vineri, 10 mai 2013

XIV.9 máj 2013 gudina - SPÁSUVDENJ ali dene na EUROPAKas nauk (pu DUHOVNA RANA ALI MULITVENA I PESMENA KNIGA ZA  KATULIČÁNĆIJA NÁRUD”. Sled LUDOVIK FISCHER, MISNIĆ  TRECOTU SAS NOVI MULITVI I PESMI DUMESTINU IZDAVANJ  ud IVÁN VADÁSZ PAROCH i STEPAN SZABABADOS, KAPLÁN  starnata 339 )
Sled négvotu uzkrasnénji Isus još čtirset dene ij hodili očividnu medju horata pu zemete. Pud tuj vreme povišepate se ij javil na négvite učenici, hurtuval i jál sas tej gji učil, gji raztusil, nji prekázval mlogu ud kraljéstvutu Božji i nji ubićál Duha Svetija. Na čitirisetija denj gji zavél na  maslinskata planina, da vidat, kaće utáde u nebéskata sláva ud unuj mestu, di se ij počnala négvata maka. Ud unuj mestu, di karvavu se ij putili, di ud sate napusnati smratin stráh ij pudnél, napreć učite na négvite učenici slávnu se ij uzdignal u nebeto. Sveti Luku s tezi hurti mu prekázva Isusvutu nebuutádenji: „ Napreć tejnite uci se ij uzdignal i idin oblak gu ij prekril ud tejin poglad; i katu sa gladali sled négu, kaćé utáde u nebeto, etu dváma (ángjele) u beli drej sa stujáli pukraj tej, kujé sa kázali: „Vija ud Galilea zako stujiti tuka i gladati u nebeto? Tozi Isus, koj ud vám u nebeto ij utišal, na isti tozi náčin pa za dodi nakráj sveta, kaćé sti gu videli či utáde u nebeto.” Ap.Dug. 1,9-11.
            O da bi bil i náša smratin denj nebuutádenji za nám !
 I tuj sámu ud  visi: Isus mu utoril nebeto, mu pukázal i preprávil pate, détu u nebeto mu zavižde. Sámu treba da gu slédimi.

                                                                 ***

Taze gudina Spásuvdenj sej pádnali na 9 mája. Na toze denj se praznikuva i dene na Europa. I otu hurtuvami za Europa – tuje gulemu družstvu, taze gulema familija se misla či istenata Europa i taze détu mu uči i mu deka da badimi ujdinati ama da si ustánimi si nija. (Unitate în diversitate)- „Ujdinati ama si idinstveni”
Starite častu pate, ga sa iskali da pudbeležati idinstvusta na čeleka ubáždeti či čeleškata raka ima pet prasta, ama niti idini ni preliče sas drugi.
No taje nekaći i s Europa – sa po mlogija daržávi, po mlogija nácij, jazici – uidinati i sámu ud teze clenve izvisva kaći za razberati da se “integrirvati” ali “ ásimilirvati” pu kaćitu piši nekuj u spisánijtu LITERÁTURNA MISELJ. No ávtora i vidi tuje neštu tolkuse za glávnu či i publikuva na drugata starna na spisánijtu u broj 2 (106) ud 2008 gudina i za  da ni i zabrávimi mu i nanáse napameći i na parvata starna na spisánijtu u broj 1 (149) ud 2013 gudina.
            No áz, i sami cigurini či i idin gulem táli ud banatsćite balgare – palćene si taj za usešteti makári kolku pate za naprávi nekuj veći pručutata rabota “Copy – Paste”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu