joi, 19 iunie 2014

LXXXVII. ČARNI OBLACI NAD BANÁTA…


Náj tamnata nošt, i blá nušta  usreći 17 i 18 juni, u 1951-ta gudina. Nékuj, ni nisla či i kadarini da razberi- se čudimi ud di putera, aku ni sámu ud Guspudina Boga – kolku sa pretarpeli i sa mogali da prežuvejati, nášte  dedve i prededve “ izdiganijétu u Baragáne.
Sa bli izdignati 12.791 familj, s  40.320 duši ud 258 sela…

            Sled dve nédeli “patuvanj” u marvensći vagone sa bli izfarni…da, izfarni…u baragánskata ramnina.
           Mi dvade u pámeći idna pesma, naprávna, izvádna ud teze nášte stanovnici na Bréšća…
”Baragánska ramnina, Bože, Bože”…
sámu aku némaši sarcu, nimoj da ni ti purčučurati saldzite…
          Ništa da piša drugja dáti za taze stramna dugadjája.... za probami da vu napiša na skoru, miseljta na nekolkusi hora, détu sa prežuveli i sa pátli u …baragánskata ramnina…i da uredimi “Čarni oblac preku Banáta” - Sreštenj na dicáta ud Ánsámbal Brest s izdignatite u Baragáne” taj kaćétu smi se ubéćáli u tozgudišnija prográm na  Balgarsku Družstvu ud Banát – Rumanija Filiála Bréšća na 8-ta pozicja.luni, 16 iunie 2014

LXXXVI. SVETOTU TORJSTVU - PRAZNIKA NA VINGÁNSKATA ČARKVA

     

 Hubankata vingánska čarkva mu i prebrála, hubanći naćična i taze gudina na Svetotu Trojstvu.


    Guspudini Stujánku MIRČIOV zágjnu sas mamáčete na Balgarskotu družstvu sa uredili idini mlogu hubanći práznići.


   Nimoj da ni se rádvaši ga se sreštemi brájce banátsci balgare palćene na takvize hubanći práznici, na takvize hubanći mesta. Izvanu rednu hubankata Sveta Misa za nu ustáni za dalgju vreme udajbina u pamećta, ama i hubankata predika i satu détu smi prežuveli prez toze denj kača gustene na nášte brájce vingane.ČESTITI PRÁZNICI MILNI VINGÁNE !

vineri, 13 iunie 2014

LXXXV. SVETOVNIJA KÁMPJONÁT PU FOTBALEtu či smi dučekal  Svetovinija Kámpionát pu fotbal - FIFA World Cup – Brázilja 2014 g.

Niji more da prezkázvami koj za prejgráj, boja za vu ustáva vás, či sam cigurini či po se razbireti ud méne…
Idno išta da vu ubáda : VU ČEKAMI U BALGARSKATA KAŠTA UD BRÉŠĆA DA GLADEMI ZÁGJNU TOZE SVETOVNIJA KÁMPIONÁT.
I za da skluča za vu napiša idna šalna…razbire se či pá za fotbal:

Ántrenore na Olánda…
… naznajeva na igricete či treba da igrájati fotbal sas Rumanija. Nikuj nemu za fotbala u teze guraštini.. Na idnaši purtáre/vratáre Van der Saar  i duma:
- Minčita, višti kaći za naprávimi: za igrája áz samičeći sas Rumanija i vija moj da  utiditi na piva, ištiti taj da naprávimi ?
   Sate sa bli saglásni. Sled idna piva sa utorli televizore i kako misliti či vidati: 1 -0 za Olánda, i ukáreli gol Van der Saar u petija menuti.
   Sate sa véseli, ugásnati televizore i káreti nadalja s pivata. Katu sa menali 90-te menute na novu cakati televizore i …..Romanija – Olanda 1 – 1 , gol ukáreni / baknati ud vlajsáta u 90 tija menuti.
   Sate sa učli na stádione i sa namerli Van der Saar žalini, revi s dvete race si krati ćikata ud glavata.
-  Kako sej tréflu  Van der Saar?
-  Mončita, jáku mi žálj, sa me izfarli…još u 6- tija menuti.
VU ČEKAMI U BALGARSKATA KAŠTA !

LXXXIV. ZÁGJNU U MLOGUETIČNIJA TIMIŠVÁR

11 juni 2014 g. II-ta edicja – IULIUS MALL - TIMIŠVÁR


   Ánsámbala BREST ud Bréšća i bili puzváni i na drugata edicja na toze hubanćija festiváli. Sas rádust smi zal del na festivále s pu idini tal ud dvete grupi na ánsámbala, srednata i manenata.
   Na sčenata ud mall-a ud Timišvár sa se vazkáčli máj 30 ánsámbale ali grupi ud dicá détu sa naračeli poezij sa igrali ali sa peli, ud sate nácji medgju kujati i nija banátsćite balgare – palćene predstávni ud dicáta ud Ánsámbal Brest ud Bréšća. Mlogu hubanći ártističini prográm sa mogali da vidat sate unezi détu sa se prebráli, out sekuj i dušal s náj hubankotu détu i ima za da si predstávi nácjata ali škulata détu uči. Više ud 5 saháte i trájali prográma.
   Razbire se či náštu “sedenj” u Timišvári sej prudaldzilu s mlogu po više otu dicáta sa iskali da izvidati satu détu i ima u toze mall ud jádenj du igri ud sekak fel.
   Za hubanćija prográm pukázan sastávini ud 2 plaćensći  igri na manenata grupa i 4 na srednata grupa – palćensći, mončita, mumičta i balgarsći smi bli nadareni s diploma i s pukánata da učástvami i du gudini na toze festiváli.
  Ne u sétnija red ištimi da zafálem na Náci Tuturilov – banátska balgarka – palćenka détu i prufésurća u Škulata broj 25 – organizatore ta toze festivál - ud Timišvári i détu i imála briga za námu prez vremeto na festivále ama i na dicáta détu sa zal del na festivále biz da mamrati či i mlogu guraštu i détu se gordejati s nášta hubanka i milna nárudna nusija i igra.

AMURARITA Bety
BRATAN Fabian
CIOCAN Neluta
CZILIOV Gianina
ORASANU Sebastian Ionut
PETER Patricia
RADULOV Georgiana
RADULOV Marian Sebastian
RADULOV Monika
SALMAN Sebastian
SEVERA Eduard
SLAVIN Gabriela
SLAVIN Maya Katerina
TAPANOV Patrik Beniamin
TUTURILOV Sebastian
Zaistu zafálemi i na šofera Jivkov Kogj i na Mári Rádulov za sata trudba.

joi, 12 iunie 2014

LXXXIII. DUHVETE 2014   Taze gudina Slezvanjetu na Duha Svetija - Duhvete i bili idini mlogu ploduviti práznéći pu kultura i sport.  Na toze práznéći, nekolkusi brájće ud Stári Bišnov, na čélu s birova, sa mu puhodli.
   Razbire se či zágjnu smi zal del na Sveta Misa, smi pladnuvali u Balgarskata kašta i posle pládne smi izigráli  málku fotbali.Taj kaćitu i rékal i guspudare Gjusi Nakov, i bili idini mlogu hubanći denj, parvija - duma toj- détu i igráli fotbal  zágjnu s sina - mu détu gu zvati za istu Gjusi Nakov. No i drugja brešćáne sa igráli u ekipata na Stári Bišnov, megju tej i bla i Georgiána Rádulov, idinstvenotu mumiče détu i igrálu, treba da prepuznájmi či po dubre, po hubeve ud nekolkusi ud mončitata. 
 Večera, s počnivanij ud 7 saháte, na mojta inécjátiva sej uredili idini izvani rednu hubanći artističini prográm. Ud katu se pánta na brešćánskata sčena ne imálu tolkuse hora najdnaši. Sa bli pukánati, i se razbire či sa dušli i sa mu pukázali tejnite narudni igri ánsámbalete na slednite malčenstva: - Srabsćija ánsámbal "Sveti Nikola" ud Deta,  mámini ud Djána Tatarušánu.Tija sa mu pukázali dve hubanći igri pu koreográfijata na: Senadin Krističi i Ognian Krstiči.

 - Slováčćija ánsámbal " FIALOCKA" ud Butin, koreográf BAITAR Iarka.


- Nemsćija ánsámabal “EDELWEIß “ ud Deta. Glávnu ij da pudbeležimi tuka či katu sam gj pukánali da dodati na Duhvete u Bréšća sa mi odguvorli či némati nitu ime na ánsámbala i dabe se probati da se udkrénati, no katu sam i rékali da dodati makár kolku málku, báš i aku ni igrájati na sčenata, sa se " razsvedili" telefonete i prez málku varvi s cidulče u rakata s imetu na ánsámbala. No taj sej rudili nemsćija ánsámbal  “EDELWEIß“ ud Deta. 
- Madzersćija ánsámbal " BUZAVIRAG" mamini ud  TAMASI Emese, koreográf - instruktor OMBOS Andras détu i mamáči na madgersćija ánsámbal SZEGED TANCEGYUTTES ud Szeged - Madzersku.
 - Vlásćija ánsámbal " FLORI DE CRIN " ud Dénta mámini ud Mirela Giorici, instruktor koreográf  Nicolae Marta.

   
I ne u sétnija red, banátsci balgarsćija palćensći i brešćánsci ánsámbal BREST s negvite tri grup, mámini ud méne i mojta drugárća (Péri i Máry RÁDULOV).
Nismi mogali da se naremnuvami na hubusta na nusijte i igrite na teze malčenstvá. Za tejnata trudba sate ánsámbale i futbolskata bišnovska  ekipa, i mamáčete  ali koreografe/ istruktore sa bli nagradéni s diplomi sa bli upuštuvani s jasći , pići i sláči.
   
Neka da slezi i nad námu Duha Svetija, da mu naprávi da razberémi da si pázimi i nadalja verata, nisijata, jazika, igrite trádicijete i  nášte skapi majćinsći banátsći balgarsći - palćensći običájete


 TAJ DA MU BOG PUMOGNI .

LXXXII. 5 MÁJ, SVETOVNIJA DENJ NA OKOLNATA SREDASatu ud naoklu námu, naturata, sátu détu mu ubékuleva , sate vankašnite fáctore détu sa  svazani s hora i stvári zlamenuva okolnata sreda, ali medija.
   Dene 5 juni i bili izbrán za sekugudišin denj  na okolnata sreda - ma medija - World Environment Day. Toze denj se praznékuva u mlogja daržávi, náj málku 100 daržávi ud na sveta s počnivanj ud 1972-ta gudina. U taze 1972-ga gudina u Stockholm na Konferéncata za čeleskotu zdrávu se ij udlačlu či treba nakuražina trudbata za čistusta na medija - okolnata sreda.
   Néja u Bréšća, náj manenite ekolodziste, clenvete na Ánsámbal Brest smi se spumenali za toze denj i za kolku vredi da pázimi čistusta na satu détu i naoklu námu i smi se udlačli či za imami briga ud siga nadálja za teze raboti. Za se trudimi za prebirenj na smetite na baška, tojest selektévnu prebirenj za taj da moj da se pázi čistusta na zemete no i náštu zdrávu.
    Za se trudimi za tuj, i za da i se vidi tuj,  za prebiremi pet-vete, plastéčnite "stakla" tolkusi častu namervani iz duma , u náša žuvoti, ama za žalusti i redumi pu détu stepemi, i taj da gj predadém za da se izhaznuvati.
   Za vu pišimi, po kasnu, kolku sméti smi prebráli i kaći smi gj izhaznuvali. No, tuj  i gulema rabota, da zaslužvaši lejve ud sméti, no i u tuj vreme da paziši čistusta na okulinata,  náštu i  na nášte milni zdrávu.

miercuri, 4 iunie 2014

LXXXI. SINCA RAZLIĆNI, SINCA IDNÁKVI- II -03 JUNI  u BRÉŠĆA
     Etu či  kaćétu menuva vremeto, nija napreduvami u učenjétu na novi igri.
     Toze denj, u tornić smi se prebrál sate malčestva ud ukulinata u Balgarskata kašta ud Bréšća.
     Smi prejali gustenete s rádust u sarcáta i zágjnu, kaćétu i du siga,  smi se veselili, ama i smi učili igrite. Za da gj upuštuvami, smi i zaváleli pitčeta za da uluvati puteri, da se ukripat i taj zágjnu da se veselimi, pu kaćétu sam rékal  ali po dubre ubádnu – napisali s rabota, tojest s učeni na igrite na sate malčenstva.


  
     Gustenete nisa mogali da se naremnuvati na bugacéjata ud Balgarskata kašta ud Bréća, no le ni u mlogje sela, ali po dubre ubádnu u nitu idno sélče ud ukulinata néma i sála gulema s tarpézi i stulove, prust sas satu potrebnu da se gotvi,  sportna báza sas sintetéčini teren za fotbal i tenis i ni u sétnija red hubankata sčena.
   Taj či, na sétne katu smi se razdelili, gustenete sa se ubéćáli či za se sreštemi po mlogja pate u Bréšća, otu tvarde mlogu i harésvalu.  No udvan váruša Dédva smi, dubávli još idna pukána za idno sreštenj u Butén. Sate teze sreštenjita, i ne sámu, tija mu dusvedočvati još idnaš, aku i nužnu či u mloguetéčnija Banát kraluva razbirenjitu megju horata, makár kakva nácija da sa tija.
         I još idno néstu smi razmeli, nija dicáta ud Ánsámbal Brest, tuj či zajistena se gordejmi či smi banátsći - balgare palćene.


LXXX. Festivála na Etničesćite Malcinstvá ud Banat      U nedele, 1 juni 2014 –ta gudina u Muzeja na Banátskotu Sélu ud Timišvár sa se prebrái stotni hora, sate mámni ud želbata da vidati hubanćite nusij na malčinstváta détu žuvejati u Banáta i tejnite igri i pesmi. U toze hubanćija denj – 1 juni – dene na dicáta sej uredilu 14 –ta edicja na Festivál na Etničesćite Malcinstvá ud Banát.
      Nekolkus para dicá ud Ánsámbal Brest un Bréšća sa imáli prelea ga zamati del na toze mlogu hubanćija festivál. 
       Nitu ni bi mogalu da fálimi, out taze gudina banátsćite – balgare palćene sa bli  “kumove”  na taze prujáva, taj kaćitu i obićája vazi vlajsáta, no razbire-se predstávni ud náša predsedátel generál i deputát  u Ruminsćija parlamént.       Sled parádata na nusijte, malčenstváta sa predstávli idin hubanći ártističini prográm sastávini ud:  banátsćite – balgare palćene – Slávjak ud Timišvár i Palućenka ud Stár Bišnov, madzerete – Butykos ud Dumbravica, memcete – Banater Rosmarein ud Timišvár i ánsámbala sastávini ud dica - Hanschen Klein, sarbitu – Sveti Nikola ud Dénjáš, čehete – Modracek ud Sfinta Elena (okrad Káráş-Severin), ucrájénencete – Moloda Nadla ud Soka i Kalena ud Štiuka, čuhutete –  ditinskata grupa - Shalom ud Timišvár, céganete– Trandáfer ud Maguri, slovácete – Datelinka ud Bihor, itáljencete– spečjálni puzváni, ánsámbala ud Forgarja Friuli ud Itálja i nejolkusi dicá ud Liebling, détu sa narečeli poezij.

luni, 2 iunie 2014

LXXIX. 1 JUNI 2014
   Taze gudina 1 juni sej pádnali nedele, hubanći denj, i u toze denj - Internácijonálnija denj na dicáta - smi se mislili da gu praznikuvami, da gu pudbeležimi s idin turnir pu futbol.

   Sportnata árena ud gumnutu / dvora na Balgarskata kašta nu čeka i prejéme.

   Ama nekolus kápći ćisa sa rasprahuvali prebránite, dicá, ama i po stári. No igrite nisa se prudalgeli tolkuse i out idin tál ud dicáta ud ánsámbal Brest, i áz s drugárcata-mi Mary RÁDULOV, rakovoditele na  toze ánsámbal i trebalu da stégnimi u Timišvár na  “Festivála na Etničesćite Malcinstvá ud Banat”.

   NA MLOGU, HUBANĆI I RÁDUSNI GUDINI, VU ŽELIMI MILNI I SKAPI DICÁ !

   Nideti da zabráviti idna réć détu kázva “ Idnaši, za bljasni slancitu i na nášta ulca” No nija čekami vakáncata i slancitu či imami mlogja prebirenjta détu treba da gj uredimi ( Nedelete na sporta, Denite na Ánsámbal Brest, Denite na mladéža ud Bréšća, gustenstvu u Stári Bišnov i Lipuv… I mlogja drugja, na kujatu vu čekami s rádust.

LXXVIII.KUPA "DON BOSKO"MUŽLJA, 31 MÁJ 2014


   


   Na pukánata na guspudin Stoján KÁLAPIŠ, smi se zarádvali i homa smi krénali da se pákvami za da zamimi del na idini hubanći turnir pu fotbal imenuvani DON BOSKO KUPA.

   Hubanći denj smi izmenali u Mužlja – Zrenjánin u Sarbija.
   Dicáta, mončitata ud internáta Emaus ud Mužlija sa orgánizatorete na toze turnir, i se rádvami či smi imali prelega da se raspuznájmi, da premenéni idini hubanći denj, palin sas sport i s fairplay. Némami hurti da vu prekáža radusta na dicáta détu se gordejati či sa zali del na idini internácjonálin turnir, či sa imáli prelega da se raspuznájati prez sporta i či svaskata i blá vazana, i ud sigá nadalja za se sreštemi joši mlogja pate. 
    Out sam hurtuvali za fairplay… za vu ubáda, napiša koko mij ustánalu na méne u sarcito ud toze denj. 
   Na idna féć u sétnata igra, u igrata détu andz détu prejgráva zeme parvotu mestu, u finálata, idno monče i pádnalu, i out se ij igráli na beton, sej udárili po jáku u glavata, no i moreli da se umenati igricete, i toj da izlej za da se ceri. Prez málku vreme nončitu sej varnalu u terena za da si zami drejata, no i menali nazaći puhortata, a purtáre, ali vratáre ali bišnovsći kapuša - kaći se imenuva ondz détu pázi da ni se dubáveti gulove – sej ubarnali i gu ij zapitali kaći se usešte….u tuj vreme nekuj i ritnali topkata, i toj saštisani ne mogali da upázi puhortata…..Toze i bili idinstvenija gol….Siga sam razbrali kako za menuva fairplay…ali milusarcnust kantu bližnika či fairplay zamenuva da prejémiši regulaménta i da ni se udbivaši ud négu.  
   Brávo monče ! 
   Ud mene ti vrediši náj gulemata nagráda na toze turnir…
   Treba da pudbeleža či sate dicá détu sa učástvali, sa zal del na toze turnir sa bli pudaréni s pu idna diploma a ekipata BREST ud Bréšća i blá pudaréna s idna hubanka kupa.