joi, 6 august 2015

CLXXXVI. BLAGUSOVA NA PUDNUVÉNATA RÁGJENSKA ČARKVA
U sétnotu vreme, sinca smi si ubrášteli pogleda i sarcáta kantu rágjenskata čarkva, sas miselj, i prepuznávami, sas sém málku máterjálnu, smi bli blizu de gulemata i taškata rabota na pudnuvevanjétu na taze mlogu hubanka čarkva.
Kaharnu i blo, ama i vredila sata trudba na čarkovnite puglaváre, out dnés vidimi kolku hubanka, remniva i svedašta mu deka da se molimi i klánimi na nášta Nebéska Májća prez rágjenskata svetica.
Svetata misa i blá udslužna ud specijálnija isprátini na Sveti Baštá Pápa, négvotu velićánstvu kardinale Joachim Meisner, razbire se ci pudpireni I zaubikulini ud sate misnicina timisvarskata biskupija I biskupe ud drugjete biskupij ud daržávata, i ne sámu, i mlogije drugje misnici i biskupe  ud právoslavnata čarkva.
Makár či se useštemi dlažini, osubitu či sami imáli prelega da zama del na taze sveta misa, na bágusova na čarkvata i na bivšnija manastiri, da piša po mlogu ud usežbite prežuveni, ama áz ni se useštemi kadarini da istulmáča hubusta na teze mégve.
Horata détu sa dušli u Rágjne sas tazi prelega, i détu nisa flezali u čarkvata sa molili zágjnu s námu ud napate, détu i mogalu da vidata satu détu se tréfva u čarkvata na dva tvarde gulemi ekráne.
Orgánizatorete sa ucigurili uda na sate prebránite, a na sétne sekuj i dubávili i pu idno hubanku svetiče za pomen ud toze hubanćija denj.
Brešćánete sa bli u Rágjne sas idna kursa ucéguréna ud Balgarskotu Družstvu ud Banát- Rumanija. I imálu mlogjete  dubrovolce détu idnija sa razdileli uda na vernicite a ud drugja i mogalu da si kupiši pomene za rudbinte, kumšijete i puznátite détu ne mogalu sa dustignati du tuka. Na nemsći, madžersci, vlášći i za rádust i na banátsci balgarsći palćensci jazić i blo izdádnu idno knigče sas máteriál sastávini na bázata na knigata publikuvana u dvá toma: Martin Ross, Maria-Radna. Ein Wallfahrtsort im Sudosten Europas,Regenburg, Verlag Schnell & Steiner,1998/2004,- Rágjne, idno mestu za pukulenji, ud Južno –iztočna Europa.
U vermeto na Svetata Misa se ij čuli u Rágjenskata čarkva i banátsći balgarsći glás prez seminarista Piry RÁDULOV détu i izmolili mulitvata na vernicite. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu