marți, 24 decembrie 2013

LV. FÁLIM ISUS DRÁGJI HORA !Falim Isus, dragji hora,mir u kasti i u dvora,s Betlema nija varvim,rádust u kašti nija nosimi!!! Cestit Vam purudinj Isusvu!

Glória in Excelsis Deo
et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
Laudamus te,
benedícimus te,
adorámus te,
glorificámus te,
Gratias AGIMUS tibi propter magnam GLORIAM Tuam,
Domine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Domine Fili Unigénite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, Nobis Miserere;
qui tollis peccata mundi, súscipe deprecatiónem nostram.
Qui Sedes anunț déxteram Patris, Nobis Miserere.
Quoniam tu Solus Sanctus, tu solus Dominus, tu Solus Altíssimus,
Iesu Christe, cum Sancto Spiritu: în Glória Dei Patris. Amin.


Hubanći dičeta, ućičvati ulcite na toze denj. S tejnite nivinini sarčeta navistvati purudénjitu na  menenotu Isusče, náša spasitelj.


U takvize hubanći migve, makári kolku bi se trudili nimoj da  napiša satu détu i useštemi sincata u nášte sarcá. Išta sámu da vu žéla na vas sincata, dragji i milni palćene, makár di se namervati pu toze sveti
ČESTIT` VÁM PURUDENJI ISUSVU !

marți, 17 decembrie 2013

LIV. Hájdati da ni zabrávimi...
Se navaršvati, etu 24 gudini ud vláškata revolucija ud decembera meseca.  1989 ta gudina.Uluváni u járeša na toze kaharini žuvoti. Kaharini, ama demokrátičini, mlogija pate zabrávemi, za žálust da se spumenémi za teze tamni deni. Osubitu za unezi détu sa platili s tejna žuvoti za dnéšnite slobudni vremetá.
Mlogija ud mládite nisa bli rudéni u unuj vreme, učati sámu ud knigjte za komunizma i za Revolucijata ud decembera 1989 ta gudina.Tolkus štuti piši u teze škulársći knigi.  Nekuja, sa po sréćni, po sréćni aku imati bábi ali dedve détu da i prekázvati kaći sa žuveli tija u unezi vremeta. Áz sam prežuveli teze vremeta ... sas saldz u učite si nanásemi napámeći kaći sa me gádli i sa se baškurisvali dáskalete ud mene (istenaj či ni sate – i u unezi vremeta i imálu i “hora” ne sámu komuniste), i ne sámu ud méne, negu ud sate brešćánčita či hodimi na misa i vervami u Boga.
Pánta i tuj či sam hodili u peši du Denta , du parvotu sélu, détu sam sedeli pu neku saháti na ret, u natiskanuca . Mlogija pate izgázini, ali pregazini u natiskanicata, za ga stigna da dubáva ud fartálj ud smunče čarin leb, sámu pulvina. Tojest idno kumáče, détu neku pać sam i iziždeli de Bréšća du duma.
Istenata ij či nitu dnés nekuja ud námu ni žuvejati po dubre, ama, da zafálemi na Boga za taze slobudnust.
 Nija banátsćite balgare sekaći ni bi si ustávli verata makári kakvi vremeta da bija bli.
 Taj da mu Bog pumogni i izdarži da ustánimi verni krastijáne i da ni zabrávimi pukojnite i sate unezi détu sa se borli nekupać, ama i du dnés za nášte dnéšnite právci.

luni, 16 decembrie 2013

LIII. Se preprávemi duševnu i telovnuEtu či smi zapálili i tréćotu svištiče ud Advénsćija vinéc. S manen raskače se dubližvami du Prurudénijtu na náša Spásitelj.
Kača istensći krastijáne se preprávemi, se pákvami s mulitvi i s post za toze hubanći praznici.Tuj sekuj ud námu i právi kača istensći balgarini palćenini tojest katuličánini. Išta da pudbeleža či nášte milni dicá s po gulema sila se prepráveti za Kolada.
I tija kača i námu hodati na devetnica, molati i postati, ama tija se pakvati i za hubanćija prográmi ud na sreć noš ud čarkvata. Nije léku da naučisi tolkuse pojezii, pesmi ali rolve za taze nirna i izvanrednu hubanka noš. Pukraj satu tuj  otu u tej véći sa naćičli koladnicata ali bisnovčitata káráčone se se mislili i na drugijete  tejni zemájsći dumá, Balgarskata kašta i sa dusli da ja naćičati.
 No, pa za tejnata ćićnust se pákvati i za prográma détu za se izdade u drugija denj na Kolada, tojest u 6 decembera.Učati, po dubre da pejati , či le tija véći sa znájali ud čarkvata, ud devetnicte détu hodati, mončitata ud na Betlehem, hubanći koladni pesmi i vu čekati sincata da doditi da gj slušeti tej, brešćánčitata clenve na Ánsámbal Brest i tejnite gustene, balgarete palćene ud Denta i Deta, na parvata edicija na Festivál na Koladnite pesmi, u Balgarskata kašta ud Bréšča na drugija denj na Kolada.
luni, 9 decembrie 2013

LII. Pučinak véčini, Nelson Mandela      Se razžálimi seku pać gá čujmi za neku nisréća i s tolks po mlogu ga se dugudi za nekuj da napusni toze zenájsći žuvoti. Aku pak i idna uprasna i ninadézna smrać, tugaz se razžálimi još po mlogu. Mlogija pate zabrávimi či za se sretimi na ondzi sveti, i nismi se razdelili za doveka.


      Nelson Rolihlahla Mandela (rudéni : 18 iulie 1918 – pučinali: 5 december 2013) i bili predsedátela na Južna Áfrika usreć  gudinte 1994-1999.
       Gulemi putrivnići na ápartheida, i bili parvija predsedátel na Južna Áfrika udbráni s universálin vot. U tuj vreme sej borili za puturénijtu na apartheida,  na rasisma- mrázenijtu na unazi rása détu sa ja daržáli za náj sétnata - na čarnigorcete, na sirmašlaka. Sami cigurin či znájti po mlogija dáti un televizijte, ud détu sti čali du siga i ništa da piša samu za toze post na bloga da badi po dalagji.
      Još tolkuse išta de spumena či i bili zatorini u  1962 ta gudina, udsadini da rubuva sa satu négva žuvoti. Na 12 juna 1964, uslubudéni sled 27 gudina, na 11 februára 1990, sled idna izvanredna internácionalna kámpanija.
Pučinak véčini  daruvaj-mu Guspudine, i svetlus véčna néka da mu sveti, da pučinva u mir. Ámen.

      Toze čeleći, détu nekuja sa gu računali za  „terorist”, a drugija gu pučitvati, sej borili za právcite na idno malčinstvu. No, i nija smi idno malčinstvu, razbire se či tuj ni zlamenuva či nija si némami nášte právci. Idno i cigurnu, či: Socijálnata pudporka – socijálnata pomuš – ali kaći mojmi da ij kraštemi ( RO - asistenţa socială ) i na, i za malčenstváta.


duminică, 8 decembrie 2013

LI. SVETI NIKOLA DA VU BRÁNI, MILNI PALĆENE !
       Dupusnet-mi u paruv ret da vu puzdrávemi milni čatnici, a osubitu sate unezi détu nosati tuje hubanku ime.
“ČESTIT IMENI DENJ !
NA MLOGU GUDINI PALNI SAS RÁDUST I BLAŽINSTVU !
DA VU BOG ŽUVEJ !
       Sami cigurini či ucutre sti namerli u cipelete ali butušte i bukondžete mlogu pudáraci.
       Dicata se rádvati či sa namerli mlogu sláci, a za námu tejnite rodnici, ali stári rodnici – dedve i bábne, náj gulemata “sláči” i radusta na nášte skapi dičeta i unuci. I zajistu  taj cigurini sami či nitu idno palćenče ne dubávlu pratelče, otu tija slušeti tejnite rodnici.
       Dubrijte právbi na Sveti Nikola, milusarcnusta, radusta détu ja usešte ondzi détu pudareva mu právati po dubri u teze pukorni advensći deni.

marți, 3 decembrie 2013

L. Da puglademi nazaći, sledi 50 ráskačeEtu či puléku, puléku s pomuš Božija, sam stégnali da napiša i  taze petcetata starna na bloga. Ništa da računa siga aku i málku ali mlogu, se nadevami či ni broja na tuj détu i publékuvam i taj glávinu megu kako sam pisali. Vájda bi trebalu za 100 - ta starna da badi jubélejna, ama po dubre po mlogija, štut moj još po mlogija, mlogija takvize jubélejni starni na toze blog. Ud štuti sa po mlogija, tija, jubélejnite starni za  menuva či i bloga ima mlogu informácii -  stupanstvu, i drugija mojte, ali na drugie poete ali pisatele miselj, détu sam šteli da gj zapiša.  Ud idna starna da stégnati du vás, a u druga starna da ni se raznisati prezi vremeto. Gulemata istena i či ud štut i po gulem broja na starnite na bloga ud tám si davami isápt či i vremeto menuva, no i áz ustarevam.
Seku pać ga sam se ugudili da napiša pu neštu, sam si dumali da bada štuti moj po kasi. Le znájti kači se duma " Náj jáćite esénce se daržati u náj manenite staklenčita. Ništa de misliti či se fála i si dumami samičeći či toze blog i neštu izvani rednu – no tuj bi trebalu da ij razbera ud vás čatnicite.
Hájdati da vu ubáda-napiša nekolkusi dáti za toze blog, Sam taj za si dedéti isápt či niji tolkuse čatini.
 Koče utora interneta vida či 930 pate sej utvareli toze blog;
 - XLIV. BREŠĆÁNSĆI JÉSENSĆI PLODVE i starnata détu sej utvárela náj mlogija pate - 36;
- du toze blog sej stignalu náj više- ali náj mlogija pate prez Facebook - 257 pate, slédvani, ud Thetaoofbadass.pw s 39 pate i ud Filmhill.com s 27 pate;
- teze détu sa flezvali i sa pregladeli toze blog sa náj mlogjiete tima sa, se razbire ud Rumanija - 402 tima, ud Ujdinatite Ámerikansci Daržávi (U.S.A) - 146 tima, slédvani ud Rusija s 122 tima, slédvani- i se rádvami za tuj, ud Balgárija -72 hora . Interesnu i da ubáda - napiša i drugijete daržávi ud détu sej flezvalu na bloga, tezi sa: Germánija, Ukrájna, Olánda, Sarbija, Itálija i Spánia. I otu u toze blog sam pisali sám na náša skapi májćini jazići, za menuva či  (i) u tezi daržávi mu ima.
- Náj mlogija sa flezali s Firefox- 413 tina ( 44%) slédvani ud: Chrome-268 tima (28%) i Internet Explorer 111 tina ( 11%);
- zajstu náj mlogijete kálkulátore sa imáli instálirani- sa rábutli s Windows -786 (87%) , Linux - 38 (4 %) i po nipuznátija Macintosh -31 (3%);
      No stiga za sigá či sam cégurini či sam vu napalnali glavata s dáti détu ni báš vu stiskati.
Na duviždenji.


luni, 2 decembrie 2013

XLIX. 1 decemberAli Nácijonálnija denj na Rumanija.

Pu kaćitu znájti, no ne sate palćene ama makár banátsćite balgare palćene détu žuvejati u Rumanija, na 1 december praznékuvami Nácionálnija denj na Rumanija.


 

Nácionálnija denj na Rumanija sej praznékuvala u drugije dene preku vremeto: usreći  1866 - 1947 na 10 maja; posle usreći 1948 -1989 na 23 áugust; i du dnés pu zákuna s broj  10 ud 31 jula 1990 se i izbráli 1 december.

Na toze denj -  1 december  u 1918-ta gudina  sa se ujdinali Transilvánija , Banáta i Rumanija, etu či taze gudina  se navaršvati 95 gudini.


I áz kača i vás sam banátsći balgarini – palćenini ama žuveja u ruminsćija Banát zatuj misla či bi trebalu da se spumenémi za toze denj.
Na mlogu gudini Rumanija !

XLVIII. ADVÉNTA


       Sej zapálilu parvotu svištiče ud advénskotu vinče. No  svetlusta na pukorata, na milustivusta sej zapálila i u nášte banátsći – balgarsći palćensći sarca. S pukora, mulitvi, post  i dubri právbi se preprávemi telovnu, ama usubitu duševnu za Purdénjtu na náša Spásitelj .

      Dnés sej udslužla i Parvata Sveta Rána Misa, pu náša stári ubičáj.

      Da se molimi u tuje pukornotu vreme za izdarželivusta na náša banátsći balgarsći palćensći korenj.


XLVII. KUČENETE 2013 u BRÉŠĆAKučenete, idin hubanći  nárudini ubičáj, zapázini samu u náj manenotu i náj čistotu banátsku – balgarku palćensku sélče – Bréšća. Pu ubičája mumičtata, ama osubitu mumite i izgudenicte sa varili kukuruz, sa gu usladili i naćičli s bumbone i sláči, i taj zavazani u gjvizena karpa sa nosli kučene na  náj milnite rudbini,  a usubitu na izgudenéka. Za sládćite kučene,  sa bli pudaréni s lejve i tárele sej varnali napalini s drugija sláči, čokulade koj ud koj po gulemi i po sládci.
Taj kaćitu sam rékal i u sabuta večera, tojest na 30 novémber taze 2013 ta gudina u Balgarskata kašta ud Bréšća idini čeleči mij prekázvali, kača gá áz nibi znájali toze ubičáj ud starnij, i me zapita zakako dicáta nosati kučene u Balgarskata kašta. No s taze prelega za mu udguvora i taj za prečetati sate hora détu puháždeti toze blog, kaći mislati nášte dica. Out se nosi sládci varéni kučene u náj bližnite rudbini i náj milnite hora, dičetata ud Denta sa dunéli kučene na tejnotu po gulemu sistriče Bréšća i na tejnite brájće i sistri brešćáne. No brešćánete sa dunéli kučene u tejna milna familija tojest Balgarskotu Družstvu i sa dušli u tejnite duma u Balgarskata kašta. Na toze denj, pu kaćitu sam napisali i po gore,  sa mu puhodili i Ánsámbala Kokiče ud Denta rakovodini ud gosp. Marijka Rádulov, gus. Deputat – predsedátela na Balgarsku Družstvu ud Banát – Rumanija. Taj kača u sate banátsći-balgarsći palćensći krastijánsći familj gusp. Nikola Mirkovič i dušali s négvata drugárcja gosp. Marijka Mirkovič i s  idna delegácija sastávna ud gosp Ánamarijka Čiocani ud Timišvár  i gusp. BártulovMitku ud Vinga. Gustenete ud Ánsámbal Kokiče ud Denta i  dicáta ud Ánsámbal Brest ud Bréšća manenata i srednata grupa, rakovodni ud Péri Rádulov, tojest ud méne zágjnu s mojta drugárća Máry Rádulov sa mu zarádvali s tejnite, no i nášte  nárudni pesmi i igri, s tejnata hubanka nusija, s hubancite pujazij na nasa majcini jazici, mlogija ud tej napisani ud  tejnite rakovoditele – áz i Máry i s sládći kučene. Sate dicá i gustene sa bli upuštuvani sas sláči,  kláker – suk i radusta na toze milini práznići sej prutočila blizu du sreć noš. No, se rádvami či smi se sretli toze véčari i či zágjnu s rádust i veséli smi zapázli toze stári ubičáj i ujdinati se preprávimi za advénta détu se dubližva.