miercuri, 5 noiembrie 2014

CVI. VÁRNA, STOLICATA NA BALGARETE UD PU CELIJA SVET.

 1 november – za námu katuličánete – Dene na Sate Svetci – Svi Svet, a za sate balgare Dene na narodnite buditele me i  “zavárili”  u mlogu hubanćija váruš ud na brega na istu taj hubankotu Čarnu Murji , Várna.
    Sam imáli gulemata prelega da prežuveja nekolkus dene u toze váruš za istena imenuvani - Stolicata na balgarete ud pu celija svet -  zágjnu s idna delegátia na balgarete ud Rumanija, da zama del na dejnusta na balgarete preku teze deni.
Delegácijata i  bla sastávna ud  clenve na:
Balgarskotu Družstvu ud Banat Rumanija
Asočijácijata “Brátstvo” ud Bukureš
Asočijácijata “Záedno” ud Teleorman
Asočijácijata “Balgarsći Korene” ud Izvoárele.
Hudožnika Emil Ceinski .
    Na 1 november – Dene na národnite buditele – zágjnu sas stanovnicite na grada, s náj gulemite daržávni puglavare i s gustenete ud pu celija svet smi zali del na parádjata uredéna za Dene na narodnite buditele. Piša po gore “gustenete ud pu celija svet” out  usreći 1 i 2 novembera i blo uredénu petotu gudišnu prebirenji na clenvete na Asočijácijata na Balgarete ud pu sveta i na deputátete u Svetovnija Parlamént na balgarete.
 Sam imali prlega da bada i áz pukraj balgarete ud Balgárija i ud ud čuzbina, da se raspuznájmi da važimi novi prijatelstva i da se veselimi zágjnu.
Ništa urtuvami tuka za sate raboti, po gulemi ali po maneni, problemi, némanijeta, žálusti ali rádust i strátegiji– out tuj za j četéti prez  interneta, na starnata na ásočijácijata, negu išta sámu da zabeleža mojta miselj, satu détu sam prežuveli pukraj milnite brájće  balgare, makari di da žuvejati tija.
Vláškata delegácija – ni právu taje imenuvanata nášta delegácija- i prespála preku teze deni na brega na Čarnotu Murji u hotela PERSEJ. Večera ud naj gornija kat na hotela “Čarnu Murji” smi videli hubusta na váruša Várna  denja, ama osubitu nušća, ga satu i zaubéklunenu u svetlust.

Nizabrávni deni smi prežuveli zágjnu, ujdinat u balgarscija duh i smi  vazal novi, i se nadevami trájni prijatelstva.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu