Sveta Misa, nadégnat kantu  nášte  véčni dumá, kantu Náša Nebésći Baštá sa  mu ujáknali.
     Aku pugladem nadálja za sapćásam či starnata CCLXXII. SVETOVNIJA DENJ NA MLADÉŽA 2016 i blá puháždena 270 pate i tuj mu dáva još  po uzmložni uzroci za rádus, otu teze dvete starni hurtuvati za náštu náj skapotu - verata. Ta  mu ujdinva, napeći ultáre u nášte čarkvi,  i vidim i razbirem či  biz vera i čarkva udkole bi bli raznésni kača nárud.
     CCLII. PU BELEGA NA KRIŽA - nit ni treba da utvárem taze starna za da vidimi či smi razbráli puterata na nášta vera, i u izborete smi si izbráli kača elektorálin sémbol - križa.
     I starnata CCLIX. BRAŠANCÉ 2016 nu nanáse na paméć za toze hubanćija praznéć i mu právi da pugladem još idnaš kantu nášta Nebéska Májća na kujatu nášte prededve sa prepuračeli brešćánskata ćarka, i ni u sétnija red na tejna Sin, na toze milin práznéć  na Isukrastovotu Sv. Telo i Sv. Krav, álduvan za náštu spasinji.
     U istena, či, taj pu kačétu sa čatni starnite na http://miselj.blogspot.ro pukázva glávnite raboti za mánu banátscite balgare palćene. Sled verata slédva séltu, ali váruša u kojtu žuvejmi, zajstu ujdinati kaća idna gulema familja. Vidim tuj spured či slédvat starnite s náj mlogu utvárenjéta: CCLXIX. BRÉŠĆA i CCLXX. 145 GUDINI UD NASÉLVANJÉTU NA BANÁTSCITE BALGARE – PALĆENE U IVÁNOVO.
     Vera, obšnust, i slédvat obićájete, pu kaćétu vidimi pu utvarenjétu na starnata CCLV. ČESTITANJ I IZGODA u kujatu smi predstávli idin milin obićáj mlogu glávini, kojtu ujákniva náša nárud prez utemelevanjétu na familjte.
     Nášte prededve sa si napusnali milnata rodna darzáva za taj da si upázati verata, i nija puštuvam i pučitvam tejna álduv. U starnata: CCCVII. ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ - 1-ВИ НОЕМВРИ spumenuvam toze hubanći práznić na Májća Balgárija u kojtu pučitvam nášte korifeje, a nija kača katulićáne praznékuvam Dene na Sate Svetci - Svi Svet, i na toze denj se preberémi u grobištata da puhodimi nášte milni  rodnic, dedve i prededve, otu za námu tija, sate, sa korifeje i svetci, spured teja álduv détu sa gu izdáli s náštu utránvanj pu duha na Katulićánskata vera.
     Pu utvárenjétu, puházdenjétu i čatenjétu na starnite CLXXXV. ÁNSÁMBAL BREST NA KIRVÁJ U DETA, 2015-ta gudina i CCLXVII. KIRVÁJ – DETA 2016, vidimi interesa na čatnicite za trudbata na nášte dičeta za upázvanjétu na nusijata, igrata i pesmata naslidna i upázna s gordust i du dnés za da možim da ja prededémi i na náste dicá i unuci, ama i za da badi puznáta pu istenskata tejna vrednus.
     Tri hurti imami ségá u pámeć:
     VERA, u Satmožnija Bašta Boga, u Isukrasta náša Guspudin, u Blažéna Divica Maria, u Duha Svetija i u Svetata Katuličánska čarkva;
    NADEŽDE, či za se upázimi kača nárud i za si upázimi obštnustite, nášte sela;
    MILA, kantu Guspudina, náša Bog, kantu nášte bližnic, i kantu nášte  trádécji, običáje, nusija, kultura i banátsći balgarsći- palćensći jazéć.

luni, 12 decembrie 2016

CCCXVII. STI ZNÁJALI ČI...


 •  Kulu 90% ud horata ud celija svet žuvejati na severnotu polukalbo (emisfera nordica)?
 • Na čeleškotu telu žuvejati po mlogja živini ud štuti hora na zemete?
 • Gá mislimi, haznuvami sámu 35% ud muzaka?
 • Čeleka zabráve kulu 80% ud satu détu i naučili u idin denj?
 • Idin ud 5 hora ud na toze svet žuvej s po málku ud 1 $ na denj?
 • I po gulem riska da se razbuliši  gá bácvaš ud štuti da dadéš raka s neguku?
 • Mravjite ni spat nikade, a kukarešćéte možati da spat du tri gudin biz prestánka?
 • Ud više ud 4000 gudini nazać, nit idna  nova spečja márvi ne blá naučina da žuvej i da ja utránvat horata?
 • Sas 3000 gudin nazać, stárite eghiptence nisa žuveli po više ud 30 gudini?
 • 80% ud svetičtata ud svetovnata mreža- interneta sa sas goli žini?
 • Náj haznuvanotu ime na sveta i Mohammed?
 • Ima po mlogja hora kujatu učati angkušći jazéć u Kina  udštuti hora détu hurtuvati toze jazéć u Ámerika?
 • Ima po gulema šánsa da umréš iz pate du loterijata, udštuti da prejgráš  gulemata zásluga na Loto?
 • Se duma či u Rusku/Muskálsku ima po mlogja hartij ud pu 100$ ud kaćétu ud Ámeréka?
 • Idini denj néma 24 saháte, negu sámu 23 saháte, 56 menuta i 4 sekunda?
 • Idno bljaskanji moži da ugrej lufta sas 30.000 gráda Čelséus?
 • U sveta, seku denj, sa haznuvati kulu 1,5 triljone litera uda?
 • Náj gulemotu zeme rasenj se-j dugudilu  na 22 máj 1960 u Čéle, udmernu na 9,5 gráda Richter i i uništlu 1655 hora i uránevélu 3000, i 2 miljone hora sa ustánali biz kašti?
 • Zemete i ublena kulu 70% s uda, ama horata nisa stégali sámu na 5% ud nija?
 • Deléčnusta usraći zemete i meseca ne blá furt idnákva, i ta rasti s kulu 4 centa seku gudina?


CCCXVI. MULITVA NA RODNICITE ZA TEJNITE DICÁ

        Milustivi Bože kojtu si storili i izdaržeš čelešćija nárud, ti zafálem za dicáta kujatu tojta dubrustivus mi gki-i harizala. S puniznus Te molimi da mu razsvetliš i pumágaš za da možimi da gji utránimi u straja na tojte zápuvest, da-j pukážimi s primer i hurta pate na Krastjánsćite kripusti i da gji bránimi ud seku telovnu i duševnu zlo.
       Dáj mu marlivus, mudrus, krotkus i iztarplenj i nad satu dáj mu idna savaršena mila kantu tej, za da znájmi da-j upráštemi, da badimi pravedni biz da smi sprudni, da se mislimi sám na tojta sláva i na tejnotu vremenitu i deševnu istensku dubro.
       Te molimi, guspudine Boze, dáj na nášte dicá zdráv i satu za kakotu imat nužda u toze žuvot. Dáj ji dubra ole i idno sarci palnu s mila kantu tébe i kantu tejna bližnić. Dáj ji milusta na tarpenjtu i predorvanjétu u nakáza s kogutu si gji izprobaš u tejna žuvot, za tejnotu spasénj. Nadahni u tej straja ud greha. Brani gji ud niváljanija nauk i ud hargjevite primere na sveta i napravi gji da daržat satu pu nauka na svetotu evangjéli. Udstarnevaj ud tej seku telovna i duševna opasnus. Razsvetli gji za da ni badat ućoravén ud purlemnivite stvár, negu da trasat da si preberat nipurmenlivu bugátstvu za véčnusta. Ámen.

KATULIČÁNSKU MULITVENU KNIGČE
Izdádnu ud Timišvárskotu Varhovnu Puglavárstvu na Čarkvata - 1990

CCCXV. KUČITU I LÁVA

 Idno kuče se ji raznilu u  častata i bizkrájna gura i ji sapćásalu či idin stramin  láv bega právu kantu niji.
   Uplášnu i pugladelu naoklu da vidi di moži da se izkrij ali da ragni ud pate na láva i videli nekolkus kokalici pud idno dubélu i utrupanu  darvu. Homa i sadnalu pukraj tej i krénalu da gj gloždi.
   U toz még, láva véć se ji farili, i skoknal kantu nij za da ji glatni sas si sas kosam, ama kučitu i krénalu da si hurtuva samosébe,  kača gá nibi sapćásalu láva:
  - Mmm, nisam znájali du sigá či mestu ud láv i taj sládku i ukusnu! Dali ima još lávve u taze gura?
   Katu i čuli teze hurti láva i zastánal, i zamraznal i mu se ji naizala kožata ud stráj, ragnal ji i se ji izkrili nazać idnija tranjta.
   U tuj vreme idin majmunj i videli ud na darvotu kako se ji dugudilu i za da se lágudi napreći láva, i učali i mu ji pušapnali kako se ji dugudilu, ama kučitu ji sapćásalu.
   Láva i prečarneli ud ját i duma na majmune:
   - Vaskačise na moja kras za da vidiši po dubre kako sa izpáti tujke drébnotu i nikadarnu kučenče!
   Kučutu umestu da ragni, kaćétu vájda bi se čekali, se ji ubarnalu sas krasta kantu tej, kača ga nitu ne gj videlu i ubážde na visoku:
-  Di na čumata i toze glupavija majmunji?! Ud pulvina saháti sam gu prátili da mi dunesi idin láv i gu néma da se vrášte!

duminică, 11 decembrie 2016

CCCXIV. "MUDRI" HURTI ZAPÁNTNI UD VREMETO NA IZBORETE

”Nikade ni se ubáždeti po mlogu laži, udvani u bojnu vreme, sled lov i napreći izborete” – Otto von Bismarck


”Horata se razbireti náj dubre da izbireti osubitu unuj détu i právi náj mlogu hargjevu” – Joanne K. Rowling ”Izbirenjétu, a ne šánsata, mu narižde kako mu ji vrisanu”- Franklin Delano Rosevelt


”Aku náša vot, náštu glasuvanj bi mogalu da umeni neštu, nikuj ni bi mu ustável da izberém nekupać” – Mark Twain  ”Gá nismi cigurni za neštu, treba da izberémi za da grešimi náj málku kolkutu i možnu” - Aristotel

” Se dubližvati izborete. Mira ubliva sata zeme i lesicte se borati ud svi sarcu da prudaldžati žuvota na kukošcite„ – George Eliot„ Niji glávnu koj ali kuja izbireti. Glávnu i koj četi glásvete” – Iosif Stalin


„ Gá treba da izbereši neštu pa ni i napráviši, tuj niizbirenji ustánva tojtu izbirenji”- William James

„ Nisam pijáni, ama áz… áz za kogu za glasuvami?” – Ion Luca Caragiale (O scrisoare pierduta)

”Ni smi čali glasvete proti, otu niji možnu  da ima takvize glásve/ votve” – Zorán  T. Popovič.

CCCXIII. MISLETI-SE...MILNI IZBRÁNI

Nekolkusi mládi sa naprávli idini kasi videoklép détu i mlogu gladeni prezi svetovnata mreža, interneta. Mlogu interesni, i biz da greša, mlogu strami sa tejnite hurti, détu možiti da gji prečetéti po dole.
Istenati ji či tejna glás ni gu prášteti za da se čuj na teze izbore, negu nedgj u badeštotu…aku glademi ai slušem ga ubáždeti či:”I nija za stégnimi da izbiremi”


Misleti-se...
Slušej-me i da ni probaš i séga da mi ubarniš krasta. Slušej i nide se práva či ni razbireš kako išta da ubáda.
Nija smi unaz generácija za kujatu sate imati pu nestu da ubádati. Idna druga álduvana generácija, idna státéstéka, i satu tuj sám či vija ištiti tuj, vija unezi kujatu teze deni sti pu sate medji, pu televézja, rádjo i nuvni.
Smi álduvana generácja, otu mu káreti da hodimi na škula, ama ni mu plášteti dáskalete,
Smi álduvana generácja, otu mu káreti, mu dekati, da hodimi na škula, ama ni mu  dávati knigi. Otu ne vu bréga či sedimi du 30 gudini s rodnicite, ne vu bréga aku imami nášte sanve ali ni, aku ima u námu nadežde.
 Vija sti grešili, vija da udguváreti.
Sti namitli za da flezimi u NATO, Sti namitli za da flezimi u Europejsćija sajuz. Sti namitli za da možiti da kradéti. Sti ugudli  vášte slugj u visoći funkcji. Sti izmudrili novi instétucji détu da vu pázati ga kradéti. I kradéti, kradéti, kradéti...
Vija sti grešili, vija da udguváreti.
Sti mu naprávli slugji u nášta daržáva. Sluguvami drugjete. Sti se utrili...... Sti se utrili nedgji s nášta istorija, istorijata na nášte dedve i prededve. I satu tuj sámu za idin traelj čurba détu sti ja dubávli ud čuzdénite.
 Sti mu zali právcata  na nášte rodnici da rabutat, i nija da žuvejmi u nášta daržáva. Sti mu pudelili u dubri i zli, hubanći i smešni, glupavi i po málku glopavi, za na ni riča prustáci. Smi idna generácja biz identéčnust. Smi sám idna generácja dubre ulágana ud vás sam za tuj či treba da izberémi štuti po skoru. Smi vášte kukli kujatu igrájmi kaćétu vija sviriti. Smi unezi kujatu vu lepati áfiše za seku izbore, mujmi tárele, lužici i farkulici u vášte restáurante. Smi purdaváče u vášte dugjine. Smi tám détu vija ištiti da badimi.
Smi idna generácja biz identéčnust.
Nimam badeštu, i vija imati bréga da zabrávimi menatotu. Ni vu stiska ud di varvimi, ali di ištimi da stégnimi. Ne vu bréga za námu, taj kačétu ne vu bréga nitu za vášte rodnici. Ne vu bréga za ništu.
 Mislise! Kolku misliši či moži još da tráj satu tuje? Vu ji bréga sámu za puterata, za vášte bližni, rudbini i familj. Za váša párláment, za váša guvern, za vášta cigurnust.
Vu ji bréga sámu za vášte miljárde. Ni dávati nitu idini purdupčiin bánj za námu. Némati užálvanj.
Némati mila, némati ličnust za da doditi u škulte i gornite škuli, usraći námu, da mu hurtuvati i da mu razberéti, Da mu pitati, i da mu udguvoriti. Ni znájti kuja smi nija. Aku smi, kolku smi. Ni znájti kako ištimi. Za kako ištimi. Aku ištimi. Ni znájti kako mu buli. Aku mu buli. Za kako mu buli. Ni znájti ništu ud satu détu bi trebalu da znájti.
 Mislise! Kolku misliši či moj da trájati sate teze vášte právbi? Ni znájti, ni štiti da znájti. Nitu ne vu briga.
 Ni mu puznávati, ni mu pučitvati. Ni mu razbireti. Taze generácja moži da badi váša hargjev san. Otu ništi malčimi. Za ubádimi utornu. Za vékami, za sate da mu čujati. Za se orgánézirami.
Taze generácja moži da badi váša hargjev san, otu tuj sti zavredli. Otu ništémi više da badimi vášte šofere, vášte slugji. Otu ištimi kašti i da imami di da rabotimi, i za satu tuje za vu ištimi raáunj.
 Taj kaćétu mislimi i kaćétu znájmi. Ništi lepimi više vášte áféše i ništi žuvejmi du stári gudini s nášte rodnici  dedve i prededve u idno nanenu sobče. Ništémi više da stégnimi da mujmi tárele ali vájda i nužnici, sled tolkuse gudini  u gorni škuli.
 Otu ud dnés, taj ištimi nija. Makár kako da misliti i sanuvati vija, aku vu ji briga ali ne. Otu taze nášta generácja ni znáj za šála i otu vija ni znájti za stráj. Otu si žélimi i nija nášte familj, nášte dicá i nášte duma. Da imami di da si zaslužimi kumáčitu leba. Otu či ištimi báš unuj détu vija ništéti ali ni možiti da mu i dedéti i nitu da mu ji ubéćájti. Otu sti mu udkrádnali náštu náj gulemotu blágu, nášta identéčnusti, nášta ličnusti, nášte sanve i náštu badeštu.
 Mislise hubeve, sabudise i da ni te vida či ni mu ulágaši.

CCCXII. KUČENETE 2016

     Taze gudina milnija i skapija običáj – Kučenete, i bili uredéni u sabuta, 26 november u…detskata gradénka / gradénécata.
     Mládite muničta, mumi varat kukurus, gu usladevati, naćéčat tárelete, gji zavazvat s gjvézeni karpi i zanesati, teze sládći kučene na tejnite milni, rudbini i … izgudenici, aku imati.
   U menatite gudini mu ji flezalu véć u običája za mumičtata, mumite ud Ánsámbal Brest da dunesati kučene i na tejnata milna ”druga”, ama si taj glávna familja – Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija, i sa nosli sládći kučene u Balgarskata kašta ud Bréšća.
  Nikade nismi probali da umenémi običája, osubitu či Bréšća i idinstvotu mestu, náj málku ud vlášku, aku ni i ud pu sveta, détu se ji zapázili toze obićáj, ama taze gudina spuredi párlámentárnite izbore, kujatu se dubližvati s barzi raskače, nismi imáli dupusnénji da se dubližimi du nášte milni ”drugje, pu red” dumá- Balgarskata kašta i smi moreli za zanesémi kučene..u kumšijete…