miercuri, 19 iunie 2013

XVII. Ulágaj kako si žélisi !
   Idini čeleći, kaćitu i sedeli idini denj na rabota, se misli toj i si duma:
   - Bože moj, áz ni moja više ud pustánati, sami se nasitil već  pu sata denji, osemi saháte  na denj da seda sadniči i da mesta teze hartij ud tuka-tami. Tise mola sámu za idini denj dáj da se umenémi sas bulkata-mi, da vida i áz kolku i hubeve da sediši pu sata drága denj u vás biz da moreši da hodiši na rabota.
   Guspudin Bog u négvata bizkrájna milusarcnust i izpalnali želbata na toze čeleći.
   Na utre sutrenita čeleka sej sabudili u telotu na negvata drugárča.
   Rádusini i usarcini i stánal - ali i stánala barži i svarila kafete i jaj zanéla na drugárej etu joši i bili na odara, posle i svarila mlekutu i namázali leba sas magijuni za gá stánati dicáta da jadati. Po manemija gu i pumognala da se ubleči i sledi katu sa ubedvali gij zamámila na škula a mancancija na obuda.
   Sej varnala u tej, ama iz pate i zastánala u dugijne pa i nakupila satu détu treba za u kašti: uléj, zahari, brášnu i još mlogu neštu. Natvárina dvám i stignala u tej i véći sej uluvála da razmáni u prusta détu sa ubedvali dicáta, da namesti udrovete i málku da premeti. Nitu ne svársila hubeve či si dunéla na pameći či i zabrávila da izduij krávata i da naráni svénijate i gada. Bega tiče da svarši satu i homa sej uluvála da uperi.      
   Tamánj i pustrála i veći bega u sélu da plati dalgija u obštinata i détu sa dlažni mesečnu otu sa zali lejve na zájami. Se vrášte, bega barži i flezva u gradinata, tamánj i kopnala idno darapče i tiče da pusreti dicáta détu si varvati. Homa i puložla tarpézata i gij pumognala da se rasfaret i da jadati. Homa razmáni ud na tarpézata i bega da napuij márvata i gada za pládne. Izlezva ud staloga i právu utváde i prebire drejte i homa se ugvážde pá da uperi idini narámak, posle flezva i beli krumpele i pákva za vičire. No u tuj vreme se vrášte čeleka ud na rabota. Gu pusrešte, gu pumogni da se izuj i véći m nasipva da jadi a posle sled katu čeleka sej utagnali da si pučini i da se ugási sas idna pivca, ta sej ugudila da izbraska pájažinte i le véć i mraknalu. Namiri márvata, flezva pá vatre, se vičére i sate legati sámu tá ustáni da preberi tarpézata i da umuj tárelete. Pustánata flezva u sobata i se pákva da légni, ama čeleka ja čeka da si izvarši joši idna ud tejnite dlažnust kantu drugarej - náj glávnata pu kaćitu duma čelaka. I napravila i tuj makári či ne mogala da glade više ud pustánata.
   Na utre sutirnata koče si utorila učite  homa i skoknali i kléknali napraći krisčitu  i se moli na glási sas saldz u učite.
 - Guspudine Bože moj, ti se mola ud svi sarcu da me uprustiši. Ni znája di mi blá pamećta, uprusti-me ti se mola či sami bili tolkusi nikailini na mojta drugárća či sedi u dumá, ama dabe siga sam razbráli kolku raboti izvarši ta pu celija denj , a áz se reva či seda ” lete na senća a zime na guraštu”.
   Ti se mola siga ud svi sarcu varnime u mojtu telu i se ubićávami či nikade više ništa bada nikailini.
   Zadremali ij, saldzite  sa mu purčučureli i na idnaši čuj idin glás.
 - Te čuja sinko, i te upráštemi či si bili grešini. Ama...vidiši ti ... siga, otu se káš tolkuse za tujate grejve, bi iskali da te varna u tojtu telu...ama...treba da čekasi joši déveti meseca.Snošti si ustánal(a) ...trudna/niprázna.
   ... taj či,  milini moj čatnići....Ulágaj kako si žélisi ! ...u kátadenšnija žuvoti.

   Preubarnata ud...gulemija i „bizkrájnija” ...internet.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu