joi, 21 noiembrie 2013

XLVI. Blágutu ni zamatva pamenćta na balgarinaUčitela sij  zapita dáskala:
-         Guspudár dáskali, áz ni razbiremi idna rabota. Za kako ga idiši vaz idnija sirmáse hora, uvéći sa rádusni, véseli i rádusni i u seku vreme sa nastojni da te pumognati. A gá se dubližiši du neku po možni hora, tija furti sa nagročni, furti sa nikajélni i te gladeti kača ga si náj guleméja harsazini ali ubijnići ud na sveta. Za kako se tréfiva taj, ali vájda néje taj i na méne taj ni se právi ?
Učitela/dáskala muj udguvorili:
-         Pugladej málku iz pindžarata, i ubadimi kako vidiši ?
-         Vida idna zina, idna bulka sas tejnotu ditence, ali sas idno manenu ditence.
-         Dubrej. Siga pugladej u tuje ugldalu, i zaistu ubadimi kako vidisi.
-         Kako  da vida - udguváre učudini učitela/dáskala – le se vida méne.
-         Imaši za právu – udguvare dáskala- i pindžarata i naprávina ud staklo, ama i tuje ugladálu pa ud staklo i naprávnu. Vidiš ti, treba za sámu da imasi málku srebro i véći se vidiši samu samičeći sébe.


Dumestnu na banátsći-balgarsći palćensći jazići.
Prezadnu ud: http://www.infobulgaria.info       Pu kaćitu viditi, taze dugadijája sami ja prezali ud interneta – svetovnata vértuálna mreža- za tuj vájda se gročiti ga četéti teze redelčeta, le se znáj tvarde dubre či tuj ni géltva za námu palćenete, nija ni si izgubimi pamećta ga vidimi zlátu, srebro ali nosce.


luni, 18 noiembrie 2013

XLV. NÁŠA MÁJĆINI JAZIĆI      Dnés sam pregladeli málku toze blog. Sam sapćásali či ima za dosta mesta détu bi trebalu da umena pu neštu, tojesti na mlogija mesta pu neku hurta i napisana grešénu. Bi mogali tvarde lésnu da se uluva i za ni tolkuse dalgiju vreme da puprava satu, ali makári unuj détu sam i sapćásali, ama nisam naprávil tuje…
      Aku  bi vu ubáždeli na glási- usmenu- mojte miseli, i aku bi grešili- tugázi kaći bi umenali tuje détu veći sam i rékali. No, vájda sledi mlogija gudini nekuj za moj da naprávi idin studiu ( proučváne), da sapćása či ud stuti i po udkole toze blog ud tám se po dubre se piši palćensći i taj da ustáni za primeri na mládite za da se trudati da učati da pišati i hurtuvat dubre balgarsći palćensći.

      Dupusnet-mi za po nadole da napiša nekolkusi odkase ud: BANÁTSĆIJA BALGARSĆI  DIÁLEKT I PISMENUS – kniga izdádna s pumušta na Obštinata Stár Bišnov.
           
            Gá-j “s” i gá-j “sas”.

   Hurtata “s” i “sas”, kujatu svazva dve raboti se uputrebuvat na slédnija náčini:
-         Aku sled sluvotu “s”, s kujetu svažim neštu s po-parvata hurta, sledva idna hurta, kujatu se počniva sas sluvotu “s” ali “z” ali “š” ali “ž” tugáz za uputrebuvami “sas”, aku hurtata, kujatu slédva, se počniva s makár kako drugu sluvo, tugaz uputrebuvami sam “s”.
-            Istu taj aku idna hurta se svarši sas “s”, “š”, “z”, “ž”, sled takvize hurti gvádemi “ sas”.

Primere. Roska s Marijka sa bli na skula. Turbata s kinigjte ij na stola.

Sábljata sas sulcata sa bli uružja na horata u stárotu vreme. Sulnika sas suljta ij na tarpézata.

luni, 11 noiembrie 2013

XLIV. BREŠĆÁNSĆI JÉSENSĆI PLODVE  Sled katu, taj kača seku gudina, proleći sejmi, sata letu kupájmi, pulivami i uriždemi satu unuj détu smi i sejali ali boli za taj jésenjta da možimi da preberémi štuti moj po mlogu, da si napalnimi kutárćite i špájsvete s satu unuj détu za mu badi potrebnu za uživenji u zimata détu se dubližva, na 9 novembera smi se prebráli da se rádvami na sate jésensći plodve. Smi uredili idna manena izložba - expozécija ud jésensći plodve, ud plodvete na zemete, a na sčenata ud Balgarskata kašta ud Bréšća smi uredili idna za istu taj manena izložba - expozécija ud plodvete détu gj dunéli na Brešćánete i ne sámu, negu i na sate balgare palćene,  ánsámbala BREST ali po dubre ubádnu / napisanu dicáta ud toze ánsámbal.
   Prázničnija denj i krénali u 5 saháte poslepládne sas, se razbire véći pručutotu balgarsku huro : Bjála roza. Kača beli trandáferčeta bubonći sa izgladvali teze dica detu sled nekolkusi, se razbire balgarsći - palćensći igri sa se uluváli da si pukážati kreátivnusta. Sekuj sej trudili na naprávi idna po interesna, po izvani redna stvári ud  jésensći plodve, za tejnata trudba sa bli pudaréni sas déplomi. Treba da spumenémi či pa téja sa bli unezi détu sas pumušta na tejnite rodnici i stári rodnici sa pumognali da uredimi izložbata - expozicijata ud jésensći plodve. Sekuj i dunéli pu neku burkáni dunci, madgjuni ali patlagjáni za taj da badi po hubanka taze izložba. Na du na kraja sekuj sej falili sas náj sládćija magjuni, ali dunci, ali sas kakvi remnivi i hubavi burkáne sas ćiselu i naprávila négvata májća ali bába.
    Za da si pukážimi radusta i zafálnusta za teze plodve, dicáta sa naćičli idna hubanka ćitka, sas mlogu sláči. Pu kockanijtu taze hubanka ćitka sa ja prejgráli :Denisá DERMEŠTIOV i Edy SEVERÁ, ama za da pukážati či ni sámu ánsámbala Brest, negu sata Bréšća i za tej, ji za námu sincata idna gulema familja, sa udlačli za sekuj ud tej da si izberi idini pári, za taj taze ćitka da ja prejgrájati dva pára, i da ja pudelat brátsci na sate dicá détu sa zal deli na toze náša praznići. Taj či Denisá DERMEŠTIOV i izbrála Pául Tomá a Edy SEVERÁ i izbráli Ánamarijka ŽIGALOV. Za rodnicite na teze sládći dicá smi uredili dve nadprevárvanijta - dva konkursa: Náj hubavata Brešćánska jrćija i Naj hubavotu Brešćánsku vinu. No  za „Náj hubavotu brešćánsku vinu” i bili pubaréni sas diploma guspudare Stujánku MIRČIOV, a za „Náj hubavata Brešćánska irćija” sa bli pudaréni, pa sas pu idna diploma guspudárete: Gášpar SLÁVIN, Gjuka RÁDULOV, Páli ŽIGALOV i Lázarku SÁLMÁN. Na sate teze i zafálemi či sa pumognali máterijálnu za uriždenijtu na toze hubanći denj, dene na jésensćite brešćánsći plodve, bli tija dunésni ud rabotata na zemete ali ud trudbata na dicáta ud Ánsámbala BREST.
XLIII. 1 NOVEMBER - DENE NA NARODNITE BUDITELI      Gulemi denj, gulemi práznići na nášta balgarska nácija. Ne mogalu za toze denj da ustáni nispumenati i nášte buditeli da ni badati pučitvani taj kaćitu vredati. Nija, balgarete - palćene - katuličáne se spumenevami na toze denj na sate svetci - Svi Svet i pu ubičája večera, otu na utre i DENE NA SATE VERNI MARTAVI, se preberémi u drugotu svetu mestu na náštu sélče, sled čarkvata, tojest grobištata.
      Aku puglademi u nášta balgarska istorija možimi da sapćásami či sate unezi détu gj spumenevami na toze denj – buditelite, sa svetci, svetci za námu i gj zapážni u nášte sarcá, makár či nekolkus ud tej némati tejna denj u čarkovnija kalindári. Nija gj pučitvami i toze denj  smi  prebráli dicáta, za i tija da naučati da pucitvati i da sledati sas satu détu právati unezi sveti hora détu gj spumenuvami sas gordust u toze blaženi denj.

XLII. Si pázimi nášte ubićáje      Si pázimi nášte banátsći- balgarsći palćensci ubićáje i ni probami ali ištimi da karédmi ud neguku pu neštu. Piša teze redelčeta otu sam sapćásali na mlogija mesta či se hurtuva za već pručutija  ubičáj: Halloween.
      U 31 oktober se "praznikuva" Halloween, ali kaćitu mu dumati još,  All-Hallows-Even- ud Dene na sate Svetci - toze ubičáj se srešte po mlogu ali po udkole u nekolkusi daržávi, megju kujati i slednite: Irlánda, Amerikansćite Ujdinati Daržávi (SUA), Cánáda, Puerto Riko i drugje. No ud neku gudina nasám i u Rumanija. U Bréšća na toze tenj, ali po dubre ubádnu ali napisanu u toze véčari dicáta ud ánsámbal Brest sa se prebrál, kača drugija mlogija pate u Balgarskata kašta za da naučati po dubre i po mlogija ud hubanćite nášte balgarsći - palćensci igri. U toze véčari málku drugjiáče, naviti u beli platná. Se zavráštem na hurtite sas kujatu sam krénali: " Si pázimi nášte banátsći- balgarsći palćensci ubićáje i ni probami ali ištimi da karédmi ud neguku pu neštu " tuje sa razbráli i teze dicá, i le se vidi tuj či tija si udkasnati ud tejnotu slobudnu vreme u kujitu bi mogali da igrájati ise preberat za taj, zágjinu da naučimi štuti po dubre, po hubeve de igrájmi nášte nárudni igri, da pejimi na náša skapi i sládći májćinsći glás, da gu hurtuvami i cenimi i ga goti imami prelega da pukažimi i na drugja hubusta na nášte ubičáje, sekaći po hubanći ud štuti da se právimi na gugaráne, paltenici, ali koj znáj kakvi drugija stvári.