miercuri, 22 octombrie 2014

CII. SVETA MISA U TELEPA

   Čarkvata ud stárija i dnés, napusnatija Telep i pusvétena na Sveti Luku Evangjelist. Pu kaćétu sa se zapántli sate bivšnite stanovnici  na Telepa, i ne sámu tij, sa se prebrali na idna Sveta Misa u hubankata čarkva ud Telepa.

    Na toze denj, tojest u nedele, 19 oktober, sled idini denj ud Sveti Luku Evangjelist, sam imali gulemata prelega, da zema del na taze Sveta Misa. Za paruvi pać sam u Telepa i mlogu hubanći mégve sam prežuveli prez toze denj.

   Sami zapántili idin hubanći primer ud predikata na guspudina Ján Vásilčin:
    Idin čeleći i utádeli s mašinčitu nedgj, i na idna féći i pádnali idini gulemi kámak ud planinata báš nasreći pate, i taj čeleka ne mogali da meni ud négu.
    

   Zastánali  ij slezali i probali da uripi kámaka na starna za da méni. Razbire se či ne mogali da gu butni. Prez vreme e di varvi i drugi patnići. I toj slezva i proba da butni kámaka i out vidi či ni moj,  se vrášte žálini kantu mašnata. I taj dálja varvati si po više tima i sate si probati silte s gulemija buluvánji, gulemija kámak. Na idnaši idini ud tej  skáče i vika:


   - Za kako sedimi pa čekami kača glupavi. Hájdati da se ugudimi i zágjnu, vájda za gu uripimi. I razbire se či zagjnu sa gu uripli i sa mogali da menati i da patuvati nadálja.


    Hajdati, pu toze primeri, kaćétu  i dnés smi se prebráli,  milni  balgare palćene da ustánimi ujdinati i taj da predelejmi satu zlo i da badimi po jáći napreć vetrovete na zemájsćija žuvoti.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu