vineri, 19 iunie 2015

CLXXX.OKRADNATA EDÉCJA NA IX-JA FESTIVÁL KONKURS “LADA CU ZESTRE”

    


    U nedele, 14 juni smi učástvali na sétnata, okradnata edécja na toze pručuti festévál konkurs, détu prebire učástnici ud satu okrad Téméš. Ud sutirnata smi se prebrál u Centera za Kultura i Árta na okrada Téméš, détu familjata RÁDULOV – áz s mojta familja - i predstávla hubanći expozécji s: stára banátska balgarska palćenska nusija/ ruba, stári pari / lejve, stári mulitveni knigj, kolekcja sas šulci zemevi, stári svetičta, izložba ud banátsci balgarsći palćensci karpi ama i nova nusija naprávna – naplétini firi i naćéčina ud Máry RÁDULOV.
     Posle smi se premestli na  drugje izložbi, pu gotvenj – gástronomija- détu  familjata Rádulov se ij predstávla s slátći bombone i formičeta ud zahar, kulák s mák, sirenj i šuméć, sas  svinska   šunka a Ánka Pejov s  točinu “Kukarešći”.
      Sled pládne smi se premestli u Kaštata na Ármijata  détu tri pára dičeta ud Ánsámbal Brest sa predstávli banatsćéte balgarsći palćensći hubanći igri.
   Razbire se či ne falil  nitu bišnovsćija Ánsámbal “Palukenka”.
  Ne blo nékaku  léku da sediš ud sutirnata du večera u váruša i nitu da sediši upásani durkatu ti doj reda da se vaskáčiši na sčenata, zatuj zafálem na Balgarskotu Družstvu ud Banát détu i ucigurilu pate du Timišvár i nazaći - out nášte mestni savetnici ni gj stiska za brešćánete - , na Dáni Petrov détu si ij izgubil dene kača šofer i na  dicáta détu sa se álduvali  za na toze denj, na toze festivál konkurs  da se predstávati i banátsćéte balgare palćene ud Bréšća. Tija sa: RÁDULOV Gjuka Álex, SÁLMÁN Ándreeá, RÁDULOV Máriján Sebástján, DERMEŠTJOV Denésá, SEVERA Edy i RÁDULOV Georgijána i ni u sétnija red, mojta drugárća Máry Rádulov, détu zágjnu s méne se bréguva za teze dičeta.

    Po kasnu, gá duznájmi, za vu predstávimi ruda na nášta trudba, ali kako smi prejgráli na IX-ta edécja na toze festivál konkurs “LADA CU ZESTRE”.

CLXXIX.PUBOŽNUST U DETÁ

     Banátsćite balgare – palćene, vernici détu sa bli na upruštinje pu svetite mesta ud na toze sveti s pumušta na Balgarskotu Družstvu ud Banát - Rumanija sa se prebráli, ama  i ne sámu teéa, na 6 juni u grada Dédva – taj kaćétu mu dumami/naričemi néja brešćánete ali Detá.
   Kača redumu détu sa se prebireli du siga, u Stár  Bišnov, Vinga, Smékluš, Timišvár, Bréšća i vájda na drugje mesta détu áz gj ni znája, i za tuj vu, ama  i, i se mola i na tej,  da me uprustiti i uprustati, satu se kréni s idna Sveta Misa udslužna ud namáče na tuje družstvu- guspudin Stujáni MIRČIOV.
     Istu taj i u Detá i blá udslužna idna hubanka Sveta Misa. Glávnu i da pubdeleža ud hurtite na guspudin Stujáni MIRČIOV détu duma / ubážbe či u taze hubanka čarkva ud Dédva i pava féć/paruv pać détu ima prelega da služi Sveta Misa samičeći, U tazi čarkva i molili Boga u škulársćéte – léčejsćéte gudini, ga gotu i imáli prelega, i vájda u taze čarkva i dubávili – duma toj -milusta da izuči i posle da prejami toze sakraménat:- Svetija Red.

     Sled Sveta Misa, gusudin Stujáni MIRČIOV i puzvál sate prebránite u sedalištotu na Filiálata Dédva na Balgarskotu Družstvu ud Banát - Rumanija, da jadati i da pejati nadálja čarkovni i narudni pesmi, razbire se či na náša milini banátsći balgarsći palćensći jazéći.
Svetičta : Máry RÁDULOV


sâmbătă, 13 iunie 2015

CLXXVIII. BRAŠANCÉ 2015

PRAZNIKA NA ISUKRASTOVOTU SVETU TELO I SVETA KRAV
     Pu običája, sas Sveta Misa i purcucjon  smi dustignali vaz čtirte hubanći ultárčita, i taj smi molili i smi sláveli ISUKRASTOVOTU SVETU TELO I SVETA KRAV, i taze gudina u nášta milna čarkva ud manenotu, ama hubanku sélče Bréšća.

duminică, 7 iunie 2015

CLXXVII.ZÁGJNU U MLOGUETNIČNIJA TIMIŠVÁR

   


 Na 4 juni taze 2015-ta gudina Festivála ZÁGJNU U MLOGUETNIČNIJA TIMIŠVÁR – IMPREUNA IN TIMISOARA MULTICULTURALA i stégnal na tréćata edécja. Se razbire či ud počnivanjétu na festivala, Ansambal Brest ne falili ud na toze festivál uredén u IULIUS MALL. Ne fálili, otu gospugjata Náci Tuturilov, profesurća u Škulata broj 25 ud Timišvár, détu i uredila tuje sreštenj- festivál ne márela da mu puzvi, a néja furt smi nastojni da si predstávimi hubusta na nášta pesma igra i nusija.

    Ánsámbal Brest se ij predstávili s dve grup,  manenata i srednata i zágjnu sa začudli prebránite s hubanći banátsći balgarsći palćesni i balgarsći igri.

sâmbătă, 6 iunie 2015

CLXXVI.PRAZNIKA NA VINGÁNSKATA ČARKVA


SVETOTU TROJSTVU, 31 MÁJ 2015


      Hubankata  čarkva ud Vinga, i pusveténa na Svetotu Trojstvu. Tri personi: Baštá, Sin i Duh Svet, sate u idna samá-  Duha Svetija. Gulem práznéć na toze denj za sigášnite i bivšnite stanovnici na Vinga – stárija varuš Theresiápolis.
     Idna hubanka Sveta Misa i blá udslužina ud nekolkus misnic pukánati na toze denj u Vinga ud guspudina parok Stujáni Mirčjov, ama náj mlogu i harésvalu na vernicite détu sa zal del na taze Sveta Misa za trudbata na misnika Nikola LÁUŠ- buskupsći kancelár détu se`j putrudili da udsluži Svetata Misa i da ubádi predékata na náša skap májćén jazéći- banátsći balgarsći – palćensći.Mulitvata na vernicite i bla izmolna istu taj na náša jazići ud guspudina Čobi Mikloš parok u  Májlat.
     Pukraj tej sa služli i guspudin Kočk Zoltán - duševini misnić ( spiritual) u Katuličánsćija Léčej “Gerhardinum” ud Timišvár i, razbire se, i guspudin parok ud Vinga Stujáni Mirčjov.
     Sled Svetata Misa sate sa bli puzván u gumnutu/dvora na Balgarskata kašta na idin artističin prográm sastavin ud Ánsámbal Brest ud Bréšća, Ánsámbal Palućenka ud Stár Bišnov i Ánsámbal Balgarče ud Vinga.
     Na utvárenjitu na prográma, sled pozdrava na predsedátela na Filiala Vinga na Balgarskotu Družstvu ud Banat Rumanija- guspudáre Fránc Velčov, početnija Konsul na Republika Balgárija u Timišvár, negvotu veličánstvu Gjusi Nákov i predál pláketata pudarénam ud Posolnika na Republika Balgárija, negvotu veličánstvu Áleksándar Filipov, a posle predsedatela na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija, guspudáre deputat u Ruminsćija Parlamént Nikola Mirkovič i predál za vingánsćija muzej, parvata izpičetna kniga – za korektura -ud edécjata: “JOZU RILL I BANÁTSKATA BALGARSKA PISMENUST” pudpisana ud ávtore: Nik MÁRKOV.


    


   

   Razbire – se či sled tuj, istu taj, sate prebránite sa bli upuštuvani s jasći i pići zaubékulénu s mlogu vesilji i banátsci balgarsći palćensći pesmi izpeni ud guspudáre Románov.
ČESTIT PRÁZNÉĆ, MILNI BRÁJĆE I SISTRI !