miercuri, 14 mai 2014

LXXI. “ DRUŽSTVUTU 99 ”Imálu idnaši, udkole vreme idna mlogu gulema daržáva, idno gulemu králjistvu s mlogu vredni i pámetni hora.Tuje kraljistvu i blo vládanu ud idin králji, détu i žuveli  u mlogu gulema bugacija ama, makári či i imáli satu kakotu si žélili, kakotu čeleškata pámeći mlogu mačnu moj da si izmisli, ne se usešteli rádusini i blažéni.
U idin denj krále i sapćásali  či idini ud mlogjete négvite slugji ga gotu gu ij viždeli, furti i pel i  vesélijtu muj razcaftevalu licitu u vremeto na rabotata. I krénali da se misli ud kako toj, gulemi králj, vladánaci ma tolkuse hora, s mlogja paláte , bugacij i slugji, niji rádusini i blažéni a taze sluga détu spi u štaloga vaz márvite i tolkuse rádusini.
Krále i zapitali slugata: - Za kako si taj rádusini, seku denj ?
Slugata mu ij udguvorila: - Čestiti králj, áz sam idna manena vášta sluga, i zágjinu s mojta familija némami drugja nuždi i buni sámu da imami di da si pudbéjmi glavata, da si uvéjémi telotu i da si napalnimi stumáka, tuj satu i imami ud vás i vu zafálemi za tuj.
Krále ne bili nékaki zaduolini za dubávnija odguvori, za tuj j vikali vaz négu idini gulemi pismuznánaci i mu ij izubádili satu kakoti gi stiska, buli i mu mači miseljta denj i noši.
Sled katu pismuznánaca i čul satu détu mu ij ubádili krále i kako i udguvorila slugata, sej prumislili málku i kázali na krále:
-         Čestiti králj áz taj misla či toze čeleći néji u “družstvutu 99 ”, néji cleni na tuj družstvu.
-         Družstvu 99 ? Kako i tuj družstvu ? I zapitali dálja krále.
Pismuznánaca mu udguváre : Čestiti králj, za da razberéti u istena  kako i s tuj družstvu gudeti 99  dukate u idno turbiče i ustavetiji napreći vratáta na slugata za da ij nameri.
Krále taj i naprávili.  Katu slugata i namerila turbičitu barži flezali s néji u kašti, i utorili i ij izkrisnali ud rádust. Šastisani i upačisani ud sletlusta na dukatete si ij vikali žinata-mu i sa krénali da gj četati. Makari či sa gj prečali po mlogija pate sekuj ud tej,   sa sapćásali či sas sate sa 99 dukate, razbire-se zlátni dukate. Sa zabrávli da se rádvati i da si právati plánve kaći za gi izhárati i sa se uluváli da trasati idina dukati détu sa mislili téja či fáil ud turbičitu.
Nimoj da baj da sa 99, sekaći sa bli 100 i idina smi gu raznéli  pu nedgj, sa se mislili téja.
Zabedeva sa trasli preku satu, nisa namerli idina dukati.
Kasnu, veći i nabližvalu sreć nošt , pustanati ud tolkus trasenij sa se udlačli da rabutati po mlogu, da šporvati, da ni se raskérvati nikaći i taj da dustignati da preberati lejve da kupati još idini dukati za da badati sto. Ud toze denj žuvota i sej umenali. Naša čeleći i krénali da badi zabunati, da uslábe, da se svádi s dicáta-mu či jadati tvarde mlogu i ni šporvati da preberati lejve za da kupati dukata. Krále i sapćásali či slugati néji više taj véseli i ni peji više. Začudini i zabunati či kako sej tréflu s taze négva sluga, či se ij umenali tolkuse mlogu, i viknali nanovu pismuznánaca da gu razsvetli.
Pismuznánaca mu ij kázali: - Čestit králj, siga vášta sluga i flezala u “družstvutu 99”. Taj sam krašteli áz sate hora détu imati i zaslužvati za dosta za da užuvevati, imati i neštu udvišnu, moj da gudati i neštu na starna, ama téja nékade nisa zaduolni s tuj détu i imati.
Sate teze se trudati da zaslužati po mlogu, da sa po možni, ama u tuj vreme zabráveti da molati Boga,  da sa pušténi i punizni, se umenati, gj udávi nikajélstvotu i gázati satu naoklu tej sámu da imati téja po više.
Razbráli j krále kaći sedati rabotite, sej razžálili či takoze  neštu moj da se dugudi  pu negvotu kraljistvu..

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu