miercuri, 19 iunie 2013

XVI. SANDAKA SA ZESTRA VII-ta edicija    Pručutija “FESTIVAL CONCURS – LADA CU ZESTRE A NEAMULUI” i stignali tazi gudina na VII-ta edicija.   Parvotu sreštenij  i nadprevárvanij na sate unezi détu ubičeti i pučitvati hubusta na trádicijite, na nusijata, jazika pesmata i igrata na tejnata nacija  i blo u Jebel, u kulturnata kašta.

   Ánsambala BREST ud Bréšća i učástvali s srednata grupa.
   No Brešćánete nisa se ustávli i sa učástvali sas izložba ud banátsci balgarsći palćensći mulitveni  knigi, sas izložba ud stára i nova nárudna nusija, sas kolectija stári svetičta, numismátika, a  gospugijata Máry Rádulov sej predstávla  bumbone ud zahar i šunka, taj kaćetu sámu banatsćite balgare znájati da právati, ama i sas izložbata ud nova nárudna nusija spumenata po gore.   Na tuje  mestnu izdávanij sate banatsći balgare plaćene sa se začilili na predni mestá i sa si ućigurili napreduvanijtu na  sétnata – okradna edicija détu sej daržála u Timišvári

   I tuka sa zali, sa usujáli čélni mestá - na cigurnu za duznájmi u jula meseca –  ama sa si ucigurili pukanata za  da učástvati na  Gálata na Láureátite GALA LAUREATILOR támu détu sa učástvali naj  čelnite ud okrada.
   Za satu détu sa naprávli i sa pukázali brešćánete,  Obstinata Dénta i  ujála trećotu mestu.
   Se gurdejmi či smi u parvite mestá u okrada i mu prepuznávati sate nášta trudba za da upázimi satu  tuje banátsku balgarsku palćensku blágu détu smi ij naslidli ud nášte prededve.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu