luni, 27 iulie 2015

CLXXXV. ÁNSÁMBAL BREST NA KIRVÁJ U DETA, 2015-ta gudina


26 jula, praznika na svetite Jokim i Ána i gulem praznići za sate vernici. Katuličánete, stanovnici na grada Deta praznikuvati tejnata hubanka čarkva. Sas tazi prelega Ánsámbal Brest i bili puzváni ud nemcete, stanovnici na toze grad, da zamati del na tejna práznići.
Hubanći mégve smi premenali  u Deta, u Kulturnija center megju gázdite- Ánsámbal Edelweiss i tejnite gustene nemce i madžere ud celata daržáva.
Brešćánete sa predstávli idini hubanći artističin prográm sastávini ud banátsći balgarsći – palćensi i balgarsći igri.
Upuštuvani smi bli s vićére u restáuránta Bellavista i smi se veselili sincata du sled sreć noš.
Zafálem na Orgánézácijata na nemcete ud grada Detá za pukánata, na familjte Dinu i Pejov ud Bréšća i na familjata Šámancu- vlášći Şamanţu (zanestnići na birova na grada Detá) za pumušta za ucigurénjétu na pate du tám i nazaći i ni u sétnija red na dicáta – za parva féć ujdinati ud sate grup i dustojni clenve na ánsámbala: Rádulov Šebi, Rádulov Georgiána, Peter Pátričia, Cziliov Gánina, Dinu Monika i Peiov Pául i na tejnata rakovoditelka Mári Rádulov.
CLXXXIV. KIRÁJ U DETÁ 2015


Smi dučekal s rádust u sarcáta hubanćija práznic na rodnicite na nášta Nebéska Májća- Blažéna Divica Marija,  Svetite Joákim i Ána. Na toze hubanći denj,  smi zali del na svetata misa udslužna u krastijánskata čarkva ud grada Deta. Napalnati s kripust, dekani ama i udlačni da žuvejmi u mir i s mila idini kantu drugji, sled svetata misa, napraći čarkvata smi zal del na hubanćija artističin prográm izvaršini ud nemsćija ánsámbal ud Detá – Edelweiss i négvite gustene, tojest ánsambale na  nemskotu I magerskotu malcenstvoud ud drugja váruše i sela i ud ánsambalete na drugijete malčenstva na grada détu praznékuvat kirvája: Ánsámbala na madžerete i novija strak na Ánsambala Vinče na banatsćite balgare – palćene.
Sled toze prográm, kača predsedátel na brešćánskata filiála na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija, sam bili puzváni u Balgarskata kašta na pladnina.
Na pukanata na predsedátela na  déduvskata filiála, guspudáre Vánju Boboičov, pukraj graždáne na grada Deta i drugje pukánati ud Bréšća, sa zal del tuje vesilj i: zamestnići predsedátel Stépanku na B.D.B.-R.Velčov Zablatoske, predsedátela na bišnovskata filiála guspudáre Péri Velčov, derékturćata na  Liceja  s predávanj na balgarsći jazić Kiril i Metodji ud Stár Bišnov gospugjata Stánka Velčov, predsedátela na déntanskata filiála guspudáre Pétarku Kelčov i zamestnić predsedále Toma Dermeštiov, predsedátela na vingánskata filiála guspudáre Péru Velčov détu i dušali s još idin stáv na filiálata, i, vájda ni u sétnija red, predsedatela na brešćánskata filiála, tojest áz, Péri Rádulov i mojta drugárća, Mári Rádulov.
Muzikata i blá ucéguréna ud Péri Žigalov s négvata formácija.
Za kasu vreme i puhodili Balgarskata kašta i tuje sreštenj i Péri Rádulov, seminarist u drugata gudina pu teologija u Álba Iulia, détu i dušali da zami del na sveta misa i da se rádva zágjnu s banátsćite balgare palćene ud Deta. Razbire se či ne fálilu nitu narodnite igri predstavni ud clenvete na novija strak na Ánsámbala Vinčeud Detá.luni, 20 iulie 2015

CLXXXIII. FESTIVÁL NA MALČENSTVÁTA U DETA

PARVATA EDICIJA, 5 JULI 2015 g.


     Uredéni ud Ministere na Obrázovánjeto – Ministerul Educatiei, Okradnija Savet Timiš, Léceja Sveti Nikola ud Deta i Mestnija Savet Deta, u kulturnija center, parvata edicja na toze hubanći festiváli i prebráli sate malčenstva ud okulinata, ud maneni du gulemi, mládi ali po stári, sate sa bli prebráni ud žélbata za upázvanjitu na običájete i trádicjite na malčestvata.
     Banátsćite balgare – palćene sa se predstávli s banátsći balgarsći – plaćensći i balgarsći igri i s idna mlogu hubanka i bugáta expozécja ud stára i nova nusija, zemevi šulci, stári svetičta, i stári knigj.
     Rádusni smi či smi zal del na taze parva edigja na toze festivál i či smi imáli prelega prez igra i expozicja da predstávimi taj kaćétu se dupáde nášta banátska balgaraska – palćenska kultura i smi se ubéćál na teze détu sa uredili toze festivál, na orgánizatorete či za učástvami na sate badeštite edicji.
sâmbătă, 18 iulie 2015

CLXXXII. KRIZMÁNJI U BRÉŠĆA

     4 juni, 2015-ta gudin, Bréšća
     GULEM DENJ!


     Seku krastijánini puznáva sedemte sveti sakraménte. Sled krašténj, etu i dušlo vremeto, sled mlogu pákvanj i prepravenj, telovnu i duševnu za dičetata ud náštu manenu sélče Bréšća da prejamati toze drugija sveti sakraménat, krizmánj ali putvardénj.
     Rodnic, stári rodnic krasnici, rudbina drugáre i gustene, sate sa bili pukraj teze dičeta i ne sámu tija, negu i mlogje misnici, banátsći balgare palćene (monsenjore Gjuka Augustinov, 

guspudin Jáni Vásilčin, guspudin Péri Velčov, guspudin Dáni Kálápiš)  ali ni, zágjnu si izpratnija,zamestnéka na náša biskup, generalnija vicar, monsenjore Johann  Dirschl.


joi, 2 iulie 2015

CLXXXI. FAMILJATA PEIOV ČÁN & ÁNKA

 
  Idnaš s menuvanijétu na vremeto sapćásvami či taze ideja, s gustenstvotu sas céla za da zapázimi štuti po mlogija raboti, spomene i delve ud žuvota na nášte milni brájće i sistri palćene détu drugjáče bi se izgubilu ali ni bi blo puznátu bi trebali na baška da`j preberémi či tolkus i gulema “ bugacijata” détu ja prebiremi.
     Pu neku pać tvarde mačnu se udlačimi kako i po glávnu, kuji svetice i po milnu i skapu, ali kuja druga rabota da zapišimi.
     Taje  smi usešteli i u Familjata Čán i Ánka PEIOV ud Bréšća. Tolkusi milni sveticta či ni znájmi kuji da ij udberémi, tolkus nusija či misliši či si u idin muzej na banátskata balgarska palćenska nusija.
      Idna fubanka familja, i pu puštenj ama i pu puterata- silata i radusta s kujétu pázati satu détu i palćensku. Nimoja da se naremnuvami na “kolekcijata’ ud palćenska nusija, po véta ali po nova, out nána Ánka ubiče da ćiči milnata i hubankata žénska  banátska balgarska  palćenska nusija, palarij ali kukli.