luni, 27 octombrie 2014

CIV. JESÉNSĆI PLODVE 2014


      Taze 2014-ta gudina praznikuvanjétu na sata gudišnata trudba i na jesénsćite plodve i stégnala na drugata edicija. Kača istensći krastijáne si ubráštemi polgleda  kantu náša Nebéscija Bašta sas zafálnust za blágusova détu smi gu dubávli  i či smi dustignali jesenjta i se rádvami za ploda na zemete, na jesénsćite plodve. Ama i telovnu praznikuvami, etu, za drugata gudina.U sabuta, 25 oktober  u Balgarskata kašta ud Bréšća sa se prebráli dicáta ud Ánsámbala Brest, tejnite rodnici i stári rodnici, ama i drugje stanovnici na náštu sélče i zágjnu smi praznikuvali, smi se veselili i smi se usešteli kača idna gulema familija.
      Dicáta sa se trudli da naćičati balgarskata kašta s mlogu različni jesésći podve, sas satu détu sa ij pákvali za u zimata tejnite rodnici i stári rodnici,  ama i sa naćičli i idna taj imenuvana “jesénska ćitka” s mlogu sláč i oška.
Za ubugatevanjétu na tvorčestvotu (pu vlášći - creativitate) na teze skapi dičeta  smi uredili da sekuj da izmisli i da naprávi s négvite račeta štuti po hubanći stávri naprávni ud jesénsći plodve. 
Za istena ud teze zlát račeta sa izlezali mlogu hubanći stvári, no tuj moj da se vidi prez svetičtata.
Nismi zabrávli nitu nášte hubanći igri, smi zasvirli  i smi se uluváli da izigrájmi milnite balgarsći i palćensći igri. Jesénskata ćitka, pu kaćétu sam kázali, napisal, po gore, naćična s trudbata  na dicáta, se ij kockala i srećnija i bili Severa Edy détu  ij izbrali da ja izigráj, pu ubičája, Rádulov Georgiána.

Veséljtu i kárelu nadálja i smi menali na taj imenuvanata igra : "Ugátaj kako jadéši". Dicáta vazani na učite sa dubáveli pu neštu da kuštuvati, ama i da ugátati kako jadati. Šála i smej i za dicáta, ama i za  sate prebránite otu sekuj sled neštu sládku, oška ali dunci i dubávili neštu ćéselu ali jutnivu.
Za po stárite smi uredili nadprevárvanjétu " Náj hubavata Bréšćánska rićija". Ud homa i blá izbrána rićijata dunésna ud Vánij Slávin. Otu ud tolkuse igra smi pustánali, smi si hápnali ud pitčetata i kulácte s mák i sirenj nagotvini ud Kini Slávin i Mári Rádulov, i posle i žaćta smi si ja smirili.

Taje ujdinati s mlogu rádust i vesili smi premenali toze denj s nadeždete i s ubićávanjétu da se sretimi, s pomuš Božija, i dugudini.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu