vineri, 30 mai 2014

LXXVII. SINCA RAZLIĆNI, SINCA IDNÁKVI"SINCA RAZLIĆNI, SINCA IDNÁKVI"

“TOŢI DIFERIŢI, TOŢI EGALI”

          Teze déne, s gordust i rádust u sarcáta smi prejali pukánata na clenvete na Ásočiácjata Timiš Totontal ud Dédva (Deta). Nija, Ánsámbal BREST ud Bréšća smi bli pukánati da zamimi del u idin projekt détu si žéli da pukáži či, taj kaćétu i bili inemuvani toze projekt, taze inécjátiva, či makár či smi različni u nuséja, igri, pesmi i jazici, smi idnakvi kača personi i smi inákvi napreći Guspudina Boga.

Drugija cél na taze inécjátiva, détu mlogu mu harésva na námu, i da raširvami hubusta na nášta nusij, pesmi, igri i običáje, i tuje ne sámu u ukulinata, negu na štuti po mlogje mesta.


Smi se prebrali 7 nácjonálnost : balgare – palćene, madžere, sarbi, slováci, vlajsa, nemce i cégane. I taj smi krénali na pać. Se trudimi néja da gj naučimi sate ud tej nekolkusi razkače ud nášte igri, a téja, na tejna red da mu naučati tejnite igri.

            Taj, ujdinati za možimi po lésnu da raširvami nášte igri u sate mesta détu žuvejati teze 7 nácjonálnosti.


Nija se gurdejmi  či smi bli pukánati, makár či sámu nekolkusi pára – le smi osvedomni, smi salglásni či nitu da bi iskali nibi mogalu da preberémi na idna sčena 7 ánsámbale - i usarcéni se rádvami či za imami vazmožnust da stégnimi na po mlogje mesta, na po mlogje sčeni da si pukážimi nášta nuséja i nášte igri. No se gurdejmi i se fálimi i s tuj či u dva dni smi gj naučili i balgarsći ama i palćensći igri i nija smi naučili srabsći, madžersći no i málku slovácsći.

 Za sate badeštite prebirenjéta za vu piša i nadálja.

joi, 29 mai 2014

LXXVI. 50 GUDINI MISNIĆ1963 – 2013 - 50 GUDINI MISNIĆ – ÁUGUSTINOV Gjuka – KANONIĆ, ÁRHIDIAKON, KAPLÁN NA SVETI BAŠTA PÁPA, DEKÁN, PAROK.

                                                   ali

1963 – 2014 - 51 GUDINA MISNIĆ – ÁUGUSTINOV Gjuka – KANONIĆ, ÁRHIDIAKON, KAPLÁN NA SVETI BAŠTA PÁPA, DEKÁN, PAROK.

U sétnotu publikuvanij ud toze blog, tojest na publikuvanijetu s borj 75, sam preubarnali na  banátsći – balgarsći palćensci jazići dugadjájata namerna pu svetovnata mreža – interneta – “Praznata kučija” - ama za parva feć sam čuli toze primer ud Monsenior/Monsignor Gjuka Áugustinov.
Ni moja da zabráva guraštija glási, hubanćite predići détu smi gj slušeli s utorni sarca seku Sveta Misa u vremeto détu Monsenior/Monsignor Gjuka Áugustinov i služili u Bréšća. Ud négu sam, i smi bli krašteni, smi prejali sa paruv pać Svetotu Prečistinj, smi bli Krizmini i Vinčeni. Kakvi drugje spomene moj da zapánti čeleći u négva žuvoti na taze zeme udvani denite détu i dubávil teze  Sveti Sakraménte.
Makári či – prepuznávam, kasnu, mlogu kasnu, sledi idna gudina, ama se nadevami či i za méne za ghiltva idna stára reč : “Aku si prepuznáši greškata, si pulvina uprusténi” – tvarde kasnu se spumenevami na teze hubanći i pluduviti 50 gudini – ali po cigurnu ubádnu dnés, 51 gudina -u taze taška, ama veličánska trudba, vredi sledi teze 50, seku gudina da se spumena i da se spumenimi da se radvami za seku gudina, nadevami se nija još makár tolkuse gudini.

Néka da vu Bog žuvej i izdarže da mu mámiti i upatvati námu banátsćite – balgare palćene !

TAJ DA MU BOG PUMOGNI !miercuri, 28 mai 2014

LXXV. PRÁZNATA KUČIJA…   Idanaši idini čeleći, bašta s mégvotu monče sa patuvali du kumšijskotu sélu. Udkole vreme  sej tréflu tuj, taj či tija sa pešuvali…Na idnaši baštata i zastánal, se učuva i zapita sina-mu;
-         Sinko, udvan nebésćite živinčeta, détu pejati, ti čuš još neštu?
Sina sej uslušeli i mu udguváre:
-         Čuja či varvi idna kučija…
-          Imaši za právu, mu udguváre baštata. Varvi idna prázna kučija.
   Sej začudili sina, sej prumislili za neku még…. I zapitali:
-         Ud di znáti vija či i prázna , či áz nitu ni ja vida ?
-         I tvarde lésnu da si dediš isapt či taze kučija i prázna pu kaćitu se čuj horcanéjetu. Ud štuti i po prázna, po léka ud tolkusi se čuj po jáku, out horca.

Za sati négva  žuvoti sina ne zabrávili hurtite na négva milnija, stári bašta.
Ga got sej tréfvalu da sreti  neku čeleći détu hurtuva tvarde mlogu, ama  i biz vrednust, ga pliska u vetara, sámu či néma drugu da právi, détu se fáil i kojtu misli či kača négu néma drugi na sveta, po mudar i po izvanredini, détu se barka u hurtata na drugjete či le toj po znáj makár za kako da se hurtuva, s ij nanásel napámeći za mudrite hurti na négva bašta:
“Ud štuti i po prázna kučijata, ud tám po jáku i ud po nadeléku se čuj tejnotu horcanij.”

LXXIV. EUROPEJSĆI IZBORE22 -25 MÁJ 2014 - IZBORE ZA EUROPEJSĆIJA PARLAMÉNT   S mládi i stári sincata glasuvami na toze denj, natiskani, káreni i prekáreni ud mlogjete partij détu se borati za neku mestu u toze Europejsći Parlamént.
   Izborete sa počnali véći ud čtvartak, 22 máj u Olánda i u Ujdinatija Regát, tojest Ánglija, Skocja i u Severna Irlándja, no u teze čtiri dene, du nedele za si izbirati koj da gj vláda tej i Europa, 400 miljone europejce.
   Taj se vidi či tazi gudišnite izbore, détu sa parvi sledi Dogovora / Trátáta ud Lisabona sa mlogu glávni. Treba da si izberémi 751 europejsći deputáte sas sate , no Rumanija za si izberémi 32. Vájda mlogje ud námu, po mladite vájda i se spi, po stárite vájda sa pustánati pa taj ne mu báš da stánimi, da se ublečémi pa da idimi / utidimi da glasuvami, da izbirémi. No aku tuj právimi, nimami za kako da se revemi či mu nataževa žuvota i pretiska némanjtu. Sam čuli i tuj či mlogije dumati či ni gj stiska tej koj za vláda Europa, no da bi blo za birova na séltu ali váruša, tugazi vredi da si "gubiši vremeto".
   Ništa i niti ni si namervami hurtite za da vu predora da idini na izbore, da izleziti ud vás i da se čuj vášta ole, idnaši či toze post za gu digna  na bloga dabe u pundelnići, ga vić  za badi kasnu, i u drugj ret či tuje vija sami treba da i razberéti. Viditi vija, u Belgija, Cipru, Grecia j Luxemburg glasuvanijéti i namorenu /obligátoriju. Ama za kako? Tija sa po gore ali po dole ud námu ? Pukaćitu sami kázali na  tuje pitánce sámu vija sami možiti da si udguvoriti..misleti-se.....

marți, 27 mai 2014

LXXIII. BREST NA FESTIVÁL SZEJKE 2014BREST NA FESTIVÁL SZEJKE 2014 U ODORHEJU SEKUJESK

          Sámu na nekolkusi kilumétere ud váruša Odorhejul Sekujesk se namerva stácjunete  Szejke. Imetu varvi, se tagli  se uplište s imetu na etnográfa Orbán Balázs, détu i zakupáni na teze mestu. Na brega se namervati mlogu hubanći  ud poručutite sekujsći puhorti. Teze puhorti sa puznáti na mlogja mesta ud pu sveta. Naj stárata puhorta ima kulu 200 gudini i ta i bla dunésna ud kumšijskotu sélče Fenyed (Feliceni).
          Orbán Balázs i žuveli medgju gudinte 1829-1890,  toj i bili pisátelj, istorik,  etnográf,  štampári i mlogu puznata licnusti.  
          Za dicáta ud Ánsámbal Brest niji  za parva feć détu dvádeti na toze pručuti festivál. Parvata féći, istena ij  či sámu nekolkus ud tej, tojest dicáta ud gulemija sastáv sa bli u 2005 –ta gudina.
          Hubanći i blo, dicáta sa izmenali dva dnj hubanći pu teze mesta, sa pukázali hubusta na nášta pesma, igra i nusija na sate támšnite  ama i na mlogjete gustene détu sa puhodili toze festivál. Pustánati, umuréni i niduspáni sled idna cela nošt patuvanj smi stignal nazaći u Bréšća, i si káremi žuvota nadálja, mlogja ud dicáta sa učli na škula, pu kaćétu sam pisali, pustánati ama s gordust či sa raširvali balgarskata pesma igra i nusija i s zafálnust  kantu Balgarskotu družstvu ud Banát – Rumanija za máterijalnata pomust / trošaka sa učástvanijétu na toze Festivál.
joi, 15 mai 2014

LXXII. ŽUVIJA, MILUSTIVI SAHÁTI


   Se prekázva ud starnj či i  žuveli  idini mlogu stári čeleći, gulemi i pručuti májsturi - détu sej razbireli da namestva saháte – čeásovnikár.

   Idini denj, kaćitu sej šétali toj iz gurata, da trasi gabi i da si naberi neku suvu klonče, videl ij toi idin saháti  pu dole pukraj idini dubeli i stári žalak.

   Saháta i bili gulemi, taj kača idno čitir gudišnu ditenče, jazicite sa  mu bli ud zlátu, a borojvete – numerete, naćični sas skapi kámačeta.

   U négva dalgija žuvoti, náša čeleći ne videl taj hubanći saháti. Mlogu sej čudili na négvata hubus, ama makár kolku gu ij varteli nasmi i natáta, saháta ne utvádeli. Čeleka sej udlačili da gu zémi u tej i da proba da gu namesti.

   U unuj vreme u seku saháti i žuveli pu idin maneni čeleći – čeleče.

   Toj i bili ondz détu i varteli cájgerete i s idno čukče i čukali pu cel denj i nošt za horata da čujati puznátija tik-ták… ama saháta détu gu i namerili, stárca ne imáli čeleče u négu.

  Ama čeleka i imáli idno čeleče izustánatu ud idin stári - véti saháti détu negvata gázda guj istarváli i gu ij izgázili, taj či i zal čelečitu pa i premestili u zlátnija, namerin saháti. Sled katu gu ij namestili, gu ij ugudili na lávcata, i čekali, vájda za dodi nekuj da si gu puznáj i da mu gu varni.

   Taj sej tréflu či cáre na taze ukulina, i menali idnaši  du vaz stárca pa i videli hubanćija saháti, gu ij zaharésvali i gu ij kupili.

   Zanéli gu ij u tej, u paláta, namerili mu ij idno mestu u desnicata na trona, no i gudili katánte da gu pázati denj i nošt.

   Ud toze denj, čudni raboti sa krénali da se dugáždeti. Ga goti i dvádeli vaz cáre neku ćaburi, neku gazdášći čeleći da se revi  ud páurete, niti ni svári  cáre da izirči : Te slušemi, imaši idini saháti vreme, homa i menalu vremeto, a bugátija čeleći ne svárili de izirči nitu idna hurta.

    Bugátija čeleći jadosini i moreli da si utidi, bizi da svári da ubábi neštu na cáre. Ama gá i dvádela vaz cáre pu neku uduvica détu sej žálila na cáre či za tejnata rabota bugátija ništi daj dedi niti ćésela zélena čurba- cáre j rékali:

 – Urtuvaj po barži, či némami tolkus vreme da si guba s tébe !  Imaši idini mig …

    I etu či čudésnija zlátini saháti i zastávili vremeto, i toze mig i trájali, i trájali, durdi sirmáškata žina ne si ubádila satu détu i imála na sarcito.

   Sa sapćásali tuj, možnite i bugátite gazdáše , sa se prebráli i sa učli vaz cáre da  se tužati.

- Čestiti cár, ni možimi više da tarpimi, váša saháti ni hodi ubeve, i mu ugurčeva žuvota.

   Cáre i prátili slugite da dunesati stárca, da namesti saháta. Dušali i stárca, i zal saháta i si učali zabunati. Katu i stignali u tei i izvádili čelečitu ud saháta pa i zapitali:  - Kako se ij tréflu ?

- Bože, Bože ! -I šuknalu čelečitu- koko da se práva katu taj me deka sarcito ? Sarcito mi šapni da darža sas sirmásete i taj dukáremi vremeto kaćitu me deka sarcito, tojest da darža sa sirmásete, ama rabagije páure.

   Stárca sej zabunali, ama i negu pa taj gu i dekalu sarcito.  I za da se udkupi ud cáre, stárca i zanéli saháta vazi drugj májsturi.

   Toze májsturi i umenali žuvotu čeleče s idno železnu čeleče, détu ne imálu sarci, za da buta to cájgerete na saháta.

   Mlogu sa se rádvali bugátite hora, či sa mogali da hurtuvati s cáre pu cel saháti a sirmásete  sam pu idini mig…grešnite nitu nisa svárli da si utorati ustáta…

   Prez vreme sate žuvite čelečta détu sa žuveli u sahátete sa ustareli i sa se premestli u Daržávata na prikazćite, a tejnotu mestu sa i zali železni čelečta, fidere i kulelčeta, a sahátete sas žuvi čelečta détu sa imáli sarci i sa daržáli sas sirmásete sa ustánali sámu u prikazćite.

 

miercuri, 14 mai 2014

LXXI. “ DRUŽSTVUTU 99 ”Imálu idnaši, udkole vreme idna mlogu gulema daržáva, idno gulemu králjistvu s mlogu vredni i pámetni hora.Tuje kraljistvu i blo vládanu ud idin králji, détu i žuveli  u mlogu gulema bugacija ama, makári či i imáli satu kakotu si žélili, kakotu čeleškata pámeći mlogu mačnu moj da si izmisli, ne se usešteli rádusini i blažéni.
U idin denj krále i sapćásali  či idini ud mlogjete négvite slugji ga gotu gu ij viždeli, furti i pel i  vesélijtu muj razcaftevalu licitu u vremeto na rabotata. I krénali da se misli ud kako toj, gulemi králj, vladánaci ma tolkuse hora, s mlogja paláte , bugacij i slugji, niji rádusini i blažéni a taze sluga détu spi u štaloga vaz márvite i tolkuse rádusini.
Krále i zapitali slugata: - Za kako si taj rádusini, seku denj ?
Slugata mu ij udguvorila: - Čestiti králj, áz sam idna manena vášta sluga, i zágjinu s mojta familija némami drugja nuždi i buni sámu da imami di da si pudbéjmi glavata, da si uvéjémi telotu i da si napalnimi stumáka, tuj satu i imami ud vás i vu zafálemi za tuj.
Krále ne bili nékaki zaduolini za dubávnija odguvori, za tuj j vikali vaz négu idini gulemi pismuznánaci i mu ij izubádili satu kakoti gi stiska, buli i mu mači miseljta denj i noši.
Sled katu pismuznánaca i čul satu détu mu ij ubádili krále i kako i udguvorila slugata, sej prumislili málku i kázali na krále:
-         Čestiti králj áz taj misla či toze čeleći néji u “družstvutu 99 ”, néji cleni na tuj družstvu.
-         Družstvu 99 ? Kako i tuj družstvu ? I zapitali dálja krále.
Pismuznánaca mu udguváre : Čestiti králj, za da razberéti u istena  kako i s tuj družstvu gudeti 99  dukate u idno turbiče i ustavetiji napreći vratáta na slugata za da ij nameri.
Krále taj i naprávili.  Katu slugata i namerila turbičitu barži flezali s néji u kašti, i utorili i ij izkrisnali ud rádust. Šastisani i upačisani ud sletlusta na dukatete si ij vikali žinata-mu i sa krénali da gj četati. Makari či sa gj prečali po mlogija pate sekuj ud tej,   sa sapćásali či sas sate sa 99 dukate, razbire-se zlátni dukate. Sa zabrávli da se rádvati i da si právati plánve kaći za gi izhárati i sa se uluváli da trasati idina dukati détu sa mislili téja či fáil ud turbičitu.
Nimoj da baj da sa 99, sekaći sa bli 100 i idina smi gu raznéli  pu nedgj, sa se mislili téja.
Zabedeva sa trasli preku satu, nisa namerli idina dukati.
Kasnu, veći i nabližvalu sreć nošt , pustanati ud tolkus trasenij sa se udlačli da rabutati po mlogu, da šporvati, da ni se raskérvati nikaći i taj da dustignati da preberati lejve da kupati još idini dukati za da badati sto. Ud toze denj žuvota i sej umenali. Naša čeleći i krénali da badi zabunati, da uslábe, da se svádi s dicáta-mu či jadati tvarde mlogu i ni šporvati da preberati lejve za da kupati dukata. Krále i sapćásali či slugati néji više taj véseli i ni peji više. Začudini i zabunati či kako sej tréflu s taze négva sluga, či se ij umenali tolkuse mlogu, i viknali nanovu pismuznánaca da gu razsvetli.
Pismuznánaca mu ij kázali: - Čestit králj, siga vášta sluga i flezala u “družstvutu 99”. Taj sam krašteli áz sate hora détu imati i zaslužvati za dosta za da užuvevati, imati i neštu udvišnu, moj da gudati i neštu na starna, ama téja nékade nisa zaduolni s tuj détu i imati.
Sate teze se trudati da zaslužati po mlogu, da sa po možni, ama u tuj vreme zabráveti da molati Boga,  da sa pušténi i punizni, se umenati, gj udávi nikajélstvotu i gázati satu naoklu tej sámu da imati téja po više.
Razbráli j krále kaći sedati rabotite, sej razžálili či takoze  neštu moj da se dugudi  pu negvotu kraljistvu..

marți, 13 mai 2014

LXX. IVÁNČOV KAROL – MÁTEJ – 80 gudini …Da vu Bog žuvej, na mlogu gudini guspudár Ivánčov !

 U posta s broj LXV smi žélili “Čestiti rodin denj” na guspudáre Ivánčov za 80-te gudini.
Etu či u nedele 11 mája, 2014-ta gudina smi se prebráli u Balgarskata kašta ud Lipuv (Lipova) da gu slávemi.
Kača istensći krastijáne smi si krénali dene s idna Sveta Misa u Bázilikata ud Rágjne -https://www.facebook.com/BasilicaMariaRadna .
Ništa da piša mlogu za guspudáre Ivánčov, out ima za dosta dáti pu svetovnata mreža – interneta za négva žuvoti i négvite dubri právbi za  upázvanijétu na balgarete palćene i tejnata kultura.
Hubanći denj smi premenali zágjnu s drugáre/prijatele i puznáti balgare palćene ujdinati u sládćija balgarsćj duh, denj détu za gu zapántimi i zapžimi  u nášte sarca.
Joši idnaši : NA MLOGU GUDINI ! …i na mlogja takvize sreštenijta uredéni s pumušta na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija - out imami hora, balgare détu se gurdejmi s tej.luni, 12 mai 2014

LXIX. 9 MÁJ & EUROPA (2)

U taze drugata starna na post LXVII,  išta de izjava dubrijte/hubavite odguvore na izprevárvanjétu  nedgju clenvete na Ánsámbal BREST.
Teze sa :
 2.b; 3.d; 4.a; 5.b; 6.b; 7.d; 8.b; 9.a; 10.d; 11.b.
 Udparenji sam šteli da postirami/publikuvami taze odguvore kača odguvori/komentár na idinstvenija odguvor dádin na bloga, ama sam se razmislili out ga utoriši starnata,  komentárete ni se vidat, sámu kača broj.
Pu kaćitu sami izjavili, ama i vija sami možiti da viditi tuj, idinstvenija détu i odguvorili “on line” na bloga pu svetovnata mreža – interneta i bili Gjuka RÁDULOV, na kojtu mu zafálemi.
Moj vájda da razberémi či ni mlogja ud clenvete na ánsámbala imat vazmožnusti da dustignati du interneta ali i se vidati tvarde tažći pitánćitata.
 Ama out na prebirenjétu u Balgarskata kašta po mlogja tima sa zal del na tuj izprevárvanij se vidi či sa imáli interes za tuje izprevárvanji.
Se rádvami či sa mogali da prečetati pitánčitata – tuj zlamenuva či znájati da četati palćensći-makár či mlogje ud tej sa maneni i dabe  sa krénali da hodati na škula,  no i da udguvorati i vája  za neku menuti nisa hurtuvali više s “ smi vineli, ali smi mergeli na kumparaturi” kaćitu sam sapćásali za žálusti u sétnotu vreme.

      Udvani interesa za čistusta na balgarsćija palćensci jazići sam sapćásali na Gjuka, idinstvenija détu i odguvorili pu interneta – out sam bili tám – či makár či i znájali napraći da napiši pu interneta či  nisa sate odguvore hubavi détu gj dál na hartijata, ne šteli da gj umeni  makári či i imáli vazmožnusti -negu taj gj menali, out duma toj: Tolkusi sam znájali, i ništa de várami. “BRAVO GJUKA !”
joi, 8 mai 2014

LXVIII. VERA… NADEŽDE… UVERVANJI…U idin denj, sate sélene ud idno sélče sa se prebráli da molati Boga za ćisa. U tozi denj sa se prebráli sate, ama sámu idini ud tej i dušali s parazov…

TUJ ZAMENUVA ISTENSKA VERA

Seku véčari napreći da légnimi, se prekrastimi, se molimi i si ištimi uproška ud Boga za sate nášte grejve…. nékuj ni znáj na cigurnu aku na utre za stáni… ama  sinca ud námu si navijimi saháta da dranči za da mu izdigni…

TUJ ZAMENUVA NADEŽDE


Znájti kako usešte idno idno gudišnu ditenče…ga i farleti na gore…a to se sneji…out ima uvervanji či za ij uluviti…

TUJ ZAMENUVA UVERVANJI


U TÉBE VERVAMI, SE NADEVAMI I SE UVERVAMI SATMOŽNI BOŽE !
 

miercuri, 7 mai 2014

LXVII. 9 MÁJ & EUROPA

   Smi krénali na toze paćj, na pate na  raširvanijetu na balgarskata kultura, i  ištimi da duznájmi kako znájmi nija, clenveta na Ánsambal Brest za Europejskata Obštnust/ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, taj či vu predlágami idno manenu izprevarvanji nedgju clenvete na Ánsámbala Brest.
Se nadevami či ništi i “šapniti” – taj pu modernite stvári: e-mail, Facebook… i.t.d.

                                                                             ****

            U Europejskata Obštnust, toze denj i puznáti kača  dene “Schuman”. U negvata deklárácija 
        guspudare Robert  Schuman francusći minister u unuj vreme, na 9 máj 1950-ta gudina  i  predlogali         , za parva feći za daržávte ud Europa da se ujdinati.
   Taže želba sej zavaršila na 18 aprila, u 1951-ta gudina  sled katu sej pudpisali taj zvánija                    Dogovor          /Trátát ud Paris, Dogovora/Trátáta za sazdávanijetu na Europejskata Obštnust za vaglišta i stoman           ud 6  daržávi, tojest: Belgija, Olánda, Luxemburg, RF Germánia, Franta, Italja
   Parvite uspehe sa dukáreli ministrerete za vankašnite rabori da kareti nadálja eknomičkata             integrácija , taj či u1956-ta gudina  sa bli pudpisani i drugija trátáte/dogovore: Dodovor za Europejska Obštnust za atomična energija (EVRATOM)   i Dogovor za ekonomičeska Obštnust (EIO) , détu sa si počnali rabotite na  1 jánuár u 1958-ta gudina.
S tazi prelega,  - dene na Europa -  vu kánimi da zamiti del na idno manenu nadprevárvanij za da si puznájti vášta obšta kultura i da mu pukažiti i na námu koko znájti vija za Eurpejskata Obštnust.
***********************************************************************************


Udguvureti na slednite pitánčita:
1.      Váštu ime:_____________________________________________

2.      U kuja gudina  i flezala Spánija u Europejskata Obštnust ( RO - Uniunea Europeană)?
a. 1981
b. 1986
c. 1973
d. 1995
Váša odguvor:______________
3.  Koj i náj gulemija váruš, tojest s náj mlogjete stanovnici ud Europejskata Obštnust?

a. Berlin
b. Roma
c. Paris
d. Londra
Váša odguvor:______________

4. Kuja ud slednite daržávi ud Severna Europa i izbráli na ni babi clen na Europejskata Obštnust?

a. Norvegia
b. Suedia
c. Finlanda
d. Danemarca
Váša odguvor:______________

5. Romanija i idna ud daržávte clenve na Europejskata Obštnust détu ne si  umenala nacijonálnite novce na euro. U tuj stánj sa i drugije daržávi ud kontinenta. Ud slednite daržávi, kuja sa unezi détu dnés ni sa još u taj zvánata “ zona euro” ?

a. Belgia
b. Suedia
c. Finlanda
d. Austria
Váša odguvor:______________

6. Kolku deputáta ima Europejsćia Párláment?

a. 821
b. 632
c. 736
d. 546
Váša odguvor:______________
7. Kuja i náj hubeve predstávna grupa ud Europejscija parlament?

Banátsći- balgarsći palćensći Vlášći
A Progresivini Álians na Socijálistete i Demokrátite Alianţa Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor
B Álianc na Liberálete i Demikrátete za Europa Alianţa Democraţilor şi Liberalilor pentru Europa
C Grupata na Zelénite Grupul Verzilor
D Europejska Narudna Partija Partidul Popular European
Váša odguvor:______________

8. U kuja gudina i pudpisala Croaţia Dogovora/Trátáta za pudláganijetu/áderirvanijtu na Europejskata Obštnust?

a. 2008
b. 2011
c. 2010
d. 2009
Váša odguvor:______________

9. Koj jazići i drugija náj hurtuvanija u Europejskata Obštnust, sledi anglušćija jazići?

a. Nemsći
b. Francuzći
c. Spanjolsći
d. Polsći
Váša odguvor:______________

10. Koj  váruši  ud Portugálija i  bili Europejska Kulturna Stolica prez 2012-ta gudina , zágjinu sas Maribor (Slovenija)?

a. Lisabona
b. Braga
c. Coimbra
d. Guimaraes
Váša odguvor:______________

11. Kolku ofičijálni jazici ima u Europejskata Obštnust?

a. 21
b. 23
c. 25
d. 27
Váša odguvor:_____________


KASI REČNIK:
o       Europejskata Obštnust – Uniunea Europeană
o       Dogovor- Tratat

LXVI. NÁCIJONÁLNIJA DENJ NA MLADÉŽA “HÁJDATI DA SE PREBERÉMI, BALGARE KUJATI SE ZVÉMI-


SREŠTENJI NA MLÁDITE UD
BREST-BRÉŠĆA & KOKIČE – DÉNTA & VINČE – DÉDVA”

Kača dubri graždane, verni na dumuvinata/daržávata u kujatu žuvejmi smi sapćásali či vlášćija/rumansćija parlamént, u 2004-ta gudina i izdáli zákuna broj 425 prez kojtu i uredili či 2 mája i Nácijonálnija denj na mladéža. S tazi prelega pu inicjátivata na predsedatela na Balgarskotu Družstvu ud Bánat - Rumanija Filiálata Bréšća i mamáče na Ánsámbala Brest - Péri RÁDULOV sej uredilu u Bréšća idno prebirenij na mládite ud banátsćite balgarsći palćensći ánsámbale: BREST ud Bréšća, KOKIČE ud Dénta i VINČE ud Deta.

Se žéli za tuj da badi sámu počnivanijtu i da slédvati mlogije takvize sreštenij, osubitu medgju mládite détu se borati za upázvanjetu i raširvanjétu na nášta narudna pesma, igra i nusija pu celija sveti. U parvija denj na taze prujáva sej preprávilu sreštenijtu ud drugija denj negju dicáta ud dvete sela i váruša spumenati po gore i sa se prebráli pu 5 leja ud seku duša détu išti /zakteva da zami del na tuj sreštenji. Za čatnicite ud drugija daržávi, tuj zlamenuva nedgji kulu 1,10 euro.

Trošaka za uriždenjétu na tuje sreštenij i s mlogu po gulemi, ama za dicáta da razberati , da naučati i da usešteti či tija, sekuj ud tej i del, stávi i orgánizátor na tuje sreštenij sa pumognali i tija, po málku máterjálnu, ama po mlogu duševnu s tejnotu učástvanij na tuje rádusnu prebirenij.

 S tuj parvotu prebirenij i sas sate détu za slédvati, mládite za razberati či palćensćite ánsámbale, tojest tejnite clenve imati idnákuv cél, tojest upázvanjetu i raširvanjétu na nášta pesma igra i nusija na štuti po mlogija mesta.

 Dicáta sa se slágali i sa se rádvali na tuje sreštenji, sa igráli fotbal, hándbal i mlogija drugija igri na árenata ud dvora/ gumnutu na Balgarskata kašta ud Bréšća, sa igráli mlogija zabávni i šalnivi igri kača pručutija X-0 s kukurušćita i zrančeta bob, sa si prekázvali i raspuználi. Ne fálilu nitu nadprevarvanjétu sas šalnivi pitánčita détu sa gji naprávli da razmejat - makár či tija véć sa znájali tuj- či treba da rabotat zágjnu za da prejgrájati, sa se nadprevárvali koj za se štámpa náj napreći s temte dádni ud napreći, na primer s idin sélenin, s čarkvata, s barjáka na Balgárija i drugija raboti.

No mumičtata, ama ne sámu tija,  negu i nekolkusi mončita sa flezali u prusta i zágjnu sa istočli i uprážli pitčeta s pena, a večera sa zakláli ogane da upičati pručutite kibábčita/miči i slanina za taj da mojati da sedati du kasnu da izhaznuvati po dubre toze denj détu - dumati tija - i menali tvarde barzi i treba da se mislimi da uredimi još idno sreštenj štu po na skoru.