duminică, 5 aprilie 2015

CLXI. GULEMATA NEDELE

     Dubližvam se s maneni, ama barži razkače du náj gulemija katulićánsći praznići : Velikdenj.
     U satu postnu vreme, ud Čista Sreda nasámi, seku denj smi molili i postli i smi se prepraveli duševnu i telovnu, pu križnija pać za Udzkrasnjenjtu na Guspudina Isukrast.
     Aku duševnu smi preprávni s pukora, križin pać i ispuvet, hájdati da vidimi, da preglademi málku iz prusta, vaz žinite, kaći se prepráveti tija za toze gulemi praznić.
     Ga hurtuvami za Velikdenj, parvata rabota détu mu dváde u pámeć – razbire`se gá smi u prusta – sa čarvénite jajcá.
     Etu nekolkus vazmožnust za da`s ufárbimi jajcáta  náturálnu:
    Vu predstávem nekolkus ud fárbite détu možimi da gj naprávimi ud različni razdbi, teze détu gj znája i áz.
Čarvénu utornu – čarvéni luk, čarvénu cviklo,cveći ud džur.
Pumaránčevu – beli luk, morkule
Žaltu- morkule, kura ud jábalka, limonji ali ud pumaránče
Zelénu- gjuzam (menta), spanák
Galabu –lisći ud čarvénu zélj
Burdonevu – lisći ud vrej, čarini čáj ali kafe
Fárbenjetu na jajcáta s luk čarvén

     Za da ufárbimi 15 jajcá imami nužda za luspite ud kulu pet po gulemi glavi luk. Se ugudati u idin garnéc u 2 – 3 litera détu bi blo dubre da ima vatrešnata starna po zatorna u farbata. Mlogu glávnu i da ni zabrávimi da ugudimi  dve lužici ucét, i da se varat kulu fartálj ud saháta na maneni oganj za da ni se izpukati.
     Seled gá se izvádati jajcáta  se ustávati da se isušati i da istinati, sled tuj se namážati sas slanina za da se leštejati.
     S luk i durgjáče moj da se fárbati jajcáta: se haznuvati luspite ud 1 kg čarvéni luk se ustávati zaleni u uda ud večera (náj málku 12 saháte), a drugija denj jajcáta se varat u taze uda zágjnu s idna lužica ucét. Jajcáta se ustávati u udata  štuti ištimi da bajati po zatornu ufárbni.

     Fárbenjétu na jajcáta s kafé
    Čarnata kafe za  ufárbi burdonevu jajcáta, ama za tuj , se svarati 5 – 6 lužičta kafe u idini po gulem garnéc. Se gudati jajcáta i se varati kulu 10 – 15 menute.
     I tuka, kača i sas luka, ud štuti jajcáta sedat po mlogu u taze uda, ud tam i se zatváre farbata. U makár kako stánj, da ni se zabrávi za ucéta détu i mlogu glávini či ni ustáve da se trij fárbata ud na jajcáta.

     Farbenjetu na jajcata s carvenu cviklo
     Dve darápčita čarvénu cvéklo se narežati na kocelčeta i se ugudati  u idini liter uda. Se ugudi i dve lužičta ucéti i se vari 10 – 15 menute. Aku prevarimi cviklotu udata za badi burdobeva.        Se zami ud na ogane ga udata i čarvénka kača rubina.
      Jajcáta se svarat mapraći kulu 5 – 7 menute, sled tuj se ugudati u taze čurba ud cviklo.
     Se daržati tolkus, kolku jáka ištimi da i fárbata – moj da se ustávati i cela noš.
     Za po barž i  da badati gutovi, jajcáta moj se svarat i sas cviklotu, ama moj da se puknati.
     Glávnu i za ud vreme na vreme da preglademi jajcáta  da ni nekaćés se satori tvarde jaku farbata.

     Fárbenjétu na jajcáta s čarvénu zélji
     Idno po manenu čarvénu zélče se nareži i  se ugudi da vri 15 – 20 menute u 1 liter i pulvina uda idve lužici ucét.
     Ud počnivanj čurbata za badi čarvéna zatorna, ama posle za   krén da bij kantu sénkava i na sétne za stáni galaba.
     Jajcáta moj da se ugudati da se varati i zágjnu s  zéljétu. Moj da se tréfi da se ja zalepi zélji na jajcáta i taj da izlejati po interensu ufárbni.
     Istu taj, noj da se svarati jajcáta i posle da se ugudati u precedénata uda i da se ustávati tolkus kolku ištiti da badati zatorni u fárbata.

     U neku saháti moj da se ufárbati fubanći galabničevi kulu 15 jajcá

     Za jajcáta da izlejati ufárbni hubanći, aku jajcáta se varat biz fárba, moj da se ugudati 1 – 2 lužici solj u udata i  da ni zabrávimi za 1 – 2 lužici ucéti.
     Sled gá zavri udata se ugudati jajcáta détu se varat  ud 5 du 7 menute kolku jáku ištimi da sa varéni. Ud ucéta mož bit ja da jajcáta da se ubelejati, ama posle za se ufárbati fubanći i remnivu.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu