marți, 30 septembrie 2014

XCIV. FESTIVÁL NA BREŠĆÁNSKATA RIĆIJA

   Za istu u 27 septembera, sled katu sa ućistli ukulinata po stárite sa se prebrali u Balgarskata kašta na “Festival na brešćánskata rićija”.
 Taze gudina i parvata edicija na toze festivali i imalu sámu idini kazánj, ama  kača makári kakva rabota ali stvári s menevanjetu na vremeto za purastémi i se nadevami za dugudin da badimi po mlogija. 

   S pomušt Božija,  i slivte za rudati vájda po više.


  Guspudare Kápališ Péru s négvija pručuti kazánj détu gu mesti vaz čelka détu gu vika da mu izvari rićijata i dušali i u dvora na Balgarskata kašta, no s kazane palini, samu da se zapali. Taje, u neku hurta samu vu prekazali kaći smi izmenali nija toze denj.

   Vu čekami dugudini na drugata edicija na toze festival – FESTIVÁL NA BREŠĆÁNSKATA RIĆIJA


 

XCIII. Da`j napravimi dnes

   Puznatata véć siga ideja za učistvanj na ukulinata, redum,  preku idin denj “Let`s Do It” taze gudina sej daržála u sabuta , 27 septembera. Brešćánete, naj mládite clenve na Ánsámbal Brest nisa se ustávli po dole i sa krašteli toze denj :” Da`j napravimi dnes”.    Taj, tija sa prebráli mlogu čuváli s plástičeni butélći, stakla, taj imenuvani pet-ve i se pakvati da gj prededati za  da se izhaznuvati.XCII. BANÁTSĆI BALGARSĆI IGRI NA PARVATAEDICIJA NA ” MÁRÁMUREŠÁNSKA GÁLA NA UKRÁJNENCETE” U SOKA.

      Idini del ud Ánsambal Brest ud Bréšća i učátvali na praznika na ukrájnencete détu sej praznikuval u Soka. Teze nekolkus dicá sa puhodli sata ukulina s mloguetičnija ánsámbal ud détu párvat tal i tija.

       Na sate mesta ud nášta ukulina détu sa bli puzvani tojest Bréšća, Dénta, Dédva, Gatája no i siga u Soka, tija sa pukázali hubusta na nášte banátsći – balgarsći palćensći igi i nusija i sa raširvali Ánsámbala Brest za taj da badimi puznati u sata ukulina.
XCI. ÁNSÁMBAL BREST - 11 GUDINI.

  U sabuta, 20 septembera  dicáta ud Ánsámbal Brest sa se prebráli u Balgarskata kašta ud Bréšća da slávetI 11 gudini ud usnuvevanjetu na toze ánsámbal.     S rádust i vesili sa si naniséli napámeći za sate mesta détu sa gj puhodli i na kujatu sa raširvali hubusta na nášta májćenska balgarska palćenska pesma igra i nusija.
 S rádust i zafálvanji u sarcáta i premenali toze hubanći denj. I out sarcáta i dušite sa i bli palni s rádust, blažénstvu i zafálvanj, rakovoditelete na Ánsámbal Brest – Péri i Mári RÁDULOV s pumušta na nekolkus sarcáti rodnici  sa upékali kalbasi i uprážli krumpele za i telovnu da se ukripati. NA MLOGU HUBANCI I PLUDUVITI GUDIUNI U RAŠIRVANIJETU NA NÁŠTA PESMA IGRA I NUSIJA VU ŽELIMI MILNI DICÁ !XC. NEDELETE NA SPORTA U BRÉŠĆA- 2014

   Za drugata gudina Filiálata ud Bréšća na Balgarskotu Družstvu ud Banat i uredili taze hubanka nedele- nedelete na sporta.

   Preku sata nedle dicáta i mládite ud Bréšća sa imali prelega da se srešteti, da igrájati različni sportve, ama i da se zapuznájati po dubre i da ujáknati vrasćite détu gj ima véći medgju tej.


   Fotbal, handbal i mlogje drugja igri s topka ali bizi i mlogja drugja igri détu  ujáknivati duha  na razbirenjétu,  pu upatvanjetu na mladija Péri i Sebi RÁDULOV,sa kraluvali preku taze nedele.   I za da pukážati či nisa umuréni, pustánati ud tolkuse beganij i skáčeni nisa zabrávli da izigrájati  hubancite igri détu sa gj pákval da gj predstávati na brega na Čarnotu Murij ama i da varati kučene ali da valeti i prážati pitčeta s pena.LXXXIX. Ánsámbal BREST na vlašćija breći na Čarnotu Murji

      U perioda 26 – 31 áugusta, taze gudina, Ánsámbal BREST i  učástval na desetata edicja na pručutite festivále – ujdinati, taze gudina “DOBROGE MANDRA GRADINA” i “DOBROGE VATRA DE FOLCLOR”


   Out taze gudina sa se navaršli 10 gudini ud izdávanijetu, na teze dváta festivále, taz gudišnata edicja i prebrála više ud 40 ánsámbala i s mlogu po mlogje pejáče i svirci.

    Kača redumi détu smi hodli, i na brega na Čarnotu Murij smi pukázali u teze dene hubusta na nášta nusija i igra.

  
    Za málku vreme dicáta sa imáli prelega i da se naremnuvati na talazete na murijetu , da se ukapati i plaskudati malku, out seku posle pládne i na pu dve mesta smi  si pukázali nášte igri.


  
    Sate sa se čudli i sa mu remnuvali, no se vidi či sa imali za právu, out za sata trudba, Ánsámbal BREST i bili nagradéni s parvotu mestu. Se gordejmi s toze uspeh i gu predlágami kača zafalnust na rakovodstvutu na Balgarskotu Družstvu ud Banat - Rumanija – osubitu na predsedatela Nikola MIRKOVIČ,  kača pláća za uvervanjétu détu i imali u námu da mu práti da predstavemi banatsćite balgare.
U teze deni organizátorete sa uredili i idno nadprevárvanij u hubust i hitrust na mumičtata – MISS,  na kujetu Moni RADULOV i usujála trecotu mestu.