miercuri, 26 iunie 2013

XVIII.Koj mu-j briga...Koj mu-j briga  dnés za tébe...
Či stumáka ud gláći buli...
Koj pudile leba`s  tébe...
Koj ud žálust prusaldzi...?

Nikadarin moj da gladeši
Da tarpiš i da remnuvaši
Aku-si jáći moj da sanuvaši...
I nadája da gladuvaši.

Si`j  zaslužili
Taj ti treba
Taj`s glasuvali,
No tarpi.
Sabudise, akuj možnu...
I durugijače izberi.

Zadremi, i sámu mislise
Či žuvota`s vládaši ti
I na BOGA ti mulise
Da te izvadi ud tezi ..„sméti”

Si palćenimi, n`de se ustáve
I purbij i tozi plafoni
Za nikuj da ni zabráve
Či nisi kača idin kloni

Détu gu vetara ladi
I lisćite mu gj suši
Negu učite za`si pudigna
I na glás áz za izvikna

SAM PALĆENINI I TUJ ZNÁJA
NIKADE NIŠTA ZATÁJA
MOJA MÁJĆENSĆI JAZIĆ
BOG DA ME PUMOGNI, U VEĆ.

miercuri, 19 iunie 2013

XVII. Ulágaj kako si žélisi !
   Idini čeleći, kaćitu i sedeli idini denj na rabota, se misli toj i si duma:
   - Bože moj, áz ni moja više ud pustánati, sami se nasitil već  pu sata denji, osemi saháte  na denj da seda sadniči i da mesta teze hartij ud tuka-tami. Tise mola sámu za idini denj dáj da se umenémi sas bulkata-mi, da vida i áz kolku i hubeve da sediši pu sata drága denj u vás biz da moreši da hodiši na rabota.
   Guspudin Bog u négvata bizkrájna milusarcnust i izpalnali želbata na toze čeleći.
   Na utre sutrenita čeleka sej sabudili u telotu na negvata drugárča.
   Rádusini i usarcini i stánal - ali i stánala barži i svarila kafete i jaj zanéla na drugárej etu joši i bili na odara, posle i svarila mlekutu i namázali leba sas magijuni za gá stánati dicáta da jadati. Po manemija gu i pumognala da se ubleči i sledi katu sa ubedvali gij zamámila na škula a mancancija na obuda.
   Sej varnala u tej, ama iz pate i zastánala u dugijne pa i nakupila satu détu treba za u kašti: uléj, zahari, brášnu i još mlogu neštu. Natvárina dvám i stignala u tej i véći sej uluvála da razmáni u prusta détu sa ubedvali dicáta, da namesti udrovete i málku da premeti. Nitu ne svársila hubeve či si dunéla na pameći či i zabrávila da izduij krávata i da naráni svénijate i gada. Bega tiče da svarši satu i homa sej uluvála da uperi.      
   Tamánj i pustrála i veći bega u sélu da plati dalgija u obštinata i détu sa dlažni mesečnu otu sa zali lejve na zájami. Se vrášte, bega barži i flezva u gradinata, tamánj i kopnala idno darapče i tiče da pusreti dicáta détu si varvati. Homa i puložla tarpézata i gij pumognala da se rasfaret i da jadati. Homa razmáni ud na tarpézata i bega da napuij márvata i gada za pládne. Izlezva ud staloga i právu utváde i prebire drejte i homa se ugvážde pá da uperi idini narámak, posle flezva i beli krumpele i pákva za vičire. No u tuj vreme se vrášte čeleka ud na rabota. Gu pusrešte, gu pumogni da se izuj i véći m nasipva da jadi a posle sled katu čeleka sej utagnali da si pučini i da se ugási sas idna pivca, ta sej ugudila da izbraska pájažinte i le véć i mraknalu. Namiri márvata, flezva pá vatre, se vičére i sate legati sámu tá ustáni da preberi tarpézata i da umuj tárelete. Pustánata flezva u sobata i se pákva da légni, ama čeleka ja čeka da si izvarši joši idna ud tejnite dlažnust kantu drugarej - náj glávnata pu kaćitu duma čelaka. I napravila i tuj makári či ne mogala da glade više ud pustánata.
   Na utre sutirnata koče si utorila učite  homa i skoknali i kléknali napraći krisčitu  i se moli na glási sas saldz u učite.
 - Guspudine Bože moj, ti se mola ud svi sarcu da me uprustiši. Ni znája di mi blá pamećta, uprusti-me ti se mola či sami bili tolkusi nikailini na mojta drugárća či sedi u dumá, ama dabe siga sam razbráli kolku raboti izvarši ta pu celija denj , a áz se reva či seda ” lete na senća a zime na guraštu”.
   Ti se mola siga ud svi sarcu varnime u mojtu telu i se ubićávami či nikade više ništa bada nikailini.
   Zadremali ij, saldzite  sa mu purčučureli i na idnaši čuj idin glás.
 - Te čuja sinko, i te upráštemi či si bili grešini. Ama...vidiši ti ... siga, otu se káš tolkuse za tujate grejve, bi iskali da te varna u tojtu telu...ama...treba da čekasi joši déveti meseca.Snošti si ustánal(a) ...trudna/niprázna.
   ... taj či,  milini moj čatnići....Ulágaj kako si žélisi ! ...u kátadenšnija žuvoti.

   Preubarnata ud...gulemija i „bizkrájnija” ...internet.

XVI. SANDAKA SA ZESTRA VII-ta edicija    Pručutija “FESTIVAL CONCURS – LADA CU ZESTRE A NEAMULUI” i stignali tazi gudina na VII-ta edicija.   Parvotu sreštenij  i nadprevárvanij na sate unezi détu ubičeti i pučitvati hubusta na trádicijite, na nusijata, jazika pesmata i igrata na tejnata nacija  i blo u Jebel, u kulturnata kašta.

   Ánsambala BREST ud Bréšća i učástvali s srednata grupa.
   No Brešćánete nisa se ustávli i sa učástvali sas izložba ud banátsci balgarsći palćensći mulitveni  knigi, sas izložba ud stára i nova nárudna nusija, sas kolectija stári svetičta, numismátika, a  gospugijata Máry Rádulov sej predstávla  bumbone ud zahar i šunka, taj kaćetu sámu banatsćite balgare znájati da právati, ama i sas izložbata ud nova nárudna nusija spumenata po gore.   Na tuje  mestnu izdávanij sate banatsći balgare plaćene sa se začilili na predni mestá i sa si ućigurili napreduvanijtu na  sétnata – okradna edicija détu sej daržála u Timišvári

   I tuka sa zali, sa usujáli čélni mestá - na cigurnu za duznájmi u jula meseca –  ama sa si ucigurili pukanata za  da učástvati na  Gálata na Láureátite GALA LAUREATILOR támu détu sa učástvali naj  čelnite ud okrada.
   Za satu détu sa naprávli i sa pukázali brešćánete,  Obstinata Dénta i  ujála trećotu mestu.
   Se gurdejmi či smi u parvite mestá u okrada i mu prepuznávati sate nášta trudba za da upázimi satu  tuje banátsku balgarsku palćensku blágu détu smi ij naslidli ud nášte prededve.


XV. Brašanci – Praznika na presvetotu Isusvu Telu i KrafiÁnsámbal BREST ud Bréšća na parvata edicija na Festivála  “Impreuna in Timisoara multiculturala”


   U čtvartak, 30 juni na katuličánsćija práznici Brašanci – Praznika na presvetotu Isusvu Telu i Krafi Ánsambal Brest ud Bréšća i učástvalli na  parvata edicija na Festivala  “Impreuna in Timisoara multiculturala”.  Uredéni ud Škulata  broj 25 ud Timišvár vládana ud gospugijata deriktur prof.Carmen Rodica Burcea-Iancu na tozi festivál sa učástvali ánsambale na sate malčenstvá i ne sámu, ud okradate Timis, Arad, Caras Severin i Hunedoara i ud drugije daržávi: Hungárija, Sarbija i Nemsku. Gospugijata Náći Tuturilov profesurća u taze škula i mamila clenvete na Ánsámbal Brest preku tuje mlogu hubanku sreštenij na sate détu ubičeti i se trudati da si upázati hubanćite pesmi i igri na tejnata nácija.
   Otu tuje srešteni sej dugudilu preku nedelete i mlogija dičeta clenve na srednata grupa na Ánsámbal Brest sa škulare i mlogije ud tej se prepráveti za parvotu Svetu Prečistini samu nekolkusi pára sa ućástvali na toze festival ama sa se trudli i sa dustignali da dunesati banátskata balgarska palćenska igra napreći sate prebránite i sa bli rasplateni sas radust i orgánizatorete sa ij ubićáli ći  sa puzváni na seku gudišna edicija na toze festivál.
   Sutirnata teze dica nisa zabrávli za tejnite bačve i káći ud gulemata grupa na Ánsámbala détu učatu u Katuličánsćija Ličej Gerhardinum i zágjnu sas tej sa zali del u Katuličánsćija Dom na idna Sveta Misa pusveténa na dicáta détu sa svaršli XII tija klás.
   Večera smi stignali na vreme  za da zamimi deli sincata na pubožnusta ud Bréšća.