marți, 6 octombrie 2015

CXCII. ZA NEKU DENJ U HUBANĆIJA VÁRUŠ BUZJÁŠSam imál prelega za prez G.A.L. Timiš Torontál Birzává da zama del na idin prográm (kurs)za po dubre puznávanji na SEAP (Sistem electronic de achizitii publice) pud upatvanjétu na Eurotráining.
  

  Mlogu dubre i hubeve izmislina taze prelega na GÁL Timiš Torontál Birzáva za pukraj pumušta za po mlogja projekte da dustignati da badati platéni, horata da puznájati po dubre  zakunete i kaći da putrušati – izhárati lejvete/ noscete biz da prestapati zákunete, no ni u sétnija red da po dubre, po hubeve puznajati i haznuvati toze elektroničini séstem zma kupuvanj ud obštenstvite lejve - SEAP.
   Ništa da piša tolkuse mlogu za toze  naučini prográm, negu išta da pudbeleža za sate détu četati toze blog, osubitu za unezi ud drugja daržávi, udvani Rumanija, hubusta na toze meneni grad/ várušče Buziáš, i za kako da ni, da vu udajba žélbata da puhoditi Buziáš s négvite pručuti ménerálni izure.


  
  Sam ubádili/ napisali "uzroka" spured kojtu sam stégnali u toze váruš, za da ni misliti či...sam prejgráli na Loto.
   Si u teze denj i bili uredéni i Kirvája, i smi imáli prelega da vidimi hubanćite ublekani u narudna nusija , ama i da se spumenéni či u menatite gudini smi bli i nija – Ánsámbal Brest u váruša Buziáš.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu